Sjef Bruinsma knipt campingseizoen open Holtens Nieuwsblad 19 Showdance en Nature Experience Nieuw jasje Haarschool Björn Meinders:Een super uitdaging en een nog beter doel' Uilen Meneer de Uil op visite in Natuurdiorama Fietsenbeurs Speel-o-theek in dorpshuis Boschkamp Zomerhitte als afsluiting seizoen Filmhuis Holten Kortnieuws Cheques uitgereikt aan projecten Meesterproef Enquête rondweg Dinsdag 24 maart 2009 HOLTEN - In de Boschkamp worden woensdagmiddag 1 april twee workshops gehou den. De eerste is een workshop 'Showdance' voor kinderen van 10 tot en met 13 jaar. De dansw- orkshop staat onder leiding van Ineke Eikenaar, een gepassio neerd danseres die jarenlange ervaring heeft in onder andere het NK jazz-dance. Tijdens deze workshop zal Ineke de kinderen een echte 'showdance' aanle ren. Natuurlijk krijgen de kinde ren een cd'tje mee naar huis, zodat er thuis ook nog volop ge oefend kan worden. De tweede workshop die plaatsvindt is een workshop 'Nature Experience', speciaal voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Deze workshop wordt in samenwerking met het Natuurdiorama Holterberg ge geven, en staat onder leiding van een Ranger van het Natuur diorama. Tijdens deze works hop gaan de kinderen het bos in, de natuur in. Ze zullen van alles leren over de natuur en haar dieren, en natuurlijk wor den er ook wat testjes en proef jes gedaan. Beide workshops vinden plaats op woensdag middag 1 april, van 13.30 tot 15.30 uur. De kosten bedragen 7,50 euro. Voor meer informatie of opgave kan men contact op nemen met: 0548-36 27 55. HOLTEN - De kinderen van de Haarschool zijn de afgelopen week en deze week druk in de weer met de workshop 'Een nieuw jasje'. Onder begeleiding van Kunstenares Jorien Schui ten maken de kinderen op hun eigen wijze met behulp van hun gebruikte/ oude kleren en stof fen een nieuw kledingstuk. Met veel enthousiasme zijn de kin deren aan het werk De jongens en meisjes zijn dan ook erg trots op hun kunstkostuum. De nieu we creaties zullen de kinderen donderdagmiddag in een spet terende modeshow presente ren. Fietsen voor goed doel HOLTEN - Björn Meinders gaat de uitdaging aan: 700 kilometer fietsen, in zeven dagen, door vier landen en voor één doel. Namelijk de strijd tegen de spierziekte Duchenne. Om mee te kunnen doen aan deze strijd heeft hij minimaal 2500 euro nodig voor het goede doel. De Holtenaar is al druk aan het zoeken naar sponsoren, maar hoopt ook dat anderen hem willen helpen zijn doel te bereiken door een gift te done ren. "Als iedereen 1 euro zou ge ven, ben ik al heel erg blij", be nadrukt Björn. "Elke euro is er immers één. Uiteindelijk gaat het om het totaalbedrag." Björn en zijn vrouw Jacqueline hopen dan ook dat zoveel mo gelijk mensen een gift geven, groot of klein. Het is immers voor een goed doel: het bestrij den van een dodelijke ziekte. "Duchenne is een ernstige en erfelijke spierziekte die vrijwel alleen bij jongens voorkomt", weet Björn. "In ons land heb ben ongeveer achthonderd jon gens deze ziekte. Dat zijn er achthonderd teveel!" Ook al kent Björn zelf niemand met deze aandoening, toch wil hij zich er voor de honderd pro cent inzetten om deze patiën ten een betere toekomst te ge ven. "Ik hoop met mijn deelna me aan deze actie een steentje bij te dragen aan onderzoeken die gaan leiden tot verbetering van het lot van Duchenne-pa- tiëntjes. De ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes heeft de levensverwachting van de patiënten doen toenemen tot 30 jaar. Maar zelfs nu sterven er patiënten voor hun twintigste jaar." Hij vindt dat zoiets niet meer mag voorkomen in een welvarend land als Nederland. Hij pakt daarom van 13 tot en met 19 september zijn moun tainbike om een bikkelharde fietstocht door ongerepte na tuur in België, Luxemburg, Duitsland en Nederland te rij den. Zelfheeft hij nog nooit zo'n tocht gereden, maar met de hulp van zijn vrouw en schoon- HOLTEN - Sjef Bruinsma, be kend van de toneelhit 'Familie Bruinsma in de bocht' heeft vo rige week het campingseizoen voor geopend verklaard. Op camping De Holterberg ver richte Sjef de officiële openings handeling in het bijzijn van en kele vroege campinggasten. De hoofdrolspeler van toneel groep COV kwam voor deze ge legenheid speciaal over van zijn campingstandplaats op de Ve- luwe. Op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart komt de hele familie Bruinsma wederom naar Hol ten voor een vrolijke voorstel ling. 'Familie Bruinsma in de bocht, groeten van de Veluwe' speelt zich af op een heuse camping. Voor deze gelegenheid zal het podium in De Kandelaar opge tuigd worden met twee heuse caravans. Voor deze komedie van toneel- HOLTEN - Speel-o-theek 'de Boshut' houdt zaterdag 28 maart voor de achtste keer een fietsenbeurs. Deze wordt ge houden in de Boschkamp, van 13.30 tot 15.00 uur. Wanneer men fietsen heeft die men via de Speel-o-theek te koop wil aanbieden, kan deze naar de ontmoetingsruimte van het dorpshuis brengen: Tuin straat 2 in Holten, van 10.00 tot 11.30 uur. Van de opbrengst van de fietsenbeurs is 20 procent voor de Speel-o-theek. Het geld dat het verkochte materiaal tij dens de beurs heeft opgebracht en het materiaal dat niet ver kocht is, kan men weer ophalen van 16.00 tot 16.30 uur. Voor in lichtingen kan men terecht bij: J. Bosman: 0548-3653 13. Sjef Bruinsma van het COV-toneelstuk Familie Bruinsma in de bocht, opende het campingseizoen bij camping De Holterberg. groep COV zijn nog kaarten be schikbaar. Men kan deze reserveren via www.toneelgroepcov.nl of tele fonisch via 0548-363503. Kaarten kosten 5 euro per per soon en dat is inclusief een kop koffie voor aanvang van de voorstelling. Aanvang: 20.00 uur. HOLTEN - In de ontmoetings ruimte van De Boschkamp wordt donderdag 26 maart om 20.15 uur de film Zomerhitte ge draaid. Kosten: 3,50 euroinclu- sief een kopje koffie of thee. Fotograaf Bob ontmoet tijdens een broeierige zomer op Texel de geschiedenisstudente Kath leen. Wanneer hij haar later te genkomt in de disco ziet hij dat ze wordt opgehaald door een oude man bekend als 'De Mummy'. Ook Federicy is on der de indruk van Kathleen. Sa men volgen beide mannen de ontmoetingen tussen Kathleen en 'De Mummy'. Wanneer ze op raadsels rondom deze ont moetingen ontrafelen stuiten ze op een levensgevaarlijk en inge wikkeld complot. Het is de vraag of de liefde tussen Bob en Kathleen hiertegen bestand is. zus gaat hij het redden. "Ik ben al druk aan het trainen. En mijn conditie is goed op peil, zodat ik zeker de finish moet kunnen halen." Er wordt gewerkt met gps-apparatuur om de juiste route te kunnen vinden. Zijn vrouw en schoonzus staan da gelijks bij de finish met een camper klaar om Björn op te vangen. Wie Björn wil steunen of meer informatie wil, kan naar zijn site gaan: www.teambloe- mendal.nl of een mailtje sturen: bjom@teambloemendal.nl HOLTEN - Natuurdiorama Holterberg staat helemaal in het teken van uilen. Zo kunnen kinderen op de woensdagen in maart uilen- ballen uitpluizen, kunnen ze dagelijks uilenmaskers maken en is er een muizenspeurtocht. Verder is er een speciale uilententoon- stelling te zien, Uilen, Nesten en Ballen. Ook kunnen kinderen zich zondags vermaken met poppenkast waarin een bekende uil in meespeelt. Komende zondag is de laatste mogelijkheid. foto: johan bolink SC DE WAERDENBORCH HOLTEN - Leerlingen van De Waerdenborch hebben in de cember op de themadag geld bijeengebracht. Dinsdag 17 maart werden aan de vier geko zen projecten cheques ter waar de van totaal 23.000 euro uitge reikt. Er werden twee projecten ge steund, elk met een bedrag van 2300 euro. Deze projecten wa ren: Orphanageproject in Gha na vrijwilligerswerk van twee leerlingen van onze school in een weeshuis) en Young Africa (projecten voor kansarme jon geren in Mozambique en Zim babwe). Daarnaast werden er twee pro jecten met 9200 euro elk ge steund. Hier betrof het: Stich ting Sanyang (het bouwen van een school in Gambia) en Het Kilifi Orphan Project (verbete ring omstandigheden weeskin deren in Kenia). Vertegenwoordigers van de projecten kregen de bedragen in de vorm van een grote che que uitgereikt. LEERLINGEN NOORDIK RUSSEN - Leerlingen van CSG Het Noordik (locatie C. van Renneslaan) in Almelo gaan in het kader van hun opleiding Sport, Dienstverlening en Vei ligheid op vrijdag 20 maart een meesterproef houden op basis school De Holterenk in Holten. In deze meesterproef worden ze geacht les en leiding te geven aan een grote groep mensen. Als voorbeelden werden gege ven: een klas, een verzorgings tehuis, een sportvereniging of internaat. Na lang beraad heb ben ze voor een basisschool ge kozen. Ze waren erg blij toen bleek dat basisschool De Holterenk in Holten bereid was mee te wer ken aan deze meesterproef. Tom Boersma, een van de leer lingen, is ook afkomstig uit Hol ten. OVERHANDIGING UITSLAG HOLTEN - De burgerinitiatief groep Noordelijke Rondweg Holten van Johan Jansen gaat donderdag 26 maart om 19.15 uur in de raadszaal van het ge meentehuis Rijssen-Holten de uitslag van de enquête overhan digen aan het college van B en W.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 19