Vosman in april weer open Holter Politiek Café Blijf op de hoogte HOlldlS NtëllWSttM Holtenaar speelt in Paradiso Wisselvallig Natuur Leerlingen Regenboog helpen mee in heide CONTROLE NOC EEN CONTROLE MUSICAL TARZAN OADCROSS CARAVANCLUB Holtens Nieuwsblad NUMMER 10 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRMT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER,NL ZIE OOK PACINA 3 Langs de Deventerweg werd woensdag 25 februari een snelheidscontrole gehouden. De toegestane snelheid be draagt 50 kilometer. Van de 196 passanten reden 26 be stuurders te hard, waarbij de hoogst gemeten snelheid 85 kilometer per uur bedroeg. Aan de Deventerweg werd donderdag 26 februari ook een snelheidscontrole ge houden. Deze keer passeer den 1427 bestuurders, waar van er 185 te hard reden. De hoogst gemeten snelheid be droeg deze keer 77 kilometer per uur. Na een wekenlange voorbe reiding was het 27 februari zover. Groep 5 en 6 van de Holterenkschool voerden de musical Tarzan op. De scènes werden stuk voor stuk prach tig nagespeeld en gezongen door de kinderen. Het decor zag er geweldig uit. De laatste in de reeks van het Oad Crosscircuit wordt zater dag 7 maart gehouden in Goor. Het parcours loopt rondom de Herikerberg en is zeer afwisselend en heuvel achtig. HOLTEN - Pogingen uit de bur gerij om een Noordelijke Rond weg te realiseren. En de vergrij zing van Holten. Dat zijn twee belangrijke thema's die ter dis cussie worden gebracht in het Holter Politiek Café van dinsdag 10 maart om 20.00 uur in Grand Café 't Keuntje aan de Dorps straat. De toegang is gratis, net als de koffie. Gespreksleiders zijn Wim Dalhuisen en Laurens- Jan Stam. De Burgerinitiatief groep Noordelijke Rondweg heeft een enquête gehouden on der de hele volwassen bevolking van dorp Holten en het omrin gende buitengebied. Van de Holtenaren, die aan de enquête hebben meegedaan, is bijna tachtig procent voor de aanleg van een Noordelijke Rondweg. Met een dergelijke rondweg denkt de initiatiefgroep het ver keersprobleem in de kem Hol ten te hebben opgelost. In het politiek café wordt echter de vol gende stelling ter discussie ge steld: 'Verkeersproblematiek? Holten heeft geen verkeerspro bleem. We doen gewoon mooi niks'. Gespreksleider is Wim Dalhuisen. Een tweede stelling waarover wordt gediscussieerd luidt als volgt: 'Holten vergrijst. Dure serviceflats worden ge bouwd. Vergroening? Ho maar! Jonge mensen kunnen in Holten geen betaalbare woonruimte vinden en zijn gedwongen hun woonheil elders te zoeken'. Lau rens-Jan Stam is gespreksleider. LEES VERDER OP PACINA 3 Wilt u op de hoogte blijven van a mevr.: speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten ^dres laten liggen, staat wel uitgebreid in het Hoftens Nieuwsblad. Postcode: 1 Wie geen week zonder het laatste Holtense Woonplaats: nieuws wil, neemt nu een abonnemerifelefpon:,.n het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee, krijgt dan Wordt zelf abonnee of geeft als nieitwe een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg j nou zelf: voor de prijs van minder dan de abonnee op. wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de Dhr./ mevr.: i bus. Wie wil dat nou niet? Adres: Woonplaats: i Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 Postcode: AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: Telefoon' abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker rui, i Van de Maat in Holten. I 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze autematisch) Handtekening Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) Wie graag met de caravan of camper op pad gaat, kan zich nu aansluiten bij Cara vanclub Nederland uit Hol ten. Een lidmaatschap is gra tis. De site is te bereiken via www.caravandubnederland.nl HOLTEN - Met zijn band Diezl speelt Holtenaar George van der Donk (bas) 7 maart in de poptempel van Nederland: Pa radiso. Diezl is met succes door gedrongen tot de landelijke hal ve finale van de 'Clash of the co verbands'. In de voorronden in Silvolde, Hengelo en Rijssen (Lucky&Co) wist Diezl met ori gineel repertoire de jury en het publiek te overtuigen. Diezl zit bij de laatste zestien bands van de ongeveer zestienhonderd bands die mee hebben gedaan in de voorronden. Meer infor matie is te vinden op www.diezl.net. Ruim honderd fans reizen mee met de band naar Paradiso op 7 maart voor ondersteuning, zij reizen onder andere in de Diezl-tourbus. Daarmee probeert Diezl door te stomen naar de finale in 013- Tilburg op 11 april om voor uit eindelijke drieduizend perso nen te kunnen optreden. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt bepaald door een Azoren hogedrukgebied dat wat naar het noorden is getrok ken en nu en dan zorgt voor een uitloper naar onze omgeving. Een lagedrukgebied ligt bij de Noordse kust en storingen daarvan komen af en toe naar ons land. Maar de activiteit wordt vermindert door de aan wezigheid van een uitloper van het hogedruk en daardoor heb ben we hoofdzakelijk bewol king en af en toe wat lichte re gen of motregen. Maar een re genfront trekt waarschijnlijk niet over. Tegen midden van de week komt er een nieuwe diepe depressie tussen IJsland en Schotland. Dit systeem koerst naar het zuidoosten. De bijbe horende fronten doen in onze contreien de regenkansen vanaf dinsdagavond en woensdag toenemen. Er verandert weinig aan het wisselvallige weerbeeld. Wel blijft het kwik wat ruimer in het jasje zitten met 9.0 a 10.0 graden, zonnig zal het niet wor den. HOLTEN - De deuren bij Vos man zijn nu al ruim veertien maanden gesloten, maar begin april hangt het bordje 'open' weer voor het raam. Althans, dat is de bedoeling van Femi Citges, de nieuwe eige naar van Vosman. Naast 'een goed cafetaria', zoals Citges het omschrijft, komt er aan de voorkant een nieuwe bistro. "Een aanwinst voor Holten", noemt Citges het nieuwe res taurant. Momenteel is Citges druk doende met de vernieu wing van het interieur. De keu ken, de bar, de inrichting: alles wordt anders, zo laat Citges we ten. "Het wordt een nieuwe for mule, maar verder wil ik het nog een beetje geheim houden hoe het precies wordt. Maar ik kan wel zeggen dat het allemaal goed komt. Onze bedoeling is om in de eerste week van april met beide zaken open te gaan." Vosman maakt nu onderdeel uit van Femi's Groep die al ze ven andere horecazaken onder zich heeft. Citges begon in 1993 met zijn eerste zaak: Femi's eet café aan de Molenstraat in Del den. Die zaak is inmiddels niet meer van Citges, maar zijn tweede Femi's Eetcafé op de Oude Veemarkt in Rijssen is nog steeds in het bezit van Fe mi's Groep. Ook De Markies in Rijssen en Grieks restaurant Aphrodite op Go Planet in Enschede behoren tot de Femi's Groep. Lange tijd was er veel onzeker heid over de toekomst van res taurant Vosman. Zelfs was enige tijd onduidelijk wie nu de eigenaar was van Vosman. "Ongeveer een jaar geleden kocht een projectont wikkelaar, samen met Femi's Groep, het project Vosman", zegt Citges. "Er is een plan ge maakt tussen beide partijen, zodat Femi's Groep de horeca gaat doen." Vosman was twintig jaar in handen van de familie Brands. Gerard Brands verkocht Vos man in januari 2008 aan Mari- nus van Brussel uit Rijssen. Gerard Brands nam het restau rant in 1999 over van zijn in middels overleden vader Huub. Het restaurant bestaat al sinds 1892 en overleefde in 1929 zelfs een brand. De laatste dag dat Brands zijn restaurant open had was op 23 december 2007. HOLTEN - Leerlingen van de Regenboog hebben donderdag 26 en vrijdag 27 februari meegeholpen om de Numendalse heidevelden boomvrij te krijgen. Zij werkten in vier groepen in het gebied tussen de Heksenweg en Panoramaweg. Om ervoor te zorgen dat de heide niet wordt bedolven door boompjes en daardoor gaat verdwijnen, is het belangrijk om jonge boompjes uit de velden te ver wijderen. FOTO: HARKY BROEZE

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1