Dijkerhoek krijgt 10.000 euro Kerst in De Boschkamp Biüf op de hoogte Holtens NteilWSMad DINSDAG Kerst Sfeervolle kerstfair in centrum Kerstfair Oliebollencross Lichte vorst 9 DECEMBER 2008 KERSTMARKT LOVERBOYS TRIATLON DIJKERHOEK - Sinter klaas en Zwarte Piet wa ren afgelopen dinsdag 2 december in het Bonte Paard aanwezig om een cheque van 10.000 euro van de gemeente uit te reiken voor het Dorps- planplus-project in Dij kerhoek. Ondertekening convenant Dorpsplanplus kan van start gaan ZAAGMOLEN EXPOSITIE Tervedink Nijhuis houdt za- ;erdag 13 december een ei gen creatieve kerstmarkt voor de winkel, ledereen is welkom een kijkje te nemen en creatieve ideeën op te doen. ZIE OOK PAGINA 3 De nep-loverboys hadden in Holten niet echt veel te zoe ken. Toch wisten ze enkele meisjes te 'vangen'. Daarna werd uitgeweken naar Alme lo. Want daar bleek de kans jgroter. ZIE OOK PAGINA 9 De inschrijving voor de triat lon in Holten gaat van start. Via een website kunnen mensen zich inschrijven voor de achtste en kwart triatlon. Bij teveel inschrijvingen volgt een loting. ZIE OOK PAGINA 13 ZIE OOK PAGINA 17 "Voor de helft wordt dit geld ge bruikt voor het aankleden van het dorp, zoals straatmeubilair. En de andere helft is bedoeld voor de aanschaf van audiovi suele apparatuur voor het ko mende minikulturhus", zegt Bertha Boode, die met Leendert Derks en Erik Reefhuis aanwe zig was om de cheque in ont vangst te nemen. Het geld is on derdeel van het convenant dat door de drie en burgemeester Bort Koelewijn werd onderte kend. Volgens Leendert Derks is Dij kerhoek al sinds 2004 bezig met het project. "De voormalige wethouder Janneke Flim heeft ons enthousiast gemaakt voor de realisatie van een kulturhus in Dijkerhoek. Wij zijn gaan kij ken naar voorbeelden in Zuna en Manderveen. Dit is in 2005 verder door de gemeente opge start." Bertha: "Het Dorpsplan plus is toen opgestart. Het mi nikulturhus liep vertraging op, maar hierdoor weten we wel wat de Dijkerhoekers willen en wat er leeft." Er werden namelijk zo'n zeven tig Dijkerhoekers in de leeftijd van 15 tot en met 75 jaar uitge nodigd om mee te praten over de toekomst van het dorp. Hoe zien zij Dijkerhoek in het jaar 2020? Niels Tienstra van Stich ting Dorpsplanplus heeft mee geholpen bij het opstellen van het project en zal het als aanja ger blijven volgen. Zelf kon hij niet aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst en werd hij ver vangen door Hélène Meelissen. LEES VERDER PAGINA 17 De Zaagmolentrofee is uitge reikt. Ikkinksbuurt blijkt de beste schutters te hebben. Schietvereniging De Zaag molen uit Dijkerhoek organi seert jaarlijks dit schietevene- ment. HOLTEN - Het centrum van Holten en het Holterbergplein zijn zaterdag 13 december van gehuld in kerstsfeer. Dan wordt ernf"e lijk een kerstfair gehouden. Helemaal in stijl. Als het weer meezit, kan men er zelfs skiën. Op de berg is een levende kerststal te bekij ken. Tussen beide plekken pendelt een ouderwetse Amerikaans schoolbus. Hiermee kan men gratis een ritje maken. HOLTEN - De kerstfair in Hol ten wordt meer en meer een be grip in de regio. De organisatie verwacht bij de kerstfair van dit jaar op zaterdag 13 december zeker drieduizend bezoekers. Nieuw is dat er op de Smidsbelt een skibaan wordt aangelegd met echte sneeuw. Voorwaarde is wel dat de temperatuur onder de tien graden moet liggen. Bert Wansink heeft de baan, die vooral de kinderen van sneeuw- plezier moet voorzien, 'gere geld' vanuit het Duitse Bottrop. LEES VERDER OP PAGINA 13 HOLTEN - Holtenaren die ge wend zijn om het nieuwe jaar sportief te beginnen met de zo genaamde Oliebollencross doen er verstandig aan zich te matigen wat de consumpties betreft tijdens de komende feestdagen De jaarlijkse Olie- bollencross over de Holterberg gaat in 2009 namelijk niet door. De cross zou op 5 januari wor den gelopen, maar is door het bestuur van W Holten van de kalender gehaald. LEES VERDER OP PAGINA 31 Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die is toch wel wat veran dert. Lagedrukgebieden zijn naar Scandinavië getrokken en trekken over Scandinavië weg. Er staat deze week een noord westelijke stroming met aan voer van polaire lucht, het wordt dus een beetje kouder. Storingen van een depressie bij IJsland trekken toch nog over ons land heen. Dinsdag trekt een zwak front over dit gaat ge paard met natte sneeuw of re gen. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 2.0 a 3.0 graden. Van woensdag tot en met vrij dag is het licht wisselvallig. Er zijn wolkenvelden met hier daar wat zon. Er kan een buitje vallen mogelijk met sneeuw. De tem peraturen liggen overdag tus sen 3.0 a 4.0 graden. In de nach ten is er kans op lichte vorst. De oudheidkamer houdt in het voormalig gemeentehuis aan de Dorpsstraat een expo sitie over mariniersunifor men. ZIE OOK PAGINA 17 HOLTEN - Nu Sinterklaas het land weer heeft verlaten komt dorpshuis De Boschkamp in kerstsfeer. In het sfeervol versierde gebouw vinden dan tal van kerstactivitei ten plaats. Op donderdagavond 11 decem ber en op donderdagmorgen en donderdagmiddag 18 december zijn er drie kerstworkshops bloemschikken. Tijdens deze workshops kunnen de deelnemers één van de kerst stukken maken waarvan voor beelden in het dorpshuis staan, maar men kan ook aan de slag met een werkstuk naar eigen keuze, waarbij de docente Wil- ma Nijkamp deskundige tips zal geven. Het is de bedoeling dat de deelnemers alle benodigde materialen zelf meenemen. Op gave vooraf is noodzakelijk, deelname kost 7 euro per works hop. Speciaal voor ouderen is er vrij dagmorgen 12 december een koffieochtend in kerstsfeer. Onder de grote kerstboom in de ontmoetingsruimte van het dorpshuis zal Henk van Baaien uit Deventer op humoristische wijze kerstverhalen vertalen, waarvan sommige in het dialect. Het programma begint om tien uur, vanaf kwart voor tien zijn belangstellenden van harte wel kom voor een kopje koffie voor af. De toegang voor deze ochtend is gratis. LEES VERDER OP PAGINA 17 1 Wilt u op de hoogte blijven van alles wat I speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten j laten liggen, staat wel uitgebreid In het J Holtens Nieuwsblad. I Wie geen week zonder het laatste Holtense I nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander I abonnee. U krijgt dan een mooie Parker lotter I Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van I minder dan de wekelijkse boodschappen een j heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit 1 Hotten in de bus. Wie wil dat nou niet? I Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR I Enschede t.a.v. service-afdeling. 1 E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. t Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) I 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) 1 Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1