Espelo niet blij met paaltjes m Standpunt B W niet vast Blijf op de hoogte HOlteitS NICMWSftlafl DINSDAG Sneeuw Ouderwetse winter mm Oproep Holter Politiek Café Bijeenkomst rondweg 13 JANUARI 2009 ESPELO - De omstre den 'Hitlerpaal' bij de Canadese Begraafplaats heeft inmiddels een koosjere vorm aangeme ten gekregen, maar dat heeft er niet voor ge zorgd dat de kritiek op het Wereldtijdpad tussen Rijssen en Holten is ver stomd. Een 'hekwerk' van Wereldtijdpad pa len langs enkele we gen in buitengebied PAGINA 5 Adrie Bouwhuis genomineerd als vrijwilliger 2008 VERNIELING STENEN BANKJE EREVOORZITTER ENQUÊTE RONDWEG TRIATLON Holtens Nieuwsblad NUMMER 03 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 14, 7460 AG RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM. WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL t In Espelo vinden 'ze' het tijd pad maar niks, althans als wordt afgegaan op de eerste re sultaten van de poll op de web site www.espelo.nl. Volgens Herman Nijenhuis, de beheer der van de site, storen de Espe- loërs zich vooral aan de hoe veelheid van de paaltjes. De pa len staan zo dicht op elkaar dat het geheel op een lang hekwerk lijkt zonder prikkeldraad, zo vindt menig Espeloër. "In de cember zijn de eerste paaltjes neergezet en we wisten dat dat zou komen", zegt Nijenhuis. "Maar we hadden gedacht dat ze alleen op kruisingen zouden staan, maar ze staan om de 25 meter. Mensen die van elders komen zeggen ook van 'wat is dat toch hier met al die paal tjes?' De mensen vinden het een gedoe", aldus Nijenhuis die de enquête opzette 'omdat het verhaal hier speelt'. Op de vraag 'Wat vindt u van het Wereldtijd pad, zoals dit onder meer door Espelo loopt?' waren drie mo gelijkheden: a. Goed initiatief, dat toeristisch een grote aan trekkingskracht zal hebben, b. Voor toeristen waarschijnlijk goed, maar voor de eigen bewo ners niet fraai. En c. Voor een kortere tijd was dit acceptabel geweest, maar permanent aan wezig een vervuilend element in het buitengebied. De eerste reacties zijn niet positief voor het WTP. Eenderde van de mensen kiest voor antwoord b en tweederde voor c. Optie a scoort nul procent. ZIE OOK PAGINA IS Enkele palen van het Wereld tijdpad zijn tijdens de laatste week van december vernield. De palen waren daarvoor net in de grond gezet. Het gaat om de tweede lus van het Wereldtijdpad in Holten. ZIE OOK PAGINA 3 Het stenen bankje aan de Enkweg is verhuisd en heeft een nieuwe plek aan het Beu kenlaantje gekregen. Het Toeristisch Platform hoopt dat het bankje nu vaker wordt gebruikt. ZIE OOK PAGINA 5 Frans Noordam heeft af scheid genomen als voorzit ter van de Holtense Industrie Groep. Maar dat liet het be stuur niet zomaar gebeuren. Hij werd daarom benoemd tot erevoorzitter van de HIG. ZIE OOK PAGINA S johan Jansen van de actie groep die voor de noordelij ke rondweg is, wil een en quête houden onder Holte naren van 18 jaar en ouder om te weten te komen wat zij van een rondweg vinden. ZIE OOK PAGINA 15 Inschrijven voor de triatlon kan nog tot 15 januari. Daar na wordt 23 januari geloot, wie een startnummer krijgt voor de triatlon. ZIE OOK PAGINA 15 *jiè - Vx V* •»-> V V t-V'-;',v V -t HOLTEN - De winter heeft zich afgelopen week goed laten voelen en zien. Er kon weer ouderwets worden geschaatst, maar het le verde ook vele mooie foto's op van witte landschappen. Mooie witte bomen en een witte deken over de grond. Afstekend tegen een HOLTEN - De commissie Hol ter Politiek Café heeft vorige week in dit blad de bevolking van Holten opgeroepen onder werpen aan te dragen voor be spreking op de eerstvolgende openbare bijeenkomst van het politiek café (datum moet nog worden vastgesteld). De onderwerpen konden wor den gemeld aan de vaste ge spreksleider van het politiek café Wim Dalhuisen. Helaas heeft de commissie hier bij een verkeerd e-mailadres ge noemd. Het juiste adres is wj- dalhuisen@planet.nl. Een brief je aan zijn huisadres is natuur lijk ook welkom (Erve Lukens- veld 33 - postcode 7451 WH). Hoewel de datum voor het eerstvolgende café nog niet pre cies vast staat, stelt de commis sie het op prijs de voorstellen voor onderwerpen zo snel mo gelijk te ontvangen. Het is in ieder geval de bedoe ling de bijeenkomst op korte termijn te houden. HOLTEN - De oproep van Jo han Jansen voor het houden van een bijeenkomst over de noordelijke rondweg, zorgde vorige week maandag voor een bomvolle zaal De Biester. Het was de eerste bijeenkomst van de nieuwe burgerinitiatief- groep die de gemeente wil over tuigen dat een noordelijke rondweg noodzakelijk is om de verkeersproblematiek in Holten op te lossen. Johan Jansen, oud-directeur van de Nido, is overtuigd van zijn gelijk. "Mocht het niet zo zijn, dan ga ik midden op Smidsbelt staan en zal ik tegen iedereen zeggen dat ik het bij het verkeerde eind had." Dat de Holtenaren nu eindelijk wel eens actie willen zien van de gemeente, bleek uit de opkomst maar ook uit de vele spontane reacties die Johan van inwoners kreeg. blauwe lucht. FOTO. JOHAN BOUNK LEES VERDER OP PAGINA 15 RIJSSEN - Het college van B en W blijft op hun standpunt dat rondwegen niet nodig zijn. Maar staat wel open voor nieu we feiten die het tegendeel be wijzen. Het huidige standpunt zou dan dus bijgesteld kunnen worden. Verrast is burgemees ter Bort Koelewijn niet over de grote opkomst vorige week maandag bij de Biester. Hier had Johan Jansen een bijeen komst belegd om tot een burge rinitiatiefgroep te komen, die voor de aanleg van een noorde lijke rondweg is. "We weten dat het sterk leeft in Holten. Ook bij andere bijeenkomsten over het verkeersplan was het altijd afge laden vol", weet hij. "Zoals over de Maisweg." Wel zou hij een discussie willen om niet alleen puur naar de cijfers te kijken, maar ook alle mogelijke effec ten te bekijken. "In het college moet er ruimte zijn om naar al le argumenten te luisteren en alle rapporten te lezen om daar na een afweging te kunnen ma ken", zegt de burgemeester. "We willen het besluit niet via een binnenbocht nemen, maar volgens de Koninklijke weg en alle afwegingen meenemen." De raad wacht nog op twee rap porten. De actiegroep wil alle inwoners in Holten van 18 jaar en ouder gaan enquêteren over wat zij vinden: een rondweg of niet. Koelewijn: "Een enquête is goed, maar alleen als de onder vraagden alle informatie heb ben en voors en tegens kunnen afwegen." Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft In Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid In het Holtens Nieuwsblad, Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook. abonnementen@whm.wegener.nl Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009) Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1