Bewoners tegen uitbreiding Plannen Oudheidkamer Reünie Fris Blijf op de hoogte HOltCllS NittlWSMad Brandweer Onthulling herdenkingssteen grote brand Holten I HOLTEN - Zes bewo ners van de Aaltinksweg zijn in opstand gekomen tegen de op hand zijnde uitbreiding van Trans portbedrijf Muller. 'Uitbreiden van Muller Transport prima, maar dit is niet de goede plek' NAJAARSMARKT FIETSTOCHT SCOUTING VLETGAARSMATEN TOUWTREKKEN PAGINA 9 Concours bij rijvereniging Bergruiters Holtens Nieuwsblad NUMMER 37 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM. WEGENER NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Als de plannen van het college van B en W doorgaan wordt ag rarische grond omgezet in nieuw industrieterrein en dat is volgens de bewoners in strijd met het beleid van de gemeen te én dat van de provincie. "Op zich hebben we niks tegen uitbreiding van Muller - en ze hebben zelf ook altijd aangege ven het op een goede manier te willen doen - maar dit is niet de goede plek", zegt Herman Klein Velderman die aan de Aaltinks weg woonachtig is. Hij en zijn medestanders proberen te voorkomen dat het weiland dat nu fungeert als een soort van groene buffer tussen industrie terrein Vletgaarsmaten en de bebouwde kom straks een nieuw industrieterrein is, met allerlei vormen van overlast tot gevolg. "Vletgaarsmaten is be doeld om alle nieuwe bedrijven te huisvesten. Uitbreiden is pri- ma, maar doe het dan wel op de goede manier. Als ze wat willen dan moeten ze oplossingen zoeken die ook zijn geboden aan bedrijven als Enkco en Ni- do. Die zijn netjes geplaatst op Vletgaarsmaten. Muller is een groot bedrijf waar wel 350 man personeel werkt en ze willen nóg groter worden. Het is een grote werkgever, dus ik begrijp dat de gemeente ze niet zo laat gaan. Maar dit is gewoon niet de goede plek. Ze hebben 180 vrachtwagens die 24 uur per dag en zeven dagen per week aan het laden en lossen zijn. Dat geeft veel overlast", aldus Klein Velderman die rekent op politieke steun van de PvdA en GemeenteBelang. "Christenu nie en SGP moeten hun stand punt nog bepalen". LEES VERDEROP PACINA 9 Bij kinderboerderij Dondert- man wordt zondag 20 sep tember een najaarsmarkt ge houden. De Stedeker Krummels tre ffen halverwege de middag twee keer op. ZIE OOK PACINA 3 Buurtvereniging Dijkerhoek houdt een najaarsfietstocht. De fietsers komen bij het Bonte Paard bijeen om daar na met auto's naar het start punt van te rijden, om vanaf daar te gaan fietsen. ZIE OOK PACINA 3 Scouting BE St. Joris houdt zaterdag 12 september een open dag. ledereen is wel kom om eens een kijkje te nemen hoe de scouting te werk gaat en de blokhut van binnen te bekijken. ZIE OOK PACINA 7 De gemeente heeft plannen om Vlegaarsmaten 2 af te ronden met fase C. Het gaat om het laatste deel van Vlet gaarsmaten 2. De structuur- visie moet nu worden vastge steld. ZIE OOK PACINA 9 Okia heeft afgelopen zondag een touwtrektoernooi ge houden op 't Vletgoor. Okia is dagkampioen gewor den. ZIE OOK PACINA 11 HOLTEN - Door achter het stuur van de nieuwe tankwagen van de brandweer te gaan zitten en achteruit te gaan rijden, onthulde burgemeester Bort Koelewijn afgelopen zaterdag de herdenkingssteen van de grote brand in 1829. Deze heeft een plaatsje gekregen aan de zijkant van het voormalig gemeentehuis aan de Dorpsstraat. DIJKERHOEK - "De ontmoe ting stond voorop", zegt Jan- Victor Dorlas over de reünie van school Dijkerhoek, die afgelo pen zaterdag werd gehouden. De directeur had voor de gele genheid de eerste computer van de school ter bezichtiging mee genomen. "Ik had 'm bewaard, een P2000T van Philips. Dat werkte nog met mini cassette bandjes", aldus Dorlas die ook unieke filmbeelden van de ver bouwing van de school in 1970 in de aanbieding had. Oude Aap, Noot, Mies-boekjes wer den eveneens ten toon gesteld, net als oude kroontjespennen waarmee vroeger werd geschre ven. Verder hing de school vol met oude foto's en was het ook mogelijk om een nieuwe 'oude' klassenfoto te laten maken. Ou de verslagen van de ouderraad uit de jaren '45 - '53 waren eveneens te bewonderen, net als een aantal oude brieven van de gemeente. Dorlas: "Veel mensen vonden dat leuk om te zien. En aan de hand daarvan kwamen de verhalen los." Alle reünisten kregen een jubileum brochure uitgereikt over de laat ste 25 jaar van de school. Veel bezoekers kozen voor een ar rangement met een maaltijd in het Bonte Paard en de voorstel ling van het Openluchtspel. Vo rige week maandag ging de hele huidige Dijkerhoekschool 'een dagje weg'. Locatie was de Nieuwe Brug bij Ommen, een soort survivalkamp. Dinsdag 8 september tot en met zaterdag 12 september. Wat de luchtdruk verdeling betreft, die wordt bepaald door een hoge- drukgebied dat vanuit het zui den over West-Europa zich uit strekt. Hierdoor verdwijnt het herfstachtige weer van de afge lopen dagen, maar het blijft wel fris want we zitten tenslotte in september. Dinsdag kan het 24.0 tot 25.0 graden worden. Wellicht halen we in een deel van het land dat woensdag ook nog, maar of dat lukt is nog de vraag. Donderdag, vrijdag en zaterdag wordt het niet warmer dan 18.0 tot 19.0 graden. foto: johan bounk Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Oudheidkamer Hoolt'n heeft afgelopen zater dag open huis gehouden. Naast het bezichtigen van de expositie Maandag Wasdag en de opslagruimte 'n Spieker, konden bezoekers ook de toe komstplannen van de oudheid kamer bekijken. Een schetstekening maakte dui delijk hoe volgens Oudheidka mer Hoolt'n het centrum rond het voormalige gemeentehuis er in 2025 uit zou moeten ko men te zien. Zo zou er in het voormalige ge meentehuis horeca moeten ko men met een terras op het Rode Pleintje. Aan de achterkant komt over het huidige parkeerterreintje een glazendak waar beelden kunnen worden tentoonge steld. Eronder komt een parkeerkel der en opbergruimte voor on der meer de bewoners boven de winkels Heusinkveld en Foto Ten Velde. Boven de fotowinkel zouden vijf woningen kunnen worden ge bouwd met erachter nog eens vier stijlwoningen. Verder komt er een expositie ruimte en een lange galerie gang. Hiervoor moet dan wel de hui dige HMV-winkel wijken. Of de plannen uiteindelijk ook werkelijkheid zullen worden, is nog afwachten. Maar de omwonenden zijn vol gens de oudheidkamer positief over het idee. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. D krijgt dan een mooie Parker jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nu niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener. nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1