Allemaal gratis aan de brunch Holtens Nieuwsblad 17 Bevrijdingsloop viert jubileum Trekkersiep in Loo-Bathmen OCH neemt rol van DAT Regie herdenking bij Stichting over bij toneeluitvoering Viering Nationale Feestdagen Schmink Veel personages en dieren mogelijk met beetje verf Activiteiten op Koninginnedag allemaal in het teken van Kika Eerste edities in centrum Dinsdag 28 april 2009 HOLTEN - De activiteiten van Koninginnedag staan in het te ken staan van Kika, kinderen kankervrij. Bezoekers aan de ac tiviteiten worden de hele dag geconfronteerd met oranje bus sen. Daar kan een vrijwillige in worden gedeponeerd, die ten goede komt aan Kika. Met de bussen wordt tijdens de brun ch, op het kinderplein, open po dium en het toneel rond ge gaan. Horecabedrijven in Holten heb ben het initiatief genomen de koninginnenbrunch dit jaar gratis aan te bieden. Iedereen mag aanschuiven, maar moet daar wel wat voor doen. Een deelnamekaart is af te halen bij een van de deelnemende hore cabedrijven, te weten: het Kla vier, het Klavertje, het Keuntje, het Bonte Paard, camping de Holterberg en bakkerij/lunch room Nijkamp. Koninginnedag begint om 9.15 uur met de aubade. In de och tenduren geven de Holtense verenigingen acte de présence op de Smidsbelt, terwijl de kin deren in de basisschoolleeftijd hun waren verkopen op de kin derrommelmarkt. Deze markt wordt gehouden rondom het gemeentehuis, de kerk, Kerk straat en de ruimte voor Irene. Op het kinderplein is natuurlijk ook van alles te doen. Kinderen kunnen er een ritje maken op een pony, zich laten schmin ken, deelnemen aan een works hop, koekjes versieren, sprin gen op een springkussen, rond jes draaien in de draaimolen of genieten van een echte clown. Dit alles speelt zich af op de Smidsbelt. Het open podium is in de tent voor het Wavier en het Klaver tje. De Korhanen treden op en er is een primeur. De Hoolter Deerns treden namelijk voor het eerst op in net openbaar. Bovendien tonen line- en streetdancers hun muzikale ge voel en hun elegantie, is er een live optreden van de Band of Brothers en wellicht nog veel meer. Vanaf 13.00 uur kan ie dereen op de fiets voor een ritje rondom Holten. Om 22.00 uur klinkt het Wilhel mus en dan is het officiële ge deelte van Koninginnedag 2009 achter de rug. Maar in de cafés en kroegen zal het feestgedruis vast nog wel even doorgaan. HOLTEN - De Bevrijdingsloop kent dit jaar een jubileum. Het is de 25ste editie van de jaarlijk-_ se loop op 5 mei. Vanaf 18.30 starten op sportpark Meer manskamp de meisjes van de groepen 1 en 2 van de basis scholen in Holten voor een loop over 700 meter. Daarna ver schijnen de kinderen van de an dere groepen aan de start en is er voor de G-atleten een loop over 400 meter. Het programma sluit zoals gebruikelijk met een prestatieloop over 5 kilometer en een wedstrijd over 10 kilo meter. Hierbij strijden de deel nemers om de felbegeerde Wander-Drenth-Bokalen die ter gelegenheid van het Holtens kampioenschap worden uitge reikt. Vanwege het vijfde lustrum krijgt de Bevrijdingsloop dit jaar een extra feestelijk tintje. De In 1985 was de herdenking van 40 jaar bevrijding voor een groepje Holtense atleten aanlei ding de eerste Bevrijdingsloop te organiseren. De eerste jaren was de start in het centrum en sinds 1991 vindt het evenement plaats op sportpark Meermans kamp. In de lustrumjaren keer de het evenement terug naar het centrum om deel uit te ma ken van de feestelijkheden. Kinderen vormen traditioneel een groot gedeelte van het deel nemersveld. F OTO: AV HOLTEN kinderen kunnen zich tussen de bedrijven door op Meermans kamp vermaken met springkus sens en een draaimolen. Ook heeft de organisatie het jubi leum aangegrepen om iets ex tra's te doen in het kader van de bevrijding. Jos van der Spek van het organi serende comité: "Vanwege dit jubileum willen we de stichting Welcome Again Veterans' on dersteunen met een gift Zij zor gen er al jaren voor dat er op kerstavond brandende kaarsen worden neergezet bij de graven op de Canadese begraafplaats. Het initiatief hiervoor in 1991 is genomen door Leena van Dam. In haar geboorteland Finland is het traditie om op deze wijze op kerstavond overleden geliefden te herdenken. Ze stelde toen voor 5 jaar kaarsen beschikbaar. Sindsdien houdt de stichting deze traditie in ere. Wij vinden het een mooie traditie en vra gen de deelnemers en bezoe kers aan de Bevrijdingsloop daarom dit jaar om een kleine bijdrage, waarmee de benodig de lampionnen aangeschaft kunnen worden." LOO - De trekkersiep in Loo, ge organiseerd door de JAL (Jong Aktief Loo) is, zoals gebruikelijk weer de zaterdag na Hemel vaart. Op 23 mei, vanaf 15.00 uur zullen de vele pk's van, naar verwachting, honderd trekkers weer bulderen op het terrein aan de Oude Holterdijk. Op deze jaarlijkse happening zal duidelijk blijken welke rij ders deze winter hun trekker monster zodanig hebben weten op te voeren om in hun klasse tot de besten van de wijde om geving te behoren. Het gaat dan om de juiste afstelling van de motor, in combinatie met goe de banden. Verder zullen de deelnemers de juiste versnel ling moeten kiezen bij de condi- tie's van de baan. Uiteindelijk zal dan blijken welke deelnemer in de verschillende klassen de sleepwagen met gewicht zover mogelijk over de baan van 100 meter kan 'sleppen'. 's Middags zal er gestart worden om 15.00 uur met de standaard trekkers, tegen de avond komen de Super Standaard klassen aan de beurt. Naast de baan staat de (verwarmde) feesttent en hierin zal dj Ferdi muziek draaien wat weer garant staat voor gezellig heid. Kortom, vele ingrediënten voor een mooie middag en avond. HOLTEN - De jaarlijkse herdenking op maandag 4 mei op de Ca nadese Begraafplaats begint even voor 11.00 uur. Om 10.55 uur opent de Colour Party de ceremonie en vijf minuten later geeft de Holtense Muziekvereniging (HMV) de officiële start met het Canadese Volkslied 'O, Canada'. Evenals in andere jaren staan de kinderen van de vijf basisscholen centraal in de herdenkingsdienst. Buiten de eigen veteranen zijn dit jaar circa 25 Canadese gasten aanwezig. Als gastspreker is de heer Ch. Vogely uitgenodigd. 's Avonds om 19.00 uur begint de Herdenkingsdienst voor de Ne derlandse gevallenen in de Nederlands Hervormde Kerk. Ds. van der.Spek zal hier een kort woord spreken, evenals de heer Vogely. Ook het koor Campanella werkt mee aan de dienst. De Stille Tocht naar het monument op de Molenbelterweg begint om 19.30 uur. Op verzoek van de oud-strijders is de regie voor de herdenking bij het monument overgedragen aan de Stichting Viering Nationale Feestdagen. De Holtense Muziekvereniging loopt niet meer mee, maar neemt bij het monument plaats en speelt daar vanaf 19A5 uur koraalmuziek. archieffoto Op het kinderplem is op op Koninginnedag van alles te doen. Kinderen kunnen er een ritje maken op een pony, zich laten schmin ken, deelnemen aan een workshop, koekjes versieren, springen op een springkussen, rondjes draaien in de draaimolen of genieten van een echte clown. Dit alles speelt zich af op de Smidsbelt. archieffoto Voor de jaarlijkse toneelvoor stelling was dit ja?r DAT aan de beurt. Maar zij hebben het heel druk met de voorbereidingen van hun openluchtspel. OCH is bereid gevonden deze leemte op te vullen. De voorstelling be gint echter niet op het reguliere tijdstip van 14.30 uur. Een van de hoofdrolspelers moet die dag nog werken en de voorstelling begint dan ook pas om 16.30 uur. De zaal is open vanaf 15.30 uur en vanaf 16.00 uur zingen worden liedjes uit de oude doos gezongen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 17