Bosschool nog niet op slot Gemeente trekt evenementenbeleid in voor komst nog op te stellen plan DINSDAG Frisser Politie zoekt getuigen Dul stopt met gemeenteraad Intocht Sinterklaas per boot naar Smidsbelt 24 NOVEMER 2009 KERSTDINER FOTO-EXPOSITIE NATIONAAL PARK OPEN HUIS ZAPO ONTRUIMING ESPELO - De Bos school hangt al een tijdje tegen de afgrond aan, maar signalen dat de deur definitief op slot gaat, zijn er nog niet. De Bosschool groeit weer, toch blijft sluiting dreigen PAGINA 3 Gitaarles erg in bij Muziek Onderwijs Centrum Holtens Nieuwsblad NUMMER 48 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548 - 597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 357 - M.WAGELAAR@WHM,WEGENER.NL HOLTEN - De wijkagent van Holten is op zoek naar getuigen van een aanrijding te Holten op zaterdag 20 juni 2009. Op de parkeerplaats van de Al- bert Heijn vond een aanrijding plaats tussen een grijze Honda CRV en een achteruitrijdende bestuurder van een blauwe Re nault Megane Scenic. De Hon da stond geparkeerd aan het Zwartepad in het laatste par keervak rechts, iets voorbij de ingang van AH. De Renault stond dwars voor de eerste twee parkeervakken en reed vervol gens ongecontroleerd achteruit. De politie kwam ter plaatse en nam de aanrijding op. De poli tie verzoekt getuigen van deze aanrijding zich alsnog bij de wijkagent te melden. In Diessenplas wordt een kerstdiner voor senioren ge houden. Alhoewel dit pas op 17 december is, kan men zich er al voor opgeven. Dat kan op 1 december bij de ba lie van Diessenplas. ZIE OOK PAGINA 7 Fotoclub Profoto houdt tot 3 januari een expositie in de Boschkamp. Tijdens kantoor uren is deze gratis toeganke lijk. Het gaat om eigen werk van de leden van de fotoclub. ZIE OOK PAGINA 7 Stichting Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug is van plan om de omwonenden van het park meer erbij te be trekken. Zij zijn namelijk het visitekaartje richting toeris ten. ZIE OOK PAGINA 13 Tractorpullingteam Zapo uit loo-Bathmen houdt open huis. Iedereen kan een kijkje komen nemen in de keuken van Zapo. De alcoholge- stookte trekker kan dan van dichtbij worden bekeken. ZIE OOK PAGINA 21 Diessenplas werd maandag op last van de brandweer ontruimd. De brandweer zet te daarbij drie brandweerwa gens en een hoogwerker in. ZIE OOK PAGINA 21 Voor Espelo zou dat ook zonde zijn, want de bewoners zien de school over het algemeen als de sociale lijm van de gemeen schap. Verdwijnt de Bosschool, dan wordt het hart uit Espelo gehaald, zo is veelal de gedach te. Maar voorlopig houdt de school de deuren gewoon open, weet Jan Victor Dorlas, de directeur van de school te ver tellen. "Op het ogenblik is het rustig en dat heeft ook te maken met de ontwikkelingen rond het aantal leerlingen en hoe de gang van zaken is rond het mi- ni-kulturhus in Dijkerhoek", zegt Dorlas die de Bosschool 'erbij' kreeg toen de vorige di recteur van de Bosschool weg ging. Dorlas is ook directeur van de basisschool in Dijker- hoek. Dat de Sploder scholieren op den duur naar Dijkerhoek zouden moeten, ligt volgens Dorlas nog niet vast. Positief voor de Bosschool is dat ko mend jaar het aantal leerlingen groeit. Dorlas: "In ieder geval krijgen we er twee leerlingen bij." Nu telt de Bosschool 42 kinderen die in drie klassen les krijgen. De groepen 1 en 2 zit ten bij elkaar, de groepen 3 en 4 en de groepen 5,6,7 en 8. Volgens Léon van Minderhout, de algemeen directeur van de overkoepelende stichting ROOS (Regionaal Openbaar Onderwijs Salland/ Twente) die veertien scholen onder haar hoede heeft, hangt de sluiting van de Bosschool af van het haalbaarheidsonderzoek dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd. Daarbij wordt uitgegaan van een nieuw te bouwen school in Dijkerhoek die ook plaats moet bieden aan leerlingen uit Espelo. LEES VERDER OP PAGINA 7 HOLTEN - Het bestuur van CDA Rijssen-Holten legt dins dag 24 november de concept kandidatenlijst voor aan de le denvergadering. Als lijsttrekker, nummer één op de lijst, wordt voorgedragen de huidige frac tievoorzitter Isa Kahraman. Ge volgd door de zittende raadsle den, waarbij Harry Dul heeft aangegeven niet meer in de ge meenteraad te willen terugke ren. Deze ledenbijeenkomst wordt gehouden in café/ restaurant de Poort van Twente, om 20.00 uur. In de maand oktober heeft een commissie gesproken met kan didaten die voor het CDA Rijs sen-Holten een plaats in de raadsfractie voor de periode 2010-T4 zouden willen inne men. Er was voor de commissie wat te kiezen, er hadden zich namelijk veertien kandidaten aangemeld. Een aantal kandidaten, die nog geen ervaring hebben, gingen voor een geleidelijke instroom en willen graag eerst een perio de als schaduwfractielid aan de slag. In deze tijd waarin het raads werk steeds complexer wordt, heeft de commissie naast een mix van kandidaten uit Rijssen en Holten de nadruk gelegd op de kwaliteiten die nodig zijn om een goed raadslid te kunnen zijn. Maar ook op de aanwezige specialisaties, zoals ruimtelijke ordening, financiën en maat schappelijke onderwerpen. HOLTEN - Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat bij aanvragen van sommige evenementen een ontheffing van het bestem mingsplan nodig is. De gemeente trekt daarom het huidige beleid in en gaat aan de slag om een definitief evene mentenbeleid op te stellen. Zij wil daarmee wachten op de uitspraak van de Raad van State over Elsrock. Want dit zou rich tinggevend kunnen zijn op het te nemen beleid. Binnen de gemeente is geen en kel terrein aangewezen als eve nemententerrein. Dat betekent dat als er een aan vraag voor ontheffing binnen komt, deze op grond van het be leid direct moet worden afge wezen omdat er geen terrein beschikbaar is. Dat geldt voor de locatie van Elsrock, maar net zo goed voor de locaties van het Sploder Feest, Dijkerhoeks Feest en an dere tijdelijke evenementen als bijvoorbeeld een rommelmarkt. Bij het intrekken van het huidi ge beleid kan er wel per geval een afweging worden gemaakt of een evenement voor ont heffing in aanmerking komt of niet. Het huidige beleid geeft de ge meente de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor ter reinen die in aanmerking ko men, als deze door de gemeen te worden aangewezen, de ver keersveiligheid niet onevenre dig aangetast wordt of als de mi lieusituatie niet onevenredig wordt aangetast. De nieuwe wetgeving geeft ech ter alleen de mogelijkheid van ontheffing bij het gebruik van gronden of bouwwerken voor evenementen als het om een maximum van drie per jaar gaat en de duur per evenement maximaal vijftien dagen is. Het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder be grepen. HOLTEN - Ondanks dat er geen water in het centrum van Holten te vinden is, wist Sinterklaas het zaterdag 21 november toch voor elkaar te krijgen om met de boot op Smidsbelt aan te komen. Onder begeleiding van De Braandheultjes kwam hij hier aan, terwijl Tonnie Geerling ondertussen de kinderen opwarmde met onder meer de wave. De Sint werd in het centrum ontvangen door de kinderen en door wethouder Willem ter Schure. De wethouder verklapte dat hij niet één maar zelfs drie schoentjes had gezet Voor een videoverslag, kijk op www.westtwente.nl. foto: iohan bounk Dinsdag 10 november tot en met zaterdag 14 november. Wat de luchtdrukverdeling betreft; die wordt bepaald door een lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan en ten westen van Schot land, en deze depressie trekt de komen dagen over de Noordzee naar de Oostzee toe. Hierdoor zitten we een stevige westelijke stroming die nog steeds zachte lucht aanvoert. Maar dat gaat in de tweede helft van de week ver anderen. Dit heeft te maken met de ligging de omvangrijke de pressie op de oceaan. Vooral op hoogte kan de krachti ge westcirculatie daardoor ge makkelijker koude (polaire) lucht naar het Noordzeegebied trans porteren. Dit betekent dat dinsdag en woensdag het nog zacht is met 12.0 a 13.0 graden. Donderdag halen we nog 10.0 graden en vrij dag en in het weekend 8.0 a 9.0 graden. Ook de nachten worden weer frisser met 4.0 a 5.0 graden. Maar het is altijd nog boven nor maal, want 2.5 graden is normaal voor november. Conclusie er verandert de komende tijd vrij wel niets in het wisselvallige weerbeeld en tevens staat er pe riodiek veel wind. Op winter weer hoeven we voorlopig niet rekenen. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1