voor Op de Zündapp naar Soestdijk Holtens Nieuwsblad 13 Optocht met thema Spektakel in Maarkei uitslagen Geen woningen achter Vosman Kindertherapie Holten in Therapeutisch Centrum Open dag Opening Kindertherapie Holten Bergruitertjes Nieuw programma SV Bato Dru-yogalessen Dinsdag 25 augustus 2009 Therapie kinderen MARKELO - De optocht in Mar- kelo wordt zondag 30 augustus om 13.30 uur gehouden. De route gaat door het centrum. Het thema dit jaar is Spektakel in Maarkei. Dat klonk de wa genbouwers als muziek in de oren. Met onderwerpen als: Meuten op Spitsbergen, Brom mers kieken in Vaticaanstad en Niejoarwinn in China daar kon den ze wel wat mee. Al snel sta ken de diverse wagenbouwers de koppen bij elkaar. De resul taten zijn echt spectaculair te noemen. HOLTEN - Kindertherapie Hol ten opent dinsdag 1 september haar deuren in het Integraal Therapeutisch Centrum aan de Keizersweg 25 in Holten. Op basis van Integratieve Kin dertherapie verzorgt de praktijk therapie en cursussen voor kin deren. Ook worden er coachingsgesprekken voor ou ders verzorgd. Voor alle geïnte resseerden is er zaterdag 29 au gustus van 14.00 tot 17.00 uur een open dag. Eigenaresse Charlotte Crince Le Roy gelooft in een kindgerichte aanpak. In haar praktijk voor In tegratieve Kindertherapie be leeft Charlotte Crince Le Roy veel spannende avonturen met de kinderen. De bedoeling van deze therapeutische sessies is dat de kinderen weer lekker in hun vel komen te zitten of nare gebeurtenissen kunnen verwer ken. Volgens Charlotte hebben alle kinderen hun eigen manier om met hun problemen om te gaan. "Het ene kind wil draken verslaan, terwijl een ander liever een spannend poppenkastspel speelt of de boksbal er flink van langs geeft", legt Charlotte uit. "Ook zijn er kinderen die liever creatief bezig willen zijn of een spel willen spelen. Door aan te sluiten bij de taal van het kind, leer ik de kinderen steeds beter kennen. En ze leren zichzelf steeds beter kennen waardoor kinderen meer zicht krijgen op hun eigen kwaliteiten en moge lijkheden. Dat zorgt ervoor dat hun zelfvertrouwen groeit. En dat zorgt er weer voor dat kin deren beter met hun klacht om gaan of dat deze klacht zelfs he lemaal verdwijnt." Er zijn allerlei redenen waarom ouders hun kinderen, in de leef tijd van 4 tot 12 jaar, aanmelden bij Kindertherapie Holten. En kele voorbeelden hiervan zijn: verminderd zelfvertrouwen, angsten, pesten, gedragsproble men, het verwerken van een echtscheiding, zindelijkheids- problematiek of aangeleerde probleemgewoontes. Ouders die moeilijkheden met opvoedingssituaties ondervin den kunnen bij Kindertherapie Holten terecht voor coachings gesprekken. Daarnaast worden er regelmatig oudertrainingen georganiseerd. Voor meer informatie: www.kindertherapie-holten.nl HOLTEN - Femke Pekkeriet van ponyclub De Bergruitertjes reed afgelopen zaterdag 22 augustus een concours in Vriezenveen. Zij won met pony Pippi een tweede prijs in de cat. B klasse B dressuur met 189 punten. Aniek Wolkamp werd tweede met Talan in de cat. D Klasse B dressuur met 193 punten in Haarle. HOLTEN - De gemeente wil vooralsnog geen vergunning geven voor de bouw van vijf wo ningen op de plek van Zaal Vos man. Het plan wordt echter wel mee genomen in besprekingen over het toekomstige woningbouw beleid. "Er zijn op dit moment teveel bouwplannen in Holten dan er behoefte is", benadrukt burge meester Bort Koelewijn. Hij doelt hiermee op plannen in woonwijk De Liesen, de Kol en Meermanskamp. Waar deze aanvraag van een particulier nog eens bijkomt. "We moeten nog een woning bouwplan opzetten en hebben op dit moment geen toestem ming van de Provincie", legt Koelewijn uit. Zo moet er worden gekeken naar het aantal te bouwen wo ningen en waar die zouden moeten komen. Omdat de behoefte naar wonin gen kleiner is geworden, komt de bouw ervan op een laag pitje te staan. "Daarom willen we dit verzoek eerst afwijzen, maar dat hoeft niet definitief te zijn. We willen eerst kijken waar we willen bou wen en nemen dit plan hierin mee." Verder moet dan nog de Provin cie goedkeuring geven. HOLTEN - Charlotte Crince Le Roy gelooft in een kindgerichte aanpak. Daarom opent ze dinsdag 1 september in het Integraal The rapeutisch Centrum aan de Keizersweg 25 haar Kindertherapie Holten. De bedoeling van is dat de kinderen weer lekker in hun vel komen te zitten of nare gebeurtenissen kunnen verwerken. Zaterdag 29 augustus wordt er van 14.00 tot 17.00 uur een open dag ge houden. HOLTEN - SV Bato gaat het seizoen 2009-T0 op maandag 31 au gustus van start met een uitgebreid programma. Het aanbod biedt een scala aan mogelijkheden voor iedere leeftijd. Het komende seizoen worden voor de jeugd lessen gegeven in Gymnastiek (al voor kinderen vanaf 3 jaar), Kids-dance (vanaf 4 jaar), Judo (ook reeds vanaf 4 jaar) en Streetdance (vanaf 6 jaar). Voor de gymnastiek zijn de extra groepen gehandhaafd, waardoor ook dit jaar geen wachtlijsten voor de kleuters zijn. De oudere jeugd en volwassenen kunnen het komende seizoen kiezen uit Caüanetics (figuurverbetering gecombineerd met condi tietraining), Pilates (grondoefeningen voor het hele lichaam op muziek), Cayorobics (een mix van Aerobic, Yoga, Stretching en Cal- lanetics) en recreatief volleybal. De senioren kunnen kiezen uit Keep fit 50+, seniorengymnastiek, Blijf fit! en Bewegen voor Oude ren. Het volledige overzicht van de sportieve mogelijkheden bij SV Bato staat in de geheel herziene informatiekrant 2009-2010. Voor alle sporten vermeldt de krant onder meer de lestijden, de zaal en de contributie. De informatiekrant is mogelijk gemaakt door de vele adverteerders en met een oplage van 5.000 huis aan huis verspreid binnen Holten en omstreken. Indien men de krant na de laatste week van augus tus nog niet ontvangen heeft, dan kan men deze afhalen bij Piet van Riel aan de Kieftenbelt 26 in Holten (telefoon 0548-364614)Alle in formatie over SV Bato staat tevens op de website, te vinden onder www.batoholten.nl. Op deze website staan ook verslagen van uit voeringen, uitslagen van wedstrijden en natuurlijk foto's. Voor alle cursussen en afdelingen geldt dat vrijblijvend aan twee lessen mag worden meegedaan. Eerst komen kijken kan natuurlijk ook. Voor meer informatie over alle activiteiten van SV Bato kan contact worden opgenomen met Marietje Eggink op telefoon 0548- 366030. HOLTEN - De Dru-yogalessen starten vanaf 1 september in het In tegraal Therapeutisch Centrum in Holten. Op dinsdagmiddag en op dinsdagavond is er nog een plekje vrij. Verder wordt er bij voldoende deelname een kinderyogacursus ge geven op dinsdagmiddag na schooltijd om 15.30 tot 16.30 uur. De data zijn te zien op www.ritabeldman.nl. Men kan zich aanmelden door te bellen met Rita Beidman 0548-364181. Ook wordt er in het Centrum door Marijt Jansen Kripalu yogalessen voor ontspanning gegeven op donderdagavond en op vrijdagmid dag. Deze lessen starten eind september, omdat Marijt nu nog een bijscholing in Amerika volgt over de Kripalu yoga therapie voor li chamelijke klachten. Verder wordt er zaterdag 29 augustus een openmiddag gehouden van 14.00 tot 17.00 uur. Men kan dan informatie krijgen van Vin cent Roelofs over Quantum behandelingen via een computersys teem, waardoor het lichaam gescand wordt en waarin het tweede half uur het lichaam behandeld wordt. Martha Rutgers geeft infor matie over NAET-behandelingen, die gegeven worden om aller gieën te behandelen en te resetten. Charlotte de kindertherapeute is aanwezig om informatie te geven. Verder wordt er door Rita Beidman info gegeven over mesologie, naet, workshop en Frankrijk en Dru-yoga. Verder is Carola Stam aanwezig voor info over coaching training en haar workshoppen. HOLTEN - Club DIOC heeft za terdag 15 augustus de zevende toertocht gehouden. Vijftien coureurs haalden hun Zündapp onder het stof vandaan voor de ze 'koninginnenrit'. De tocht ging via het IJsselpontje bij Olst naar het gezellige dorp waar fa milietradities hoog in het vaan del staan: Epe. Met natte hals en hongerkiop werd de weg inge slagen richting vislucht. Nico rook de zilte lucht al van ver en reed via de geluidsbarrière de Harderwijker boulevard op, om de rem in te knijpen bij de eer ste de beste palingboer. Na deze verdiende stop werd de route met volle maag voortgezet naar Bunschoten-Spakenburg. Gadegeslagen door vele toe schouwers voerde de route langs pittoreske dijkjes, groene weilanden en volle terrasjes. De zon brandde er op, Soerco Club DIOC liet zich portretteren voor het majestueuze Paleis Soestdijk. spoot er lustig op los met sun- blocker. Op alles waren de he ren voorbereid. Na het parkeren van de stalen bolides in Soest, parkeerden de heren zich op het terras en trakteerden zich zelf op de nodige dorstlessers. De taxi's brachten de heren naar Amersfoort. Hier kon de maaltijd genuttigd worden voor zover daar prioriteit aan gege ven werd. Ook in Amersfoort was Marietje Grolsch van de partij en afgezien van een interi eurtest bij de lokale shoarma- boer en een enkele schermutse ling met motorrijders werd een geslaagde dag afgesloten. Zon dagochtend werd goedgemutst en dorstig de vaart gezet rich ting huis. Via een drinklokaal in Hoevelaken en rakelings langs de Naald werd een pauze inge last in een Ierse pub in Apel doorn. Na deze (vloeibare) lun ch werd de kickstart ingetrapt om in Bathmen een vast ritueel te ondergaan, het standaard DIOC-bezoek aan café Braak- hekke. Moe maar voldaan werd na 211 kilometer tegen 6 uur Bierlokal Am Bahnhof oftewel Café Toontje binnengereden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 13