M Eerder financiële voorschot HansStam i Wandeling vroege vogels is terug Warmer Feest Spectaculair optreden Bierefluiters Blijf op de hoogte HOllenS PAGINA i Espelo stond in het teken van het Sploder Feest FIETSEN MET MAC f KERMIS ([SUZANS HAARMODE f KUNST LANGS Al VAKANTIEWEEK HOLTEN - De gemeen te springt in de bres voor mensen met financiële problemen. Wethouder Hans ter Keurst zal bij het UWV gaan aanklop pen om schrijnende ge vallen eerder te helpen. Gemeente wil ruimhartigere opstelling van instantie UWV Holtens Nieuwsblad NUMMER 29 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Dat MAC de Holterberg zich niet alleen bezighoudt met motoren, blijkt wel uit de fietstocht die de club gaat houden, ledereen mag hier aan meedoen. ZIE OOK PACINA 7 De kermis wordt van donder dag 23 tot en met zondag 26 juli gehouden op een deel van de Dorpsstraat en Smids belt. Ook is de tent van de Fienpreuvers weer van de partij, zodat er gezellig een drankje kan worden gedron ken. Suzan's Haarmode blijft be staan, maar Suzanne Klein Bluemink stopt ermee. Ger- idien klein Horsman en Elke Dorlas nemen het over. Voor de klant blijft verder alles het- l zelfde. ZIE OOK PACINA 4 I Op verschillende plekken langs de Al zijn kunstwerken 1 te zien. Zo ook bij parkeerplaats De Bolder bij Holten. Spiegelen- i de vaantjes zorgen voor een I droomlandschap. ZIE OOK PACINA 10 Kinderen genoten van de va kantieweek van de Bosch kamp. Bijna werd de burge meester ontvoerd, maar dit kon net worden voorkomen. Het logge en bureaucratische UWV doet er soms weken over voordat cliënten voor het eerst geld krijgen. Hierdoor kunnen mensen met weinig financiële armslag be hoorlijk in de problemen ko men. De gemeente wil daarom bij het UWV aan gaan dringen om in deze gevallen alvast een voorschot uit te keren. "We willen proberen om tot een ruimhartigere opstelling bij het UWV te komen", benadrukt burgemeester Bort Koelewijn. "Zodat werklozen niet meteen in problemen komen en bij de gemeente moeten aankloppen. Het UWV zou juist in deze tijd, zich ruimhartiger moeten op stellen." De gemeente heeft overigens wettelijk gezien weinig moge- lijkheden om deze bureaucrati sche instantie van gedachten te doen veranderen. "Maar als je niets doet, dan is dat alleen maar slechter. Je moet de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Daarnaast gaat het om onze ei gen burgers en daar komen we voor op", zegt Koelewijn. Mocht de instantie absoluut niet mee willen werken, dan kijkt de gemeente welke moge lijkheden er dan nog overblij ven. De gemeente zelf kan alleen in zeer dringende gevallen een voorschot uitkeren. In andere gevallen is een instantie als het UWV hiervoor verantwoorde lijk. Rob Meijerink (PvdA) heeft hierover tijdens de raadsverga dering van 16 april een motie ingediend, die unaniem is aan genomen. ESPELO - Omdat de drummer van de Reeperbahner Stimmungsmacher net vader is geworden, kon het optreden afgelopen zondag tijdens het Sploder Feest niet doorgaan. De Bierefluiters kwamen daarvoor in de plaats en zorgden voor een spectaculair optreden. Waarbij de gitaar werd bespeeld met een slijptol. foto: johan bolink HOLTEN - Hans Stam is terug van zijn voetreis naar het Spaanse Santiago de Compos- tela. In precies 114 dagen legde de 61-jarige Holtenaar zo'n drieduizend kilometer af. Te voet, dus. Vorige week dinsdag arriveerde Stam in Santiago, af gelopen zaterdag kwam hij met de trein weer aan in Holten. "Het was een hele ervaring, maar het is prima gegaan", zegt Stam. "In het begin had ik nog wel last van blaren eri wat pijn tjes, maar na honderd kilometer was dat wel over. Over het alge meen heb ik heel mooi weer ge had. Wel een aantal regenbuit jes meegemaakt, maar na de Pyreneeën heb ik alleen maar in de korte broek gelopen met een shirtje." LEES VERDER OP PACINA 11 Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft; die wordt bepaald door een rug van hogedruk dat bo ven ons land komt te liggen. Hierdoor zal een behoorlijke weersverbetering optreden. Er is meer zon en het wordt een wanner zo rond de 24.0 a 25.0 graden. Dinsdag moeten we in de gaten houden. Er zouden mogelijk flinke onweersbuien kunnen vallen maar dit is nog niet helemaal zeker. De aange voerde lucht is verre van koel. Vrijdag loopt de temperatuur tot boven de 25.0 graden als het mee zit. Tegelijkertijd ontwik kelt zich boven de Golf van Bis kaje en de Kanaalregio een nieuwe depressie. Daardoor neemt de kans op regen- en on weersbuien weer toe en in het weekeinde wordt rond het naar de Noordzee koersende weer systeem ook minder warme lucht aangevoerd. Bovendien zinspeelt het Europees weer model op grote drukverschillen hetgeen op veel wind (uit het westen of zuidwesten) zou kun nen duiden, afwachten dus of dit ook uit komt. Voorlopig nog geen echte stabiele zomer dus. Weerman, Freddie Paalman ZIE OOK PACINA 11 HOLTEN - Vroege volgens ko men aan hun trekken tijdens een vroege wandeling op de Holterberg. Deze wordt woens dag 29 juli en woensdag 5 au gustus gehouden door Natuur- diorama Holterberg. Natuur- gidsen nemen deelnemers in al le vroegte mee naar bijzondere plaatsen op de Holterberg. De wandeling leidt ook door het Numendal, een diep uitgesle pen dal, ontstaan door het smeltwater aan het eind van de laatste ijstijd. Dit is een fascine rend stukje natuur op de Hol terberg. Naast de flora en fauna van het gebied zullen de natuurgidsen met u stil staan bij het bijzonde re van het ontwaken van de na tuur. Wellicht kruisen reeën ons pad. De wandeltocht duurt on geveer anderhalf uur. Kinderen (vanaf 5 jaar) kunnen ook mee en zullen dit als een bijzondere ervaring beleven. Na de wande ling staat een uitgebreid ontbijt buffet klaar bij het restaurant te genover het natuurmuseum. Tot slot wordt een bezoek ge bracht aan Natuurdiorama Hol terberg. De wandelingen ver trekken om 6.30 uur bij Natuur diorama Holterberg. De kosten voor het complete programma zijn 14,75 euro. Kinderen mo gen mee voor 7,50 euro. Reser veren voor dit speciale 'vroege vogel arrangement' kan door te bellen naar: 0548-361979 of een e-mail te sturen naar muse- um@holterberg.nl. Meer info: www.museumholterberg.nl Dhr./ mevr.: Adres: Postcode m^|r Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf attönsgmf gpeft als nieuwe abonnee op' 1" Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft In Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid In het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. I Of maak een ander abonnee, U krijgt dan f een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En I zeg nou zelf; voor de prijs van minder dan Ide wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit I Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1