HERMAN TUSVELD Wzn Zie on zcRaadsel-Wedstrijd in et volgend nummer van dit blad PRIMA WOLLEN DEKENS. IN aar wij vernemen, heeft de prins aan de jachtopzieners de op dracht gegeven, dat zij geen pro ces-verbaal mogen opmaken, wan neer de bewoners van deze om geving buiten het varkensraster op wilde zwijnen schieten. De Duitsche ex-keizer maakte met den Prins der Nederlanden jacht op grof wild in de omgeving van Niersen en Gortel. De wilde-varkens-invasie is reeds doorgedrongen tot in Heerde waar een wild zwijn al eenigen tijd be zig is, zijn vraatlust bot te vieren aan de rogge en aardappelen der omwonenden. Pogingen, om het beest onder scbot te krijgen, faal den tot dusver. Dinsdagmiddag reed iemand tus- schen Epe en Heerde in duizeling wekkende vaart op een motorfiets. Zonder een signaal gegeven te hebben, reed hij een man met krui Ayagen ondersteboven. Ernstig ge wond en bloedend werd de man opgenomendo motorrijder ging door of er niet gebeurd was. Het grooïe hotel Bavinck te Coe- vorden staat in lichte laaie. De toe tand der belendende gebouwen is kritiek tengevolge van den he- vigen wind. Bij Koninklijk Besluit is ingesteld een commissie aan welke is opge dragen de regeering voor te lich ten nopens de voorzieningen, zoo wettelijke als andere, welke in de I naaste toekomst inzake de lucht- I vaart, en wel bepaaldelijk omtrent j hef h; hfverk. Vc; te lande in j "ii er band ..cmk mer, hr>- ■fr. :.'LVf.;;'ki::er zuir n eg) m u ln de gemeen;Appeiferu i.trv- den. de vader en de zo on v. T. I met de twee gezusters S. De zoon I wordt daardoor de zwager van f zijn eigen vader, of de eene zuster jj de schoonmoeder van de andere. Tegelijk werd het huwelijk vol trokken tusschen een dochter van T. en een broer van de zusters. Deze dochter wordt daardoor de schoonzuster van haar eigen va der en haar man vereenigt de kwa liteiten van zoon en zwager in zijn persoon. Verliest de dochter den eerbied voor haar vader niet uit het oog, dan zal zij. moeder tegen haar schoonzuster moeten zeggen. In De Vrije Socialist lezen wij de laatste wilsbeschikking van Domela Nieuwenhuis Mijn blad „de Vrije Socialist" moet ophouden als zoodanig te he- staan na het eindigen van het kwartaal van mijn dood. Door mij opgericht is het heelemaal mijn kind geworden, vol zorg en moeite groot gebracht. Willen anderen het laten doorgaan en den titel behou den, mij goed, maar het houdt als mijn blad op te bestaan, WIJ HEBBEN EENE PRACHTSORTEERING IN MOGEN WIJ U TOT EEN BEZOEK TER BEZICH TIGING UITNOODIGEN WIJ HOUDEN ONS OVERTUIGD, DAF U BEKENT, DAT WIJ STEEDS HET SMAAKVOLLE MET HET NUTTIGE WETEN TE PAREN. H. TE LINTELO Beleefd Aanbevelend,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1919 | | pagina 2