Actiegroep gaat door Start uitgifte De Liesen Blijf op de hoogte Holtens NleuwsDlafl MAANDAG Politiebureau Sylvesterparty Sportieve start I Inbraak Vuurwerk Fijne jaarwisseling en voorspoedig 2009 29 DECEMBER 2008 PAGINA 3 Carbid schieten om Bort Koelewijn Trofee SCRAPPEN CURSUSSEN ACRYL EN OLIEVERF FAMILIE GETKATE KEUNEDARP LACHT I HOLTEN-Er wordt een actiegroep opgericht die de realisatie van een Noordelijke rondweg moet bevorderen. Johan Jansen: 'Bijna allemaal zijn ze het me eens dat er wat moet gebeuren' Holtens Nieuwsblad JMMER 01 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-697370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM. WEGENER. NL Foto's saai in een fotoboek stoppen of alleen ergens in een mapje op de computer laten staan, hoeft niet meer. Met scrappen is het mogelijk om kleine kunstwerkjes ervan te maken. ZIE OOK PAGINA 3 Bij SV Bato beginnen in het nieuwe jaar nieuwe cursus sen. Voor alle afdelingen kan worden ingeschreven. Wie toch liever eerst wil uitprobe ren, is dan ook welkom. De eerste twee lessen zijn gratis. ZIE OOK PAGINA 3 Voor de cursus acryl en olie verf zijn nog enkele plaatsen vrij. Cursisten gaan aan de slag met hun eigen werkstuk, ledereen heeft een eigen handschrift en dat geldt ook voor schilderen. ZIE OOK PAGINA S Bertus en Rikie Cetkate gaan het rustiger aan doen. Rikie stopt helemaal met de visver- koop en Bertus stopt voor een deel. Ze krijgen meer tijd voor hun hobby's, zoals de Solex en het knutselen. ZIE OOK PAGINA 5 Keunedarp Lacht van de Fienpreuvers wordt 24 janu ari gehouden in de Poppe. Deze week een artiest uit Dij- kerhoek in de krant. Johan Jansen deed onlangs een oproep om nog één keer in de bres te gaan staan voor de rond weg en heeft daar zóveel re spons op gekregen dat de actie groep ook daadwerkelijk ge vormd gaat worden. "De actie groep gaat sowieso door", zegt Jansen. 'Begin januari gaan we het ver der bespreken. Voor veel men sen is de rondweg hét onder werp van gesprek. Bijna alle maal zijn ze het met me eens dat er wat moet gebeuren. Ik heb reacties gekregen uit het hele dorp, maar ook uit Espelo, Beuseberg en Dijkerhoek en ook van mensen die er geen rechtstreeks belang bij hebben. Wel merk je dat een heleboel menen murw zijn geslagen door deze lange geschiedenis. We praten er al jaren over en er gebeurt nooit wat, zo is duide lijk het idee", aldus Jansen. De voormalige directeur van Nido steekt het niet alleen dat het college van B en W de stek ker uit de rondwegen wil halen, terwijl het onderzoek nog niet eens goed is afgerond, maar ook dat het stadsbestuur de provincie een verkeerde voor stelling van zaken geeft.'Dat de raad wordt belazerd, is om te huilen", zegt Jansen. "Maar nu hebben B en W de provincie ook nog voorgespiegeld dat het Zilverzandtracé dé oplossing is." Jansen baseert zich op een advies dat in oktober naar Ge deputeerde Staten is gegaan: 'De Raad van de gemeente Rijs- sen-Holten heeft op 26 mei 2008 het bestemmingsplan Zil verzandtracé vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisering van een ge deeltelijke rondweg aan de noord- en oostzijde van de kern Holten. LEES VERDER OP PAGINA 3 HOLTEN - De medewerkers van het Holtens Nieuwsblad wensen de lezers een fijne jaarwisseling toe en een voorspoedig 2009. FOTO: JOHAN BOI INK HOLTEN - Het politiebureau aan de Reilinksweg 2 is tijdens de feestdagen gesloten. Het spreekuur van de wijkagent komt hiermee te vervallen. Van af maandag 5 januari is ieder een weer welkom op het spreekuur. Dit wordt maandags en woens dags gehouden van 13.00 tot 17.00 uur en vrijdags van 9.00 tot 12.00 uur. HOLTEN - In de Stadskelder in Holten wordt 1 januari traditie getrouw een knallende Sylves terparty gehouden. Vanaf 1.00 uur zullen de lekker ste nummers uit de boxen knal len met medewerking van dj: Mamix. Verder wordt er in de wandelgangen gefluisterd dat, wanneer volkszanger Balgje na het nuttigen van voldoende ap- felcorn, enkele levensliederen zal begeleiden met zijn gouden stembanden. Kaarten zijn ver krijgbaar bij Tonnie en De Stadskelder voor 10 euro. Aan de deur 12,50 euro. HOLTEN - Volwassenen die zoeken naar een manier om ge zond fit te blijven kunnen te recht bij CaYoRobics (woens dagavond), Callanetics of PILA- TES (beide op de donderdag avond). CaYoRobics is een mix van Callanetics, Yoga, Aerobic en Stretching. Callanetics is een combinatie van figuurverbete ring en conditietraining. Speciaal voor senioren dames geeft SV Bato een cursus gym nastiek op de woensdagavond. Voor dames 60+ is de cursus Blijf fit! ook op de woensdag avond en de cursus Bewegen voor Ouderen voor dames en heren op de donderdagmiddag. Voor alle cursussen en afdelin gen geldt dat vrijblijvend twee lessen mogen worden bijge woond. Eerst komen kijken kan natuurlijk ook. Meer informatie over alle activiteiten van de SV Bato staat op de website www.batoholten.nl. Voor nade re inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat van SV Bato, te lefoon 0548-36 60 30 of e-mail: m.g.eggink(®planet.nl HOLTEN - In februari 2009 wor den 43 kavels en woningen in plan de Liesen uitgegeven. Wie hiervoor geïnteresseerd is kan vanaf 13 januari een in schrijfformulier ophalen bij het loket Ruimte in de publiekshal in het gemeentehuis in Rijssen. Het volledig ingevulde inschrijf formulier levert men uiterlijk vrijdag 6 februari 2009 persoon lijk in bij het loket "uitgifte ka vels en woningen" in het ge meentehuis in Rijssen. Inschrijfformulieren die per e- mail, post of in de brievenbus van het gemeentehuis of elders ontvangen, worden niet in be handeling genomen. Het inschrijfgeld bedraagt 20 ner nersonn en n^a di- schrijfformulier door middel van pinbetaling worden vol daan. Alleen mensen die zich op tijd, op de goede manier in schrijven en het inschrijfgeld betaald hebben, komen in aan merking voor de nieuwbouw. De avond van de uitgifte is ge pland op dinsdag 24 februari 2009. Inschrijvers ontvangen een persoonlijke uitnodiging. HOLTEN - In een bedrijf aan de Ambachtsweg in Holten werd afgelopen vrijdag om 1.00 uur ingebroken. Door een raamkozijn te verbre ken kwam men binnen. Twee computers werden weggeno- Wilt u op de hoogte blijven van alles wat Dhr./ mevr.: speelt en leeft in Holten? Wat andere Adres: kranten laten liggen, staat wel uitgebreid postCode: in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een Telefoon: abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau, abonnee op: En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste Dhr m?vr nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat Adres: nou niet?Woonplaats: Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 Postcode: AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: Telefoon' abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. Bankrekening: 53,30 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 51,45 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Handtekening: Losse nummers: 1,10 euro (Prijzen gelden voor 2009)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1