Infocentrum op schema Zomertijd Receptie Dondertman I DINSDAG Muziek Concert HMV verrassend veelzijdig Kledingbeurs Regen Blijf op de hoogte HOltCÜS NlCIIWSftlflfl 24 MAART 2009 HOOLTER DEERNS GELUIDSSCHERM MAXIMA AUB GOED DOEL Hollens Nieuwsblad NUMMER 13 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 HOLT£NS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL HOLTEN - 5 Mei 2010. Dar is de streefdatum voor het nieuwe Infocentrum bij de Canadese begraafplaats. Of die datum ook gehaald wordt, is nog onduide lijk, ook al omdat de kredietcri sis zich mogelijk nog doet gel den. "We zitten op schema, maar het zal er door de krediet crisis niet makkelijker op wor den", zegt Jan Albert van de Maat, de voorzitter van de Stichting Infocentrum Canade se Begraafplaats Holten. Van de Maat heeft nog geen idee hoe de kredietcrisis uit zal werken op de plannen voor het nieuwe infocentrum. "Aan de andere kant biedt de crisis misschien ook weer nieuwe kansen. De streefdatum van 5 mei 2010 is ook geen halszaak. Daar wer ken we naar toe, Het belangrijk ste is dat het centrum er komt." Het nieuwe infocentrum is een project van de Stichting Info centrum Canadese Begraaf plaats Holten. Deze stichting staat los van de Stichting Wel come Again Veterans die onder anderen voor de begeleiding van de Canadese oorlogsvete ranen zorgt. "We zijn op zich zelfstandig, maar we maken wel gebruik van de Stichting Welco me Again Veterans", legt Van de Maat uit. Naast Van de Maat maken Gert Jan van 't Holt, Henk Vincent, Gerrit Huisman, Herman Biesters, Gerrit Vlogt- man, Leo Thiele, Albert Boode en Ben Beens deel uit van het bestuur van de Stichting Info centrum. Van 't Holt is tevens voorzitter van Welcome Again Veterans. Het negental kwam maandag nog bijeen. "De bouwaanvragen zijn al bij de gemeente ingediend en liggen ter inzage", vertelt Van de Maat. "We proberen nu founders te zoeken en subsidies te krijgen. Voor het gebouw dienen we een subsidieaanvraag in bij het Europees loket en voor het digi taliseren van het hele verhaal vragen we een subsidie aan van zo'n 70.000 euro. De laatste aanvraag moet voor 1 april. We doen het stap voor stap. Eerst willen we de subsidies rond hebben, dan gaan we met sponsors in de slag. Op los zand kun je niet bouwen", aldus Van de Maat. Het nieuwe informa tiecentrum moet een gebouw worden van zo'n 300 vierkante meter. De kosten worden ge schat op ongeveer een half mil joen euro. Bij het nieuwe ge bouw moet een aparte toilet ruimte komen die 24 uur per dag open is. Ook wordt een par keerruimte aangelegd. Alles moet passen in het landschap en niet frustrerend zijn met de sfeer van de begraafplaats, zo is aangegeven. In het centrum wordt niet alleen informatie ge geven over de begraafplaats zelf, maar ook krijgen de geval lenen extra aandacht en wordt de bevrijding van Oost Neder land verduidelijkt. Een filmzaal moet het educatieve karakter verder versterken. De begraaf plaats trekt jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers. Het nieuwe dameskoor is op zoek naar een dirigent. Het koor blijkt overigens popu lair, want kent nu al een le denstop. Het eerste optreden is verschoven naar Koningin nedag. ZIE OOK PAGINA 3 Om het geluidsoverlast van treinen te verminderen, wil de gemeente geluidsscher men in Holten gaan plaatsen. Deze komen aan weerskan ten van het spoor langs De Haar. ZIE OOK PAGINA 9 Prinses Maxima komt met minister Plasterk naar scho lengemeenschap De Waer- denborch. Zij gaat het pro ject meisjes en techniek on dersteunen en is aanwezig bij de voorlichting hiervan. ZIE OOK PAGINA 3 Ali B komt de triatlon in Hol ten openen. Verder zal Edwin Evers met zijn band langsko men om op te treden. De band Beethoven promoot onder meer het NK-lied Wings to fly. ZIE OOK PAGINA 9 Björn Meinders gaat fietsen voor het goede doel. Hij doet mee aan een zevendaagse mountainbikewestrijd tegen de ziekte Duchenne. ZIE OOK PAGINA 19 HOLTEN - Het voorjaarsconcert van de Holtense Muziekvereniging werd een avond waar alle elementen uit de vereniging aan bod kwamen. Enthousiast werden de nummers gespeeld en vooral de solo van de schuiftrombone werd met groot applaus begroet, daarna was het de beurt aan de jeugddrumband. Wat vooral opviel was het grote aantal leerlingen. De grote verscheidenheid van instrumenten zorgde ervoor dat drummen helemaal niet saai hoeft te zijn. Dit werd bewezen door de drumband zelf die met het nummer buildings zonder instrumenten, maar met hamers, boren en troffels mooie dingen deden. foto: johan bolink HOLTEN - De zon krijgt kracht en de natuur begint wakker te worden. Het wordt voorjaar en dat betekent dat de tijd weer een uur vooruit gaat. Dit gebeurt zondag 29 maart om 2.00 uur. Dan gaat de zo mertijd in. HOLTEN - Gerda Kwakernaak- Limburg houdt begin april de voorjaars- en zomerkleding- beurs voor kinderen en volwas senen. Zij doet dit in haar win keltje aan de Kerkstraat 5 in Holten. Gewassen en gestreken kleding kunnen in overleg worden inge bracht. Dit is mogelijk op don derdag 26 maart van 10.00 tot 18.00 uur en van zaterdag 28 maart van 10.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 27 maart is de winkel ge sloten. De verkoop van de kleding is donderdag 2 april van 9.00 tot 21.00 uur, vrijdag 3 april van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag 4 april van 10.00 tot 17.00 uur. Inbrengers kunnen dinsdag 7 april van 16.00 tot 20.00 uur niet-verkochte kleding weer ko men ophalen. Wat woensdag 8 april blijft liggen, gaat naar een goed doel. Van de verkochte kleding gaat 70 procent van de opbrengst naar de inbrenger. Voor meer informatie, Gerda Kwakemaak-Limburg, telefoon 0548-362782. De aangevoerde lucht is onsta biel en vochtig. Depressies dui ken dus de komende dagen het Noordzeegebied binnen en ver oorzaken wisselvallig weer met perioden met regen of buien en nu en dan schijnt de zon tijdens opklaringen. HOLTEN - Begin april is het tien jaar geleden dat Kinderboerderij Dondertman officieel geopend werd voor publiek. In die jaren is Dondertman uit gegroeid tot één van de grootste dagrecreatieve voorzieningen in de gemeente Rijssen-Holten. Het officiële gedeelte van het ju bileum wordt vrijdagmiddag 3 april gevierd. In de grote feest tent tegenover het terrein is er tussen 15.00 en 17.30 uur recep tie. Naast genodigden kunnen ook overige belangstellenden be stuur en medewerkers onder het genot van een hapje en een drankje gelukwensen met de 10e verjaardag. Een vrije gift is welkom, deze wordt besteed aan de aanschaf van een nieuw speeltoestel. Vanwege de feeste lijkheden is de kinderboerderij die dag gesloten. Zaterdag 4 april is het de beurt aan de kinderen. Voor hen wordt het jubileum opgeluisterd met een spetterende (gratis) kin dervoorstelling door theaterma ker Dolf Moed getiteld 'Naar Zee'. Ook is er een antieke car rousel, krijgen alle kinderen een gratis ballon en kunnen ze zich tegen een bescheiden vergoe ding laten schminken. Tenslotte is er een kleurwed- strijd met leuke prijzen. Indivi duele entree wordt die middag niet gevraagd, de arrangements- prijzen blijven wel van toepas sing. Zaterdag is de kinderboer derij normaal geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. Witt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Hoitens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Hoitens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Dhr./ mevr.: Adres: ....i.ZtL 4 Postcode:1.. Woonplaats: Telefoon: i. Wordt zelf abonn abonnee op: f geeft als nieuwe Opsturen naar: Hoitens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1