Holtens Nieuwsblad 3 Met huifkartocht door natuur rondom Holten Zomerbraderie met kinderrommelmarkt OKIA-jeugd op tweede plek Repetities IT1! a 1 Tfc Campanella 3 Openluchtspel in Met oog op Holten Column Met IVN op zoek naar vleermuizen Agenda HOLTEN - Het Rustpunt bij het Landbouwmuseum aan de Langstraat 38 wordt goed bezocht. Ten minste, als Albert Pekkeriet de be zoekers de goede kant op wijst RUSTPUNTEN ROND HOLTEN Dinsdag 25 augustus 2009 AUGUSTUS Hoe worden koeien gemol ken?, De Elshof Geskesdijk 34 Holten, dinsdag 25 augustus 2009, 18:00 Informatiebijeenkomst nieuw In formatiecentrum Canadese Be graafplaats, Zaal De Biester, dins dag 25 augustus 2009, 20:00 Zomerbraderie, Holten, woensdag 26 augustus 2009 Brood bakken en bezichtigen kruidentuin, inl. 0573-221102, Larenseweg 106 Holten, woens dag 26 augustus, 11:00 - 17:00 St. Welzijn Ouderen: servies schilderen. Opgave vóór 12 au gustus: 0548-540102, De Welle- hof, Welleweg 19 Rijssen, woens dag 26 augustus 2009, 14:00 Huifkartocht, tel: 0548- 361533, VVV, Dorpsstraat 27 Holten, woensdag 26 augustus 2009, 14:00 Wildspeurtocht per huifkar, tel: 0548-361533, De Elshof, Geskesdijk 34 Holten, woensdag 26 augustus 2009, 19:00 Open huis, Boschkamp, vrijdag 28 augustus 2009 Bezichtigen Dorpskerk, Hol ten, vrijdag 28 augustus 2009, 14:00 - 16:30 Avondwandeling nachtvlin ders, Natuurdiorama Holterberg, vrijdag 28 augustus 2009, 21:30 Openluchtspel Capriolen rond de molen, Molen De Hegeman Dijkerhoek, vrijdag 28 augustus 2009 - zondag 30 augustus 2009 Afterparty openluchtspel Dij kerhoek, Dijkerhoek, zaterdag 29 augustus 2009 Triatlon, Zwembad De Looër- mark, Loo, zaterdag 29 augustus Uitwisselings Motocross, Zuurberg Holten, zaterdag 29 au gustus 2009 - zondag 30 augus tus 2009, 9:30 Treintje Bello, inl. 0548- 361533, Holten-Rijssen, maan dag 31 augustus 2009 HOLTEN - De jeugd van de Hol- tense touwtrekvereniging OKIA komt steeds beter op dreef. Bij de laatste wedstrijd in de regu liere competitie Oost die afgelo pen weekend in Vorden werd gehouden, presteerde de OKIA- jeugd naar tevredenheid. Ten minste, het eerste jeugdteam van OKIA. De jonkies lieten zich in Vorden nauwelijks wegtrek ken en pakten een mooie twee de plaats. Slechts het team van Bison was te sterk voor de Hol- tense boys. Het tweede jeugd team van OKIA had het in Vor den wat lastiger en kwam uit eindelijk tot 7 punten. In de dames-klasse is OKIA nog een maatje te klein voor een plek in de top drie, maar tegen Eibergen en HTC werden in Vorden goede partijen getrok ken. Tegen Eibergen werd een knappe overwinning behaald. Dat de heren van OKLA van het 640-team inmiddels een klasse apart (kunnen) zijn, werd ook in Vorden nog eens gedemon streerd. De eerste partij tegen Eibergen ging weliswaar verlo ren, maar in de overige wedstrij den trok OKLA wel aan het lang ste eind. Het eindresultaat was een tweede plek en dat hadden Marti Jansen en zijn kompanen ongetwijfeld graag anders ge zien, want ze willen graag win nen. De 680-A-ploeg kende een goede start, maar verloor daar na van Eibergen, Heure én Vor den. Bij die drie verliespartijen bleef het ook, wat na de dip wer den alle punten weer gepakt. De 680 B-ploeg had een moeilijke middag en wist alleen tegen Eri- chem gelijk te trekken, de rest werd verloren. De volgende competitieronde is zondag bij Koapmanboys in Tilligte. FOTO. IOHAN BOLINK Uitrusten bil Broer HOLTEN - Gemengd koor Rustpunt aan ene kant en museum aan andere Campanella is het (zang)sei- ±- zoen weer begonnen en oefent elke donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in gebouw Irene on der leiding van Jacqueline Schroten. Over twee maanden zal er een Evensong (speciale dienst met Anglicaanse liturgie) worden gehouden met onder meer het prachtige Irish Blessing en als vast een onderdeel één van de vele composities van het Mag nificat (Lofzang van Maria). Het koor hoopt vooral enige nieuwe leden te mogen begroeten on der sopranen en bassen. Een eerste verkenning en kennis making is natuurlijk ook prima. HOLTEN - Het programma Met het oog op Holten wordt woensdag van 18.00 tot 19.00 uur uitgezonden op Radio 350. Anton van Beek van Natuurdio rama Holterberg vertelt alles over vissen en andere dieren in de Schipbeek. Live in de studio zijn Sandra Bronsvoort en Jo- han Wiersma met het laatste nieuws over het openluchtspel in Dijkerhoek. Verder komt de Overijsselse artiest aan bod. Alle info kan men sturen naar oogopholten@radio350.nl. Uit zending gemist en alle foto's staan op www.fototeamhol- ten.nl. Het programma is te ont vangen op 92.3 FM, 105.2 FM en op de kabel 104.1 FM. Het Rustpunt is namelijk aan de ene kant van de weg aangelegd, het museum bevindt zich aan de andere kant. En Pekkeriet wil natuurlijk ook graag bezoekers in zijn eigen museum aantref- Het möch neet zo weer "Jezus, redt miene wichter" Het geet oe duur marg en been. Disse wekke klunk het duur de stroat'n van Kaamp'n. Véértien wichter, doar köj' der gen eene van miss'n, loat stoan vèère. Oe- ne wereld stort vuurgood in mekaa. Nóóit wórdt het wier zó as 't was. Het blif duurzaag'n in oen hèuf. Ie wéét neet waj' der met mót. De kraant'n stoat ter vol van. Ik heb het neuis miej neer e góóit. Ik kón 'n ar- mood neet verdrèèg'n. Zeek, zwak en misselijk woj' der van. Opstaannig. Ie könt neet gelèum'n dat öönz'n leem'n Heer det hef e wilt! Dit is vuur gelèuvigen en ongelèuvigen èèm'n arg! Ie mót héél stèèvig in de schoone stoa, aj' dit ne plaatse könt gèèm'n! Dit is vóór vuur döömies! Heinig an loaj' het van oe of glie. Het lèèm'n geet vedan. Eff n dèènk ie an oen eeg'n vakaansie, diej net achter de rugge hebt. Ie zöll'n nog fo to's uutwisseln met de man, woej' tien daage met op e trökk'n hebt. Dan een be- richje, det te in zien' sloap zó mar is e störm'n. Ie könt het oe neet begriep'n. Zó stoaj' met mekaa, in den eeuwigen schnèè, op de hèugste barg'n van Europa en dan zeej' um wier en hef 'n eeuwigen sloap um te pakk'n. Héél onwèèzelijk, het blif rööndtolTn in oen gedach'n. Hèinig an loaj' het van oe ofgliè. Ie mót ve dan. Ie schrikt, aj' op tele tekst léést det öönz'n wethöölder, Thea van Da len-Hasselaar het neet e haalt hef. Ne zwoar operatie achter de rugge. Het lek good te goan, mar in één kèèr grööte probleem'n en noe is ze neet meer. Héél lange, hef ze vuur öönze ge meente neet meug'n wark'n. Ne grööt'n slag, in de éérste plaatse vuur de neuiste femilie, mar ök vuur alle lèu diet eur zó van no- abie kenn'n. Völle starkte vuur de komm'nde tied. Ie loat het van oe ofgliè. In Af ghanistan möt ze hen stem- m'n. De lèu bint bliej det ze meugt stemm'n. An' èine van' dag bint ter 26 dóöi'n. Het veuilt neet te begriep'n. Toch pak ie het lèèm'n van alle dag wier op. Vandaage op noar Volendam. De wichter traktèèrt. Gen viske op 'n Beelt mar an' Diek. Kiek'n ow we Jan eindelijk een kèèr könt zeen. Kiek'n woet den gróót'n braand is e wes, woet zó völle jonge lèu het lèèm'n leut'n. Ie loat het van oe ofgliè. Wat haw- we 't geeme amoal aans e zeene. Het möch neet zó weer. Wis en waarachtig. De Vèèrkaante Viefkop fen."Vorig jaar hadden we het Rustpunt ook al en ik moet zeg gen dat het toen wat drukker was. Vorig jaar liep het vrij aar dig, dit jaar is het wat minder. Misschien dat het met de reces sie te maken heeft of met het weer. Het Rustpunt is bij uitstek geschikt voor heel mooi weer", zegt Pekkeriet die in het Rust punt behalve koffie, thee en li monade ook gevulde koeken, stroopwafels en boerenroomijs te koop heeft. De Holtenaar heeft er een prijslijst bij gelegd. Zo doen de drankjes 1 euro en het ijs 1,25 euro. Pekkeriet heeft er geen spijt van een Rustpunt te zijn. Het levert vooral leuke con tacten op. "Zo'n Rustpunt is hoogst interessant. Je spreekt heel veel verschillende men sen", aldus Pekkeriet. Met het Landbouwmuseum gaat het ook naar wens, zo ver telt hij. "In het museum kunnen de mensen ook koffie drinken, al gaat het me niet om de verdien sten. Maar ik moet natuurlijk wel de onkosten eruit halen." Het Landbouwmuseum van Het buitengebied van Salland is inmiddels ingericht met 68 zogenaamde Rustpunten. Ook in de omgeving van Rijssen- Holten zijn een aantal Rust punten te ontdekken. Een Rustpunt biedt de recreant de mogelijkheid tot een korte stop bij bewoners in het bui tengebied, waar elke keer weer een verrassende kijk op hun erf wacht. De locaties liggen vaak aan mooie wandel- of fietsrou- HOLTEN - Onder deskundige leiding wordt elke woensdag tot en met 28 oktober een huifkar tocht van een uur gehouden. Deze vertrekt bij deelname van minimaal tien personen, om 14.00 uur vanaf VW Plolten. Ook bij voldoende deelname, rijdt er om 15.30 uur nog een huifkar. De voerman is een en thousiaste verteller en weet veel over het natuurgebied rondom Holten. Men dient wel van tevo ren te reserveren. Dit kan tot dinsdag 16.30 uur bij VW Hol ten, telefoon: 0548-361533. E- mail: info@vwholten.nl. De kosten zijn voor volwassenen 6 euro. Kinderen onder 10 jaar 3 euro. Kinderen tot 1 jaar gratis. HOLTEN - In het centrum van Holten wordt woensdag 26 au gustus van 11.00 tot 18.00 uur een gezellige braderie gehou den. Tot zover nog mogelijk, kan men ook zelf een kraam huren om op de braderie te gaan staan. Voor meer inlichtingen hierover: sillholten@orange.nl Verder is er een kinderrommel markt en een zogenaamde car- bootsale (verkopen vanuit de kofferbak). Het is de eerste zomerbraderie van de twee. De laatste wordt woensdag 2 september gehou den. tes of op markante plekken langs het vorig jaar geopende fietsroutenetwerk. Bij het Rust punt kunnen niet alleen kleine reparaties aan de fiets worden verricht, ook zijn er voorzienin gen voor koffie, thee en limo nade. Vaak worden eigen ag rarische producten te koop aangeboden of kan het pand bezichtigd worden. Meer informatie: www.rust- punt.nu Pekkeriet - dat de naam 'Broer, een leven lang boer' meekreeg - ging dit jaar op 4 april open. Over de bezoekersaantallen is Pekkeriet tevreden. "Vanaf het begin heeft het goed gelopen. Ik ben er heel tevreden mee. Voor al het aantal groepen dat komt is meegevallen. Al kun je er geen grip op krijgen wanneer de mensen komen of niet. Daar is geen touw aan vast te knopen. Soms heb je hele hete dagen en dan komt er helemaal geen be zoeken soms juist weer wel. Het is echt niet te voorspellen", al dus Pekkeriet. Het museum is nu vier dagen per week geo pend: op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Op afspraak zijn andere tijden mogelijk. De reacties die Pekke riet binnen krijgt, zijn zonder uitzondering positief. "Als ze eenmaal binnen in het museum zijn geweest, zijn ze altijd vol lof. Mensen zeggen vaak dat ze aan de buitenkant niet kunnen zien hoe mooi het binnen is." MARKELO - In navolging van de landelijke Nacht van de Vleermuis zaterdag 29 augustus om 19.30 uur, wordt door IVN Markelo vrijdag 4 septem ber een Vleermuizenavond ge houden. Er wordt begonnen met een uitleg over de in Neder land voorkomende vleermui zen. Vervolgens worden een lo catie in Markelo vleermuizen opgespoord, met behulp van een bat-detector. Wellicht kun nen er enkele soorten worden waargenomen. De start is bij het Hochhuisje aan de W. Götte- laan 3 in Markelo. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een bijdrage voor het IVN-werk is echter welkom. In verband met beperkte ruimte is opgave om deel te nemen noodzakelijk. Informatie en opgeven bij Han- neke Ziggers: 0547-362999.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 3