Bewoners zijn woedend Sleutels nieuwe bewoners Vogelschieten aan Aalpolsweg Primeur Eerste huwelijksvoltrekking in nieuwe zaal Hoog Holten Zon en buien Blijf op de hoogte HOltCllS NiCUWSttlOfl STRATENVOETBAL GEMEENTEBOKAAL OPENLUCHTSPEL KOETSENRIT KUNSTROUTE mmmmamimÊmmtammmmmmmmmmmimmmÊmmmmmÊmÊmmmmmÊmÊmmmÊmÊtmmmmaKmmmÊmmimm—mmmmÊmmmmaÊmBammueaaimm Holtens Nieuwsblad UMMER24 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? ZIE OOK PAGINA 3 i Wijk Haar-Noord heeft het stratenvoetbaltoernooi ge- wonnen. In totaal deden er .{veertien teams mee aan de 'wedstrijden die op Meer-, manskamp werden gehou den. ZIE OOK PAGINA S |Het eerste elftal van Blauw {Wit wist afgelopen vrijdag savond de Gemeentebokaal binnen te halen. Beide ploegen hunkerden naar een prijs aan het eind f van het seizoen. ZIE OOK PAGINA 19 De toneelspelers van Dijker- 1 hoek huurden voor een dag Bart Oomen in om hen enke- Ie goede tips te geven om zo met het openluchtspel per- S fect voor de dag te kunnen komen. ZIE OOK PAGINA 11 De Bergrijders halen hun koetsen en paarden weer van stal om een rondrit te ma ken. Zij doen dit zondag 14 juni. ZIE OOK PAGINA 11 Fietsen langs kunst en straat- theater. Dit kan zaterdag en zondag onder meer in Dijker- j hoek. Dan wordt de tocht Kunst van hier tot ginder gehou- den. DEN HAAG - De Raad van State moet de aanleg van het Zilver zandtracé voorlopig tegenhou den. Dat eisten inwoners van Holten afgelopen week bij de Raad van State. Ze zijn bang dat de weg die volgens de gemeen te Rijssen-Holten bedoeld is als wijkontsluitingsweg, toch veel doorgaand verkeer gaat aan trekken. Dat vinden de bewo ners in het oosten van Holten zeer ongewenst. Volgens de be zwaarmakers is voor de ontlas ting van het centrum al het Wansinktracé bedacht. Met het Zilverzandtracé lijkt bovendien het idee van een noordelijke rondweg noordelijk langs de spoorbaan uit beeld te zijn. De bezwaarmakers hekelen ook de onzorgvuldige besluitvorming rond de omstreden weg. Zo schijnt de provincie niet te ont kennen dat het omstreden tr acé wel degelijk als doorgaande weg zal worden gebruikt. De ge meente heeft het echter vooral gedaan. Zo staat expliciet in het bestemmingsplan voor het Zil verzandtracé dat de weg niet bedoeld is voor doorgaand ver keer. Tijdens de zitting bij de Raad van State erkende een woordvoerder van de gemeente echter dat doorgaand verkeerd niet kan worden tegengehou den. Dat mogelijk 80 procent van het toekomstige verkeer doorgaand zal zijn, is volgens de woordvoerder moeilijk te controleren. Kritiek is er ook op het versoepelen van de géluid- snormen bij enkele woningen aan de Drostenstraat. Zou die versoepeling niet worden toe gepast, dan is de aanleg van de weg niet mogelijk zonder zware maatregelen om het lawaai te reduceren. De gemeente kon volgens de milieuregels die ver soepeling toepassen doordat elders in de buurt minder la waai ontstaat vanwege het ver keer dat over het Zilverzandtr acé gaat lopen. De voorzitter van de Raad van State consta teerde dat daarbij waarschijn lijk een grove fout is gemaakt. Vergeten is om het lawaai van de spoorweg in de berekenin gen mee te nemen. De gemeen te vindt overigens dat er nu geen reden is om de aanleg te blokkeren. Dat zal voorlopig toch nog niet gebeuren, aldus een woordvoerster. Uitspraak volgt binnen twee, weken. HOLTEN - Op het terrein aan de parallelweg Markeloseweg - Aalpolsweg wordt zaterdag 13 juni vanaf 19.00 uur het Ko- ningsschieten gehouden. Wie wordt de opvolger van Jan Barg- boer en schiet zichzelf tot Schutterskoning 2009? Inschrijven is mogelijk vanaf 18.00 uur. De kosten bedragen 20 euro per schutter. Degene die wint, krijgt 100 euro. De hul diging van de nieuwe Schutters koning is meteen na afloop van het evenement in de tent op het schietterrein. Dan worden ook de andere prijzen uitgereikt. Iedereen is van harte welkom. Niet alleen om te schieten, maar ook om de deelnemers vurig aan te moedigen. HOLTEN - Nicole Koebrugge en Sander Brands gaven elkaar afgelopen zaterdag het 'ja'-woord. Zij deden dit in Hoog Holten. Voor het hotel een primeur, want het is de eerste keer dat er een huwelijksvoltrekking was in de nieuwe zaal. Voor Lianne Jongsma, amb tenaar van de burgelijke stand, was het echter al wel de tweede keer in Hoog Holten. Zij voltrok namelijk tijdens de Roefeldag het 'nep huwelijk' tussen twee jonge scholieren uit groep 5 van de basisschool. Voor het echtpaar was er overigens nog een grote verras sing. De koets naar Hoog Holten werd begeleid door maar liefst 30 paarden. Nicole is namelijk een fanatiek sportruiter. FOTO: SANDER SCHEPERMAN Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft; die wordt bepaalt door een aantal lagedrukgebieden die boven Europa en de Britse Ei landen liggen. Hogedrukgebie- den zitten er nog wel, boven de Balkan in Rusland en in het ho ge noorden bij Groenland. Maar deze liggen te ver weg, en heb ben geen invloed op ons weer. Storingen van de eerder genoe- mende lagedrukgebieden kun nen ons land gemakkelijk berei ken deze trekken vanaf het zui den tot zuidwesten over onze omgeving heen. We krijgen de komende dagen dan ook te ma ken met een zuidwestelijke stroming met aanvoer van on stabiele lucht. Tot en met vrij dag geregeld zon, afgewisseld door wolkenvelden of stapel wolken en regelmatig regen of enkele buien. Hopelijk genoeg om de droogte op te heffen. Want we hebben al een te kort. Middagtemperatuur tussen de 18.0 a 20.0 graden. Tegen het weekeinde en volgende week komt er vanaf de oceaan een hogedrukuitloper vanaf de Azo- ren naar ons land toe. Dit geeft een duidelijke weersverbetering voor ons land. Er komt meer zon en het word weer wat war mer, temperaturen rond de 20.0 a 21.0 graden. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Woningbouwvereni ging Viverion heeft afgelopen week aan de toekomstige bewo ners van de nieuw gebouwde le vens loopbestendige flex-huur- woningen aan de Lageweg in Holten de sleutels uitgereikt. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis uit Rijssen heeft in opdracht van woningcorporatie Viverion de ze zes levensloopbestendige flex huurwoningen gebouwd. Een levensloopbestendige flex- woning is een woning die aan de bewoners, in willekeurig wel ke levensfase, huishoudsamen- stelling en culturele achter grond, optimale mogelijkheden biedt voor alle vormen wonen en die door de ruimtelijke vormgeving en materiële con structie ervan die mogelijkhe den niet in de weg staat. De toe komstige bewoners hebben in overleg met Viverion de inde ling in de woning zelf bepaald.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1