WEEKBLAD VOOR RUSSEN. Levensmiddelen-Bedrit L Brandstoffen-Commissie. Abonneert U op dit blad. Prijs 2 cl Losse nummers 3 ct. brandstoffeneenheid. 11|2 Het Levensmiddelenbedrijta De Brandstollen-Commissie maakt bekend De Brandstoffen-Commissie. J_ :nwnners der gemeente Rijssen, bevattende de (lan heT Gemeentebestuur, Levensmiddelenbureau en Brandstoffencommissie Officiëele Mededeelingen van het Gemeentebestuur, Druk en Uitgave van G. TEN CATïTmn., Rijsseia. In het tijdvak van Maandag 2 December tot Zondag 8 December mag worden betrokken en afgeleverd op: BON No. 255 2 ons VLEESCH. BON No. 256 2 ons RIJST. BON No. 257 2 ons ERWTEN. BON No. 258 2»U ons SUIKER. Op de Aardappelkaart Bon No. 1 4 K.G. AARDAPPELEN. Op de Siükerkaart No. Bon 15 2% ons SUIKER. THEE- EN KOFFIEKAART. Gi-durende het tijdvak aanvangende 1 Decem'-a' t eindigende '.oïüA.oe, ra, moge,, ..oljen oelroaac. m, age.. - -m BON No. 42 der Thee- en Koffiekaart een halt ons i\Ol In. BCTERKAARTEN. Geldig van 30 November tot 8e WEEK van de Boter-, Melange A-, Melange B- en MargannekaartuS. De bekendmakingen vanwege het Levensmidddeji-Bcdrijt zuilen geregeld worden opgenomen in dit blad. RÏJSSEN, 29 November 1018. 1 PREDIKBEURTEN. Zondag 1 December 1918. Ned. Hert. Kerk. Vm. half 10 Ds. Klomp. Nm. half 3 Ds. Klomp. Nederlandsche Protest..n b< r d. Geen dienst. Geref. Kerk. Vm. half 10 Ds. Ouendag. Nm. 2 uur Ds. Ouendag. Christ Geref. Kerk. Vm. half 10 Ds. Wijting. Nm. half 3' Ds: Wijting. Woensdagavond dienst. Dordtsch Gerei. Kerk. Vm. half 10 Ds. Hofman D. li dat aanvragen, welke HA WOENSDAGAVOND 7 UUR m ons ■©zit komen, in diezelfde weck NIET MEER KUNNEN WORDEN BEHANDELD. Men wo-'d1 er aan herinnerd, dat alleen die aanvragen kunnen behandeld w'.nte» wm,mp mmvvket.rig h« Nimmer der brandstojen- vaart is vermeld. De BRANDSTOFFEN-OOM- MISSIE maakt bekend: Gedurende de maand December zal worden verstrekt Daar we op hel cvgenblik niet over voldoende steenkolen best hik ken om ieder gezinshoofd een ij. L toe te wijzen, zal voor mopig LEEN COKES en Ti gedistribueerd. Mochten late; onze voorraden zulks toelaten, dan zal alsnog tot distributie van kolen kunnen worden overgegaan aan ieder die daarop nog recht heeft. Voorloopig wordt dus alleen COKES en TURF b'schikbaar gesteld. ALMELO. De begrookng der ge meente voor het j-aar Urwust een eindcijfer aan van f o./w,2ocW>. De hoofdelijke omslag is begroot op f 500.000 tegen f 450.000 over het jaar 1918. V«.r aIU« wat Uhavd ketreft, eettev. meu zich te v*rvoeg»a tot «tg*rcr. IngezonrW stukke* uiterlijk iW^mxcWags 3 aar U »«s Vezit 2Ü*- AdvertentiëaI tot 5 regels 75, eiken regel meer J5 cent; faü ahonuement verlaagden prijs- Inzending kan geschieden tot Donderdagavond 6 uisr aan ons bureau. iNIti. iicili

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1918 | | pagina 1