Onderzoek kulturhus Dijkerhoek Holtens Nieuwsblad 7 Hans Stam klaar voor monstertocht Situatie kruising Kolweg blijft Muziekkring Bathmen Toneel 'Spieker Willem, wat hej toch uutevrett'n?' KlaSSiek concert in serie noordelijke rondweg mogelijk is Compostactie Roodzwarten vr-, Gemeente wil onderzoeken of Dinsdag 10 maart 2009 BEUSEBERG - Buurtvereniging Beuseberg heeft onlangs twee avonden opgetreden in de Wippert. Hier werd het blijspel Spieker Willem wat hej toch uutevrett'n opgevoerd. Vooral de vrijdagavond was goed bezocht foto: johan bounk DIJKERHOEK - Denion Infor matie- en Organisatieadvies uit Lathum gaat in opdracht van de gemeente een haal baarheidsonderzoek uitvoeren naar een minikulturhus in Dij kerhoek. "In het Dorpsplan Plus staat het kulturhus met stipt geno teerd", zegt burgemeester Bort Koelewijn. Dorpsplan Plus Dij kerhoek is een samenwerking tussen buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek, her vormde vereniging voor evan gelisatie Bethanië, de gemeen te Rijssen-Holten en het con sortium Dorpsplan Plus. Hier uit bleek dat er zeer veel be langstelling bestaat voor een gemeenschapshuis waar on der meer schietvereniging De Eendracht, de kerk, lokale ver enigingen en misschien de ba sisschool een plek kunnen krij gen. In het onderzoek wordt geke ken naar de kosten van zo'n minikulturhus. "We hebben besloten dat de opbrengsten van de grondverkopen in Dij kerhoek, weer worden ge bruikt voor het plan Dijker- hoek", zegt Koelewijn. Zelf ver wacht hij wel dat het kulturhus er komt, alleen is het de vraag wanneer hiervoor genoeg geld beschikbaar is. Hierbij hoopt hij subsidie te kunnen krijgen HOLTEN - In de VUT en dan maar eventjes naar Santiago de Compostella lopen. Hans Stam (60) is er klaar voor. Komende maandag om 9 uur 's morgen vertrekt hij vanuit zijn huis aan de Kollingserf. Voor een voet tocht van liefst 3047 kilometer! De Holtenaar verwacht er zo'n honderd dagen over te doen. "Maar misschien is dat een iets te optimistische schatting, want ik ga een beetje met een om weg. Ik wil gemiddeld dertig ki lometer per dag lopen, maar je hebt ook rustdagen nodig", zegt Stam. Over het hoe en waarom van zijn tocht is Stam duidelijk. "Als je leest over de middel eeuwse pelgrimroute, dan voel je dat het iets aparts is. Het is een reis door de historie. Je bent een paar maanden helemaal weg, je neemt afscheid van je fa milie, alle vastigheid is weg. Het is heel anders dan een gewone wandeling. Ik had het van ie mand anders gehoord en dacht direct van 'dat ik vind ik ook leuk'. Je bent al die tijd op jezelf aangewezen. Bovendien is mijn Frans is niet geweldig en mijn Spaans al helemaal niet." De eerste dagen volgt Stam het zogenaamde Pieterpad naar Maastricht. "De eerste dag hoop ik Vorden te halen, daarna gaat het via Doetinchem, Mil- lingen en Groesbeek. Na Maast richt volg ik de Via Mosana, de route langs de Maas, naar Na men. Vervolgens ga ik naar Reims waar ik wat familie hoop van de Provincie, omdat ze daar op dit moment wel bezig zijn met investeringen. Het onderzoek van Denion gaat 24.500 euro kosten. Het college wil dit bedrag voor de helft dekken uit de post Mini kulturhus en voor de helft uit de voorziening Investerings budget Landelijk Gebied. Denion heeft zich goed geo riënteerd in Dijkerhoek en de uitgebreide informatie die er al ligt als uitgangspunt genomen. Voorafgaand aan de indiening van de offerte hebben zij diver se gesprekken met werkgroep leden gevoerd, zowel in het ge meentehuis als op de locatie. Denion zal zich op basis van de door de gemeente geformu leerde kernvragen, concentre ren op het breed onderzoeken van de haalbaarheid van mo gelijke opties. Zoals mogelijke overloopfuncties met het Kul turhus Holten, benutten van glasvezel, versterken van loka le bedrijvigheid als de molen en de winkel, mogelijkheden van samenwerking met een wooncorporatie, welzijnsar- rangementen, de primair ge wenste gymzaal, samenwer king met het Bonte Paard en aandacht voor toekomstige mogelijkheden die kunnen bij dragen aan de exploitatie. te ontmoeten. Die komen dan over", aldus Stam. Vanaf Reims gaat de tocht naar Vezelay via de GR654. "Vezelay is een be kende plaats van vroeger. Van- HOLTEN - De voorrangssituatie op het kruispunt Kolweg - Rijs- senseweg blijft vooralsnog zoals deze nu is. Als in de nabije toekomst de Kolweg wordt afgesloten van de Rijssenseweg, zal de ontstane T- splitsing met de parallelweg als gelijkwaardig kruispunt worden gezien. Waarbij rechts dus voor rang heeft. De raadscommissie Grondge bied had op 9 september 2008 BATHMEN - In de concertserie uitgaande van de Stichting Mu ziekkring Bathmen wordt zon dag 22 maart een optreden ge houden van Francine Scharren- berg (mezzo sopraan) en Hans Albrecht (piano). Op het pro gramma voor het concert in uit Vezelay zijn lang, lang gele den verschillende kruistochten gestart met lieden als Bernhard van Clairveaux en Richard Leeuwenhart. Daar is heel veel gevraagd om hier naar te kijken. Bureau Goudappel Coffeng werd in de arm genomen, en kwam met de conclusie dat aanrijdingen op die plek het beste kunnen worden voorko men door de naderingssnelheid te verlagen. Deze ontstaat niet door de Kolweg voorrang te ge ven op de parallelweg. Wel zou er nu al een gelijkwaardig kruis punt van gemaakt kunnen wor den, met behulp van een pla- Bathmen staat voornamelijk werk uit de romantiek. Het be gint om 15.00 uur in de Dorps kerk van Bathmen. Entree: 10 euro, donateurs 5 euro (inclu sief consumptie). Jongeren tot 18 jaar gratis toegang. Meer in formatie: www.cultuur-tips.nl historie", weet Stam. Vanaf Ve zelay gaat de route verder via de Morvan, La Bénison-Dieu en Cluny naar le Puy-en-Velay. Vanaf Le Puy volgt Stam de be kende pelgrimsroute naar St.Je- an-Pied-de-Port dat aan de voet van de Pyreneeën ligt. Daar be gint de laatste etappe naar San tiago. "Wanneer alles meezit, denk ik hier eind juni aan te ko men. Het is. een hele onderne ming en ik ben dan ook erg be nieuwd hoe of dat allemaal zal gaan", zegt Stam die onderweg op 26 mei zijn 61e verjaardag viert. "Of ik veel getraind heb? Nee, niet extreem. De reis zelf is de training. De eerste dag train ik voor de tweede, enzovoort." Belangstellenden kunnen de trip van Stam volgen via zijn weblog www.hansvanholten.waarbenj- ij.nu.nl. teau. De bedoeling is om in 2010 het Zilverzandtracé te realiseren en daarmee ook de Kolweg af te sluiten van de Provinciale Rijs senseweg. Hierdoor zou na twee jaar weer een nieuwe ver keerssituatie op die plek ont staan. Verder blijkt uit het on derzoek dat een directe aanpas sing van de kruising niet gelijk tot een veiligere situatie zal lei den. HOLTEN - Het college van B en W wil een haalbaarheidson derzoek laten doen naar de noordelijke rondweg in Hol ten. Er zal voornamelijk wor den onderzocht hoe de vlag er bij ligt bij de Provincie en Re gio Twente. En of er mogelijk heden zijn om deze twee orga nisaties te overtuigen om 'ja' te zeggen tegen een aanleg van zo'n rondweg. Het college zet in op een ver diepte aanleg van de weg om zo de Enk zoveel mogelijk in tact te houden. "Aanleg van de weg vóór 2016 is wel heel erg optimistisch", denkt burge meester Bort Koelewijn. "Als het kan, zou het mooi zijn, maar hou er rekening mee dat dit niet lukt". Volgens hem moet er nog planologisch overleg worden gevoerd met de Provincie en is er op dit mo ment geen geld gespaard voor de aanleg. Alhoewel het college nog steeds vindt dat er geen nood zaak is om een rondweg aan te leggen, zou het wel kunnen helpen om het verkeer te ont lasten. Juist vanaf 2020 wordt veel extra verkeer verwacht, waarbij een rondweg zo'n 30 tot 50 procent van het door gaande verkeer uit het dorp kan halen. De ommezwaai van de mening van het college om nu wel weer naar een rondweg te kijken, heeft ook te maken met discussies binnen het col lege, in de media en het tot stand komen van de burgerini tiatiefgroep van Johan Jansen. Deze laatste groep heeft een enquête onder de Holtenaren gehouden, waaruit is gebleken dat 80 procent voorstander is van een rondweg bovenlangs het spoor. "We moeten ons niet verschuilen achter de me ning van de Provincie, maar met een eigen keuze komen en daarmee richting Provincie gaan", benadrukt Koelewijn. Ook financieel gezien is het be langrijk dat andere overheden voorstander zijn, want alleen zelf het geld ophoesten is voor de gemeente een onhaalbare zaak. Het starten van het onderzoek, verandert overigens niets over de mening wat betreft de aan leg van het Zilverzand- en H.J. Wansinktracé. Koelewijn: "De ze tracés zijn nodig om nu di rect wat te kunnen doen om het centrum verkeersluw te maken. En niet bedoeld voor het doorgaand (vrachtver keer." Daarom wil het college gaan onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat door gaand vrachtverkeer in de kern Holten te verbieden. Verder zou er moeten worden gekeken om de verlengde Waagweg voor 1 januari 2016 aan te kunnen leggen, om zo het verkeer rond het station weg te kunnen krijgen. Waarbij een gelijk- of ongelijkvloerse kruising nog openstaat. "Door de toename van het ver keer zal er vanaf 2020 veel ver keer te verwerken zijn. Met de aanleg van de tracés zorgt dit al voor minder verkeer in het centrum. De rondweg zou hiervan 50 procent kunnen doen laten verminderen." Het haalbaarheidsonderzoek zal ongeveer een jaar gaan kosten. Volgens de burgemeester is de Provincie wel bezig om een uitbreiding van de Al met een extra baan voor elkaar te krij gen. Daarbij wordt ook geke ken naar onderliggende we gen, zodat Koelewijn hier mis schien een mogelijkheid ziet. HOLTEN - Supportersvereni ging der roodzwarten houdt van 12 tot en met 14 maart voor de twintigste keer een compos tactie. In het kader van dit jubi leum is er een verloting aan ge koppeld met als hoofdprijs een reischeque van 350 euro. De ac tie staat gepland op 12,13 en 14 maart en de kosten per zak (in houd van 30 kilo) zijn 5 euro. Hans Stam gaat per voet naar Santiago de Compostella in Span je. FOTO: JOHAN BOLINK

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 7