3 oeKt Zondag a*s* den Wedstrijd V. versus HENGELO 3 JAARVERGADERING Verpachting Zitplaatsen. verpachting van zitplaatsen DENNEN EIKEN BEUKEN Druk en Uitgave van G. te i! Hzn., Haarstraat, Rijssen Binnenland Bekendmaking Schönfeld Wichers Schönfeld Wichers Nummer 64. Zaterda. 6 c ;nber 1919» Openbare Kennisgeving. Omhoog de V aam mg 2 uur* Het Bestuur. V. eeiiiging tot Bevordering van het Marktwezen en van Plaatselijke Belangen. its hebben op DINSDAG 16 DECEMBER VGHG -das morgens ten 9 ure. Abonneert U op dit blad. Ir. 7 5 v iW, fdi Ingezonden S.nkken enz. te eenden aan de Redactie voor des DondetdagemcJd.,;,, Advertentie. ene. aan de Drukte,ij te Riisaen voo, der Vtada, -"tgens >0uur, groote advertent,ën eerde,. Ptijaenper vijf ge 50 cent, elke regel meer 10 cent. Voo, den handel speciaal tariei. Burgemeester en Wethouders van Rijssen maken bekend dat de inschrijving van nieuwe leerlingen voor de TWEEDE open bare lagere school zal geschieden op ZATERDAG 14 DECEMBER 1919 des middags te 2 ure in een der lokalen van genoemde school. dat voor de inschrijving in aan merking komen, kinderen, die vóór 1 Juli 1920 den leeftijd van zes jaren hebben bereikt en te rekenen vanaf 1 Januari 1920 de school zullen bezoeken. Bij de aangifte Ixhooren te wor den overgelegd de vaccinatiebe wijzen der kinderen, alsmede de trouw brieven der ouders, zoomede opgave worden gedaan van hot juiste huisnummer. Rijssen, December 1919. J kw.Wi v-rss kOTFEi.es. Burgemeester en wethouders voornoemd, De Burgemeester, j. KNOT 1 EN 1 '.EL 1'. De Secretaris, Omhoog de Vaan i Voor t Kruis- verbond En laat hel gaan, van mond tot mond Opbroeders, op ten strijde Wij willen vrijheid voor elkeen Vorst Alcohol moet daarvoor heen. Komt, strijdt aan onze zijde. Den vrede jaagt hij uit het huis, Slaat overal 't geluk tot gruis, Brengt eigen kruis voor Christus' kruis. Breekt U baan Hoog de Vaan Moed Valt aan De vijand wijkt, nu niet gewacht, Maar volle neerlag toegebracht We zullen hem verwinnen Wij raken van zijn druk bevrijd Door stagen moed en kalm beleid. Weest klaar van hoofd en zinnen Vooruiten 't is niet verre meer, Dan ligt hij in het stof terneer. Voor Christus! Strijd en triompheer Hoog de Vaan Moed Valt aan God ter eer J. B. O. Gemoedsbezwaren. Het bericht, dat de Minister van Ar beid beloofd heeft hen, die ge moedsbezwaren hebben tegen ve r plichte verzekering, uit te schake len van de Invaliditeitswet, wc 1 onjuist genoemd. De Minister Van- Arbeid heeft uitsluitend overwe ging van de indiening van een zoo danig wetsontwerp toegezegd. Uitdrukkelijk werd daarbij d< den Minister op den voorgrond gesteld, dat met het oog op do moeilijkheden, welke zich bij de uitwerking van zoodanige wette lijke regeling onvermijdelijk zullen, voordoen, geen bepaald uitzicht door hem kon worden geopen dat de indiening van een wetsont werp, als hier bedoeld, met zeker heid kan worden verwacht. He behoeft geen betoog, dat zoolang in dit opzicht in de Invaliditeit; wet geen verandering is aange bracht, cle door deze wet aan ar headers <-n werkgevers .opgelegd* verplichtingen zullen moeten wor den nagekomen. Noch de Minister noch zelfs» de Koningin, kan dis pensatie van deze wettelijke ver plichtingen geven. Hulde aan wijlen min. Talma. De minister van Arbeid, de heer Aalberse, heeft gisteren, den dag waarop de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet in werking zijn ge treden, het volgende telegram aan mevr. de Wed. Talma te Utrecht gezonden „Op dezen derden December, nu de Invaliditeitswet in werking treedt, breng ik eerbiedige hulde aan de nagedachtenis van minister Talma, wiens levenswerk daardoor zijn voltooiing heeft gevonden. Zijn nagedachtenis moge bij ons volk in zegening blijven." Een kachel van papierIemand te Nieuweschans had in Duitsch- land een kachel aangekocht. Hij meende door den lagen marken- koers een koopje te doen. Toen erin gestookt werd brandde de kachel zoo radicaal, dat ze opbrandde. Ze bleek van papier gefabriceerd te zijn. Bij onderzoek is aan de „Avp." gebleken, dat het niet in de be doeling der regeering ligt de brood- rantsoeneering met den daarmee samenhangenden toeslag op bruin- brood en op roggebrood te doen ophouden tusschen 15 April en 1 Mei van het volgend jaar. In Schoterland werd f 4250 per H.A. voor weiland besteed. bva O,.- JÜ-SDAG 9 DECEMBER 's avonds HALF ACHT precies m v Hotel „DE KROON". - ns zullen de van de loterij niet afgehaalde GOEDEREN dUi H :n verkocht. ERKVOOGDEN der Nederl. Herv. Gemeente van Ri|.. efcend dat de gewone jaarliiksche 'G beginnen met de Stoelen. Kerkvoogden voornoemd I B. v OOR 1 MAN, Voorzitter. HARMSEL Dzn., Secretaris. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij het over lijden van onze geliefde Moeder HENDRIKA MEENKS betuigen wij onzen hartelijken dank. H. J. VLOGTMAN. JOH. VLOG1 MANten Berge. Kijssen, 5 December 1919. volgens art. 38 van het Wetboek van Koophandel. Blijkens akte, 26 September 1919 'oor den notaris Schönfeld Wi- :hers te Rijssen, verleden, geplaatst jn de Nederlandsche Staatscourant van 18 November 19-19, no. 244, is opgericht de naamlooze vennoot schap „Middenstands-Credietbank Rijssen", gevestigd te Rijssen. Namens de Vennooten: j. G. SCHöNFELD WICHERS, notaris. sen bij den Nieuwen Molen voor WSCHUURMAN, publiek ver- koopen 100 perceelen, sporen, sleeten, rik- kmgen en brandhout. notaiis te Rijssen, zal Dinsdag 16 Dec. 1919, 's voorm. 11 uur, op het Erve Spenkelink, in den Water hoek bij Rijssen, voor C. PAUW, publiek verkoopen en 15 zware eiken en 8 zware beu ken, alle op stam. t-1 WEE VOOR Wif ■J ?.'$v 3LAD IJSSEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1919 | | pagina 1