Prima verloop Fokveedag Holtens Nieuwsblad 15 Vijfde plaats voor Britt en pony Desperado Echtpaar Lubbersen 55 jaar getrouwd Aanvragen en vergunningen Passage Holten Plan voor Jongens steken leegstaand pand in brand infocentrum Afscheid Diny ter Harmsel Dinsdag 25 augustus 2009 W Holten duidelijk groeiende HOLTEN - Waar de heren profvoetballers er al weer drie potjes om het 'eggie' op heb ben zitten, is het eerste elftal van W Holten nog volop in de voorbereiding op de competi tie die volgende week zondag van start gaat. Holten trapt dan af in en tegen Dedems- vaart. Dat zal het doen met een hoop vertrouwen, want de ploeg van trainer Peter Hart- boom is duidelijke groeiende. De eerste oefenwedstrijd was tegen een oude bekende, SV Omhoog uit Wierden. Holten won deze pot met ruime cijfers en vond maar liefst vijf keer het net. Nieuwbakken spits Jaap 'de Sach' Huisman mocht zelfs tot driemaal toe de handen in de lucht steken. Moet wel wor den aangetekend dat Omhoog na de rust met een veredeld B- elftal de wei in ging. Een week later werd de promovendus van afgelopen seizoen uit de klasse van Holten met een be zoekje vereerd. Doordat de hal ve selectie toen in Oosterhout zat voor een weekendje zei lend) moest Harthoorn op meerdere plaatsen het elftal veranderen. Ondanks dat kwam Holten toch nog op een twee nul voorsprong, wederom Huisman die het Holtense vak liet juichen, maar na de thee brak het de Holtenaren toch op dat ze niet compleet waren. Heeten liet na rust zien dat het terecht gepromoveerd is en ging uiteindelijk met ruime cij fers over het gemankeerde Holten heen; 5-2. Voor de beker werd er afgelo pen dinsdag in Nijverdal ge speeld. ENC ging daar de bie- tenbrug op tegen een ontke tend Holten. Een heuse zeven klapper kregen de meegereisde Holtense supporters daar voorgeschoteld. Het wordt een eenzijdig verhaal, maar ook hier was Huisman tot driemaal succesvol. De ban werd gebro ken door Robbert Hulleman die met een van zijn befaamde afstandsschoten de keeper kansloos liet.. Aanvoerder Kna pen, Rik Stoevenbelt en Tom Hofman maakten de overige doelpunten. De vierde wedstrijd werd ook winnend afgesloten door Hol ten. Op het eigen Meermans kamp was het duidelijk een maatje te groot voor de Wit kampers dat in de vijfde klasse uitkomt. Ondanks wat kleine slordigheden wist de thuis ploeg eenvoudig met 3-1 te winnen. Een strafschop op het zonovergoten Meermanskamp werd onberispelijk door Huis man binnengeschoten waarna de 2-0 lang op zich liet wach ten. Na rust was het Daan Wis- sink die het verschil maakte na een goede actie van Freek Kna pen. Diezelfde Knapen luister de zijn verjaardag van die week op met de derde treffer voor Holten na een pracht van een pass van Hulleman. Keeper Merijn Bekkemens moest toch nog een keer vissen toen een bal knap hoog in de korte hoek werd geschoten. Hiervoor had de Holtense doelman al meer dere malen Holten gered nadat zijn defensie voor hem wat steekjes had laten vallen. Vanavond speelt Holten voor de beker tegen Langeveen op het eigen Meermanskamp en zaterdagmiddag wordt er om vijf uur tegen Lemeie, ook in Holten. Kapvergunning Sangeldijk 7, 12-08-09, kappen boom Aanlegvergunning Winkelbergweg 11, 10-08-09, kappen bomen Ontwerpvergunning artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (2 we ken ter inzage) Pasmansweg 1, bouwen ligboxen- melkstal Bouwvergunning Beusebergerweg 74, 12-08-09, bou wen strohokken Kapvergunning Fazantenweg/ Hoek Markollenweg, 10-08-09, kappen bomen APV 06-08-2009, triatlon, stichting zwem bad De Looërmark, 29-08-2009, Rijs- sen-Holten HOLTEN - De christelijke maat schappelijke vrouwenbeweging Holten heeft het jaarprogram ma voor het seizoen 2009/ '10 gereed. Passage is een vereniging, die vanuit haar christelijke identi teit vrouwen bewust wil laten bezig zijn in gezin, maatschap pij en andere levensbanden. Wat de landelijke en provinciale activiteiten betreft zijn er jaar vergaderingen en studiedagen voor de vrouw. Belangstellenden zijn altijd wel kom. Voor meer informatie kan men zich wenden tot A. Dul-de Fockert (voorzitter) telefoon 0548-362488. De bijeenkom sten worden gehouden in de Kandelaar, aanvang 20.00 uur. Meestal op donderdagavond. Het programma ziet er als volgt uit: Donderdag 10 september: Uitstapje naar Floralia in Bome; Donderdag 24 september: ds. Roozenboom vertelt over hoe jongeren omgaan met drinkke- ten; Donderdag 29 oktober: Wil Albersons komt wat vertellen over de Stichting Hulphond; Donderdag 26 november: dr. Ten Hopen komt met humoris tische en indrukwekkende ver halen uit zijn praktijk; Maandag 21 december: Kerstviering; Donderdag 7 januari: 10.00 uur nieuwjaarsbijeenkomst in de Kandelaar; Donderdag 28 janu ari: jaarvergadering; Dinsdag 9 februari: Creatieve middag, 14.00 uur; Donderdag 25 febru ari: G J van 't Holt komt spreken over de Canadese begraafplaats en contacten met Canadese oud-bevrijders; Donderdag 25 maart: J. de Vries komt deze avond met een presentatie en uitleg over de Matheus-Passion. HOLTEN - In het Noord-Hol landse Wieringerwerf werd za terdag 22 augustus een samen gestelde wedstrijd gehouden. Britt Barvelink deed hieraan mee met haar pony Desperado in de klasse L. Voor de dressuur- proef kregen zij van de jury 187 punten en in het springen ble ven zij foutloos. Ook in de cross ging het goed en bleef de com binatie foutloos in een goede tijd. Zij behaalden een vierde prijs. Myrthe Barvelink deed met haar pony Nightmare mee in de klasse M. Met de dressuur behaalden zij een score van 205 punten. In het springen bleef de combinatie foutloos en in de cross had de combinatie een weigering. Zij eindigde op een vijfde plaats. HOLTEN - De heer en mevrouw Lubbersen vieren woensdag 26 augustus hun 55-jarig huwelijk. Wethouder WA.J. ter Schure zal het jubilerende paar thuis aan de Churchillstraat 37 bezoeken om hen te feliciteren. Het echtpaar kreeg vier kinde ren, drie dochters en een zoon. Ook kwamen er acht kleinkin deren. Meneer was veehouder op hun boerderij aan de Rut- gersweg. Momenteel is hij nog dagelijks te vinden op kinder boerderij Dondertman. Ook mevrouw helpt daar 's zomers twee dagen in de week. Zij vult dan de zakjes met brokjes om te verkopen. Daarnaast houden zij beiden van zingen en zijn dan ook al vele jaren lid van het Her vormd Kerkkoor. Ook is meneer jarenlang bestuurslid geweest van de Ouderensoos in Espelo. HOLTEN - Het college van bur gemeester en wethouders heeft het voornemen het projectbe- sluit 'Eekhoomweg ongenum merd' voor te bereiden. Dit besluit maakt planologisch mogelijk dat er een informatie centrum gebouwd kan worden bij de Canadese Begraafplaats. Als de voorbereidingen zijn af gerond ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage. HOLTEN - Diny ter Harmsel heeft afgelopen maandagavond 24 augustus afscheid genomen van brandweer Rijssen-Holten, post Holten. Ter Harmsel werd lid van de brandweer op 1 fe bruari 1996. In deze periode heeft ze verschillende brand weerfuncties uitgeoefend en ook als ambtenaar van de ge meente Rijssen-Holten gewerkt bij de afdeling Brandweer. Ze gaat werken als postcomman- dant/ oefencoördinator Brand weer in Egmond aan Zee. HOLTEN - In het leegstaande pand aan de Pannenbakkersstraat waar Dolf Moed heeft gewoond, vond afgelopen vrijdag een brand plaats. De voordeur bleek al vernield te zijn voor de brandweer er was. In het pand stond een aangestoken tas in brand. Bij de brand meldde zich een jongen die vertelde dat hij verantwoordelijk was voor de brand. Dit had hij samen gedaan met zijn broertje en een vriendje. Na onderzoek werden alle drie de jongens aangehouden. Gezien de leeftijd van de jongens, 8 en 10 jaar, krijgen zij een al ternatieve straf bij bureau Halt foto: sander scheperman ESPELO - Bijna traditiegetrouw waren de broers Jan en Wim Steegink hofleverancier van de koeien die in de prijzen vielen tijdens de Fokveedag in Espelo, maar ook de dieren van Kees Oosten vielen goed in de smaak bij de jury. "De fokveedag is af gelopen zaterdag prima verlo pen", weet Joop Rensen te ver tellen na afloop van het festijn. Het mooie weer speelde daarbij uiteraard een rol. "Er was rede lijk wat publiek, daar zijn we dik tevreden mee", zegt Rensen, een van de organisatoren van de fokveedag. De eerste koeien maakten zaterdag rond half tien hun opwachting in de arena, waarna de activiteiten rond kwart over vier 's middags kon den worden afgerond. De koei en die werden gekeurd waren onderverdeeld in vijf verschil lende categorieën: drie klassen roodbont en twee klassen zwartbont. Rubriek 41de klasse oudere koeien roodbont, lever de een kampioen op van Steeg ink-Van de Berg: Coba 2996. In rubriek 43, de middengroep De koeien die werden gekeurd waren onderverdeeld in vijf ver schillende categorieën, f oto: johan bounk roodbont, werd Molenhoeve Annie 123 van maatschap Pak- kert uit Lettele kampioen. De categorie vaarzen roodbont, ru briek 44, leverde een eerste prijs op voor Heerenbrink Freekje 591 van Steegink-Van de Berg. Bij de zwartbonten oudere koei en, rubriek 42, werd Hendrika 507 van Boode en Oosten kam pioen. In rubriek 45, vaarzen zwartbont, werd Hendrika 543 van Boode en Oosten kam pioen. Roza 268 van Steegink- Boode werd reservekampioen. Bij de kalveren ging het vooral om de voorbrenging, de verzor ging en de presentatie. In de strijd om het algeheel kam pioenschap van de KOC ging de eerste prijs naar Gonda 92 met Martijn van Rossum. De tweede plek was voor Anna 303 met Roy Scheperboer, terwijl de derde plaats was weggelegd voor Lu cia 91 met Twan Lubbersen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 15