Geen vertraging door vorst Kaarten Keunedarpfeest Tafelteimisschooltoemooi DINSDAG Herdenking Canadese Begraafplaats baadt in kaarslicht Met het oog op Holten Koude start 29 DECEMBER 2009 PAGINA 15 Wielervereniging opent met Beemd en Bergtoer CARBIDSCHIETEN KERKBLADEN PLASTIC AFVAL KEUNEDARP LACHT AFVALBRENGPUNT HOLTEN-De koude golf heeft wel voor enig oponthoud gezorgd bij de realisatie van het nieuwe Kulturhus aan de Smidsbelt, maar buiten het schema liggen de bouwwerkzaamheden nog niet. 'Oplevering staat gepland in mei en we gaan er vanuit dat we dat halen' Hollens Nieuwsblad NUMMER 53 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548 - 597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 357 - M.WAGELAAR@WHM.WEGENER.NL Het jaar is bijna weer ten ein de. Dit wordt in de Beuse- berg gevierd met het carbid- schieten. Wie gaat er dit jaar met de Bort Koelewijn Bokaal naar huis? ZIE OOK PAGINA 3 De kerkbladen van de gere formeerde kerk en de her vormde kerk, worden vol gend jaar samengevoegd. Wie weet een goede naam voor het nieuwe blad? ZIE OOK PAGINA 3 De gemeente begint in fe bruari met het ophalen van plastic afval. Burgers krijgen hiervoor gratis plastic zak ken. Deze kunnen dan naast de groene container worden ingeleverd. ZIE OOK PAGINA 11 Keunedarp Lacht wordt vol gende maand gehouden in zaal De Poppe. Deze week wordt de eerste artiest voorgesteld die naar de Poppe zal komen voor een optreden. ZIE OOK PAGINA 11 De openingstijden van het afvalbrengpunt in Holten worden op zaterdags aange past. Een enquête onder ge bruikers heeft dit opgeleverd. ZIE OOK PACINA 11 "De oplevering staat gepland in mei volgend jaar en we gaan er vanuit dat we dat halen. We hebben nog even te gaan", zegt Flip Buurmeijer, de voorzitter van de Stichting Kulturhus, De vorst is er wel de oorzaak van dat de werkzaamheden buiten zijn stilgelegd. De fundamen ten liggen er, maar van optrek ken is voorlopig geen sprake. "We hebben wat hinder door de winter en de lage temperatu ren, maar toch verloopt alles nu nog wel zoals het gepland is", zegt Buurmeijer die uiteraard ook niet in de toekomst kan kij ken. "Buiten ligt het stil en de vorst is nog niet de grond uit. We zullen het verder moeten af wachten. Het is altijd een kwes tie van ijs en weder dienende." Binnen in het vroegere stadhuis zijn de werkzaamheden in volle gang. De verbouwing wordt uit gevoerd door werklieden van het Rijssense bouwbedrijf Ter Steege, terwijl de technische in stallatie wordt verzorgd door vakmensen van De Groot In- stallatiegroep uit Hengelo. "De verbouwing binnen is volop gaande", vertelt Buurmeijer, "Er wordt veel veranderd en op het moment ziet het er een beetje chaotisch uit. Het staat behoorlijk op zijn kop en dat komt vooral omdat een aantal muren wordt doorbroken. Het is echt een ravage, maar dat krijg je als er hard wordt ge werkt." Naast de ruimtelijke herinrichting wordt ook ge werkt aan de aanleg van een kli maatinstallatie en wordt de be drading deels nieuw aangelegd. LEES VERDER OP PACINA 3 HOLTEN - De Canadese Begraafplaats baadde met kerstavond helemaal in sfeervol kaarslicht. Scholleren legden 1400 kaarsen bij de graven. Door de sneeuw kwam het licht door de weerkaatsing nog beter uit Velen kwamen een kijkje nemen bij de korte herden king om zo goed de kerstdagen te beginnen. Kijk voor een video-impressie van de kaarsjes op de Canadese Begraafplaats op: westtwente.nl. HOLTEN - Het Radio 350-pro- gramma Met het oog op Holten wordt woensdag van 18.00 tot 19.00 uur uitgezonden via 92.3 FM, 105.2 FM en op de kabel 104.1 FMAnton van Beek van Natuurdiorama Holterbeig ver telt over de terugblik van natuur verhalen van het afgelopen jaar. Verder een voorbeschouwing van het buscarbidschieten in de Beuseberg, weerbericht en de Overijsselse artiest Alle info kunt u sturen naar e-maj] oogophol- ten@radio350.nl. Uitzending ge mist en alle foto's bekijkt men op www.fototeamholten.nl. Ook kunnen verenigingen live in de studio komen om wat mede te delen, maar opnames zijn ook mogelijk. Dinsdag 28 december tot en met zaterdag 2 januari. Wat de lucht drukverdeling betreft: die is toch wel interessant te noemen. Eerst wordt deze nog bepaald door een aantal lagedrukgebieden die vanaf het zuiden van Europa heen trekken, over Spanje naar het noorden toe. Met een zuid westelijke stroming wordt voor eerst nog zachte lucht aange voerd, Dinsdag komt een om vangrijk diepe depressie van de Atlantische oceaan. Deze koerst naar Ierland naar Engeland. Sto ringen hiervan brengen ons de komende week wisselvallig weer. De neerslag kan dan in natte sneeuw of droge sneeuwvallen. Maar dan: rond de jaarwisseling bouwt zich een krachtig hoge- drukgebied op boven Scandina vië dat zich verder uitbreid naar het koude Rusland en onze om geving. Als dit uitkomt gaan we een tweede vorstperiode mee maken en hoe. Het vriest dan in de nachten waarschijnlijk streng. Binnenkort een winter te paard dus Drie Koningen 6 januari. Goed bericht voor de schaatslief hebbers. Vanaf dinsdag weer vorst in de nachten -2.0 a -3.0 graden. Elke dag veel bewolking en weinig zon. Temperatuur 1.0 graden boven het vriespunt. Nieuwjaarsdag 2010 gaat dus koud van start. foto: johan BOUNK Weerman, Freddie Paalman RIJSSEN - Carnavalsvereniging De Fienpreuvers houdt vrijdag 22 januari een groot feest bij de Poppe. Tijdens dit feest vindt ook de finale van het Schlager festival 2010 plaats. De Fienpreuvers wonnen afge lopen jaar samen met de Braandheultjes glansrijkhet fes tival met het nummer 'Keune darp, het is weer carnaval'. Dit bracht met zich mee dat de or ganisatie voor 2010 in handen kwam van de Holtenaren. "Het wordt een uniek feest", zegt Robert Akkermans, één van de organisatoren. "We hebben de complete Poppe afgehuurd, dus alle zalen inclusief het café en restaurant. Naast alle Holte naren die wij graag begroeten, komen vele verenigingen met hun aanhang uit Salland, Twen te en de Achterhoek naar dit feest om een gooi te doen naar de Schlagercup 2010." Een feest dus alleen voor cama- valisten? "Zeker niet", zegt Ak kermans, "Dit wordt typisch een avond voor elk wat wils, voor iedereen die van een gezel lig avondje uit houdt. Een soort Keunefeestavond, maar dan in de winter. De zalen zullen vanaf 19.30 uur geopend zijn, vanaf 20.15 uur begint offi cieel het Schlagerfestival. Meer informatie: www.keunefees- ten.nl. Kaarten kosten in de voorverkoop 5 euro en aan de zaal 7,50 euro, mits nog voorra dig. Verkoopadressen: Blokker van de Maat, Foto ten Velde en Café Toontje. RIJSSEN/ HOLTEN - De Ta feltennisvereniging Rijssen houdt woensdag 30 decem ber voor de zestiende keer het Menzis tafeltennisscho- lentoernooi voor scholieren uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen in de ge meente Rijssen-Holten. Het toernooi wordt gehou den in sportzaal De Stroekeld aan de Laan Oud-Indiëgan- gers in Veeneslagen. De wed strijden beginnen om 8.00 uur. De prijsuitreiking is rond 18.00 uur. De prijzen worden uitgereikt door Jan Roetgerink van Menzis Zorg en Inkomen en Willem ter Schure, wethouder van de gemeente Rijssen-Holten. Voor dit tafeltennistoernooi in de kerstvakantie hebben zich inmiddels enkele hon derden kinderen aangemeld. Uitnodigingen voor dit jaar lijkse toernooi worden door het bestuur van de Tafelten nisvereniging Rijssen naar alle basisscholen in de plaat sen Rijssen en Holten ge stuurd. Het toernooi is be doeld voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar, de groe pen 6, 7 en 8 van de basis school. De deelnemers aan het toernooi mogen hun ei gen batje meenemen en vooraf kon er geoefend wor den onder leiding van de vrij willigers van de Rijssense ta feltennisvereniging. Omdat de belangstelling elk jaar groter wordt moeten er woensdag heel wat wedstrij den worden gespeeld. In de Sporthal in Veeneslagen staan dan zoen twintig tenni- stafels opgesteld en een groep vrijwilligers zorgt er voor dat de dag goed ver loopt. De wedstrijden voor leerlingen uit groep 6 begin nen om 8.30 uur, leerlingen uit groep 7 spelen vanaf 10. 30 uur en de wedstrijden voor de jongens en meisjes uit groep 8 beginnen om 13.30 uur. Rond 17.00 uur worden de grote finales ge speeld. Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1