Nadrukkelijker op de kaart v f Perenbomen verdwijnen Installatie Van Veen Mooie weer verleden tijd Koopje Snuffelen tussen de spullen tijdens vrijmarkt EERSTE LUSTRUM VOORSTELLING COV GRIEPPRIK HALEN GEEN KOPPOSITIE Sport en beweging, kunst en cultuur en eco-fun pijlers van Heerlijk Holten ÉÊrW - Blijf op de hoogte HOltdlS vSiliOft Ö®El DINSDAG 29 SEPTEMBER 2009 PAGINA 11 Marti Jansen hangt het touw aan de wilgen EEN GOEDE BUUR Holtens Nieuwsblad NUMMER 40 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548 - 597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 357 M.WAGELAAR@WHM.WEGENER.NL ZIE PAGINA 3 Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug viert zaterdag 17 oktober het vijfjarig jubi leum. In verband met eerste lustrum worden op drie ver schillende locaties activitei ten gehouden. ZIE PAGINA 7 Toneelgroep COV uit Holten brengt elk jaar een familie voorstelling voor het voet licht. Het spannende avon tuur van Prinses Vera en de vieze zeerovers is binnenkort te zien in De Kandelaar. ZIE PAGINA 7 De eerste ronde van de griepvaccinatie is woensdag 7 oktober tussen 15.00 en 18.30 uur in de gymzaal aan de Vrijheidslaan, achter de groepspraktijk van de huis artsen. ZIE PAGINA 11 In de thuiswedstrijd tegen Hardenberg'85 voor een plaats om de koppositie heeft Blauw Wit een dure ne derlaag geleden. ZIE PAGINA 19 HOLTEN - Holten moet de komende jaren een stuk aantrekkelijker worden voor bezoekers en bewoners. Dat is de belangrijkste boodschap uit de toekomstvisie Heerlijk Holten, die door het college van B&W is vastgesteld. Het is de bedoeling dat Holten zich op drie punten nadrukke lijk op de toeristische kaart zet. Die pijlers zijn sport en bewe ging, kunst en cultuur en eco- fun. Deze pijlers borduren voort op kwaliteiten die reeds in Holten aanwezig zijn. Zo is er een le vendige sportcultuur met on der andere de Triathlon, een groene omgeving met de Hol- terberg en een gevarieerd cultu reel aanbod. De plannen geven, samen met de horecavisie en de ideeschets voor de gebiedsont- wikkeling tussen het centmm en de Holterberg, aan hoe Hol ten zich de komende vijftien jaar ontwikkelt. Met diverse groepen is het laat- ste jaar gediscussieerd over de ze toekomstplannen en moge lijkheden. Om een groep met inwoners samen te stellen is vo rig jaar een oproep gedaan. Vijf tien inwoners hebben op en thousiaste en betrokken wijze hun ervaringen en meningen naar voren gebracht. Bij alle groepen is altijd het aanwezige potentieel van Holten uitgangs punt geweest. De ambities zijn aanzienlijk. Al le groepen willen Holten in 2025 terugzien in de Top 3 van favoriete bestemmingen voor een dagje uit in de provincie. Bestaande en nieuwe ontwik kelingen, zoals het Kulturhus en aanpassingen van het cen trum, moeten er voor zorgen dat Holten en de Holterberg el kaar in attractiviteit gaan ver sterken. De visie wordt als lei draad gehanteerd bij verande ringen in en rond het centrum. W'" ij HOLTEN - Van losse kopjes en schoteltjes tot een complete huisraad. Wat was er eigenlijk niet te koop tijdens de grote vrijmarkt zondag op de Smidsbelt. Vele nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen of er ook iets van hun gading bij zat. Mede aangetrokken door het prachtige weer. en wie trek had in een hapje of drankje kon ook prima terecht op de vrijmarkt. foto: johan bolink HOLTEN - Waarnemend bur gemeester Pieter van Veen wordt donderdag 1 oktober tij dens een openbare bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd. De vergadering begint om 17.00 uur in de raadzaal van het ge meentehuis te Rijssen. De weersverwachting voor dinsdag 29 september tot en met zaterdag 3 oktober. De luchtdruk werd de laatste tijd bepaald door een hogedrukge- bied dat zich uitstrekte van de Azoren tot over West-Europa. Maar het hogedrukgebied gaat zich splitsen; een gedeelte trek zich terug op de Oceaan en het andere trekt naar Oost-Europa toe. Zo krijgen storingen van een depressie boven Scandina vië weer kans naar onze omge ving te trekken. Dit houd in dat ons weer duidelijk gaat veran deren met minder zon en een stuk frisser. Bij ons loopt een lange periode met overwegend te hoge middagtemperaturen nu echt ten einde. Tot en met woensdag kan het kwik nog op een niveau komen tussen 15.0 en 18.0 graden. Vanaf donder dag is de koude luchtlaag zo dik geworden dat de thermometers de grens van 15.0 graden niet meer zullen bereiken. Vrijdag en zaterdag is het hooguit 12.0 tot 13.0 graden. Verder over heerste op de meeste dagen de bewolking en veroorzaken fron ten en storingen soms regen maar de hoeveelheden zijn ge ring. Vrijdag en zaterdag gaat er wel wat meer veranderen. Een actieve depressies trekt name lijk naar de Noordzee en brengt meer wind en regen mee. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - De perenbomen die in Holten langs de Oranjestraat staan geven veel overlast voor bewoners, ondernemers en be zoekers. De bomen worden binnenkort vervangen door Ja panse notenbomen genaamd Ginkgo Biloba Tremonia. Al enkele jaren klaagt de mid denstand over de perenbomen die in het centrum langs de Oranjestraat staan. Hoewel de bomen in het voorjaar een prachtige bloesem laten zien, is de overlast van de rijpe vruch ten groot. De bomen geven zo veel vruchten dat de geplette vruchten op de trottoirs veel hinder geven voor bezoekers, ondernemers en bewoners. Uit veiligheidsoverwegingen en om de hinder van wespen te beper ken werden de trottoirs dage lijks door de gemeente schoon gemaakt. Om verdere overlast te voorko men zijn de peren inmiddels uit de bomen gehaald. In novem ber worden de perenbomen vervolgens gekapt. De gemeen te vervangt de perenbomen door bomen die geen overlast geven. In verband met de grondsoort en de beperkte ruimte voor de kroon is gekozen voor de smalle zuilvormige Ja panse notenboom (Ginkgo Bi loba Tremonia). In totaal wor den 17 bomen geplant. De boom is een vrij traag groei ende soort. De bladkleur is groen, in de herfst geel. De no tenbomen worden in de aanko mende plantperiode geplaatst. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee, li krijgt dan een mooie Parker jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nu niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener. nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) It® Niemand heeft twee linker handen en dat komt goed van pas tijdens Burendag in de Schoutenstraat. Alle tui nen worden met elkaar ver bonden door een tachtig meter lange pergola. i i v* H ',V

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1