krijgen uitleg Herdenking Canadese Begraafplaats Koffieochtend Najaarscollectie van Unicef Ouders Aanmelden kraam voor kerstmarkt Loo-Bathmen met muziek 3 Voorlichtingsavonden voor ouders aspirant-leerlingen Waerdenborch HOLTEN - Voor veel j leerlingen van groep 8 van de basisscholen geldt dat zij dit jaar voor het laatst de 'grootsten' van de school zijn. schap moeten transpa ranter en helderder wor den naar de bevolking toe. Blaaskwintet Al Dinsdag 4 november 2008 Binnenkort gaan zij zich oriën teren op de scholen voor voort gezet onderwijs in de regio. Zeker ook voor ouders geldt dat zij zich bezighouden met de vraag: "Naar welke school en welk soort brugklas gaat mijn zoon of dochter?" I Bij deze keuze spelen bezoeken I aan het open huis van de scho- I len voor voortgezet onderwijs I een belangrijke rol. I Om het kind tijdens het open I huis ruimschoots in de gelegen- I heid te stellen de sfeer op De I Waerdenborch te proeven, I wordt de algemene informatie I voor de ouders op afzonderlijke I voorlichtingsavonden verstrekt. Tijdens deze avonden zullen Bolink, rector, en Hakkert, sec- torhoofd, uitvoerig uit de doe ken doen wat De Waerden borch te bieden heeft, voor wat betreft bijvoorbeeld gymnasi um, technasium en leerweg on dersteunend onderwijs (LWOO). Ook krijgt men informatie over de organisatie van het onder wijs, de plaatsing in de brugklas, de doorstroming en de begelei ding. Voor de ouders van de basis scholen in Holten en omgeving zijn er twee avonden in de Haarstraat in Holten: maandag 10 november om 20.00 uur, vooral bedoeld voor ouders uit Holten, Dijkerhoek, Laren, Exel, Nieuw-Heeten, Okkenbroek, Nijverdal en Hellendoom. En dinsdag 11 november om 20.00 uur, vooral bedoeld voor ouders uit Markelo, Rijssen, Enter, Bathmen en Deventer. Leerlingen en hun ouders wor den begin januari uitgenodigd voor de open huis-avond die op 30 januari in Goor en op 6 fe bruari in Holten plaats vindt. Voor meer informatie over scholengemeenschap De Waer- denboch, de voorlichtingsavon den en het open huis, telefoon 0548-378383. ,u""™ «uu-weuiuuuer wim stegeman is Kandidaat bij de komende waterschapsverkiezingen. Voor het CDA is hij verkiesbaar voor net bestuur van hpf watprsrhan Rpowp pn ninirpi moor inici 0..»,.u.uuuk >"j uv iwmwuvtt VVtllCl 7 voor het bestuur van het waterschap Regge en Dinkel waar Rijssen onder valt. I RIJSSEN - De verrich- we betaalbaar houden door de tingen van het water- middelen efficiënt en verstan dig in te zetten." Stegeman is verkiesbaar voor het bestuur van het waterschap Regge en Dinkel waar Rijssen onder valt. Gemeentelijk gezien is het een ingewikkelde kwestie, want in Holten opereren maar liefst drie waterschappen: naast Regge en Dinkel ook Groot Sal- land en Rijn en IJssel dat groten deels in Gelderland zit. Bij Reg ge en Dinkel zijn 27 leden te kie- Dat stelt oud-wethouder Wim Stegeman die één van de kandi daten is van het CDA bij de ko mende waterschapsverkiezin gen. "Het kostenniveau is nu aanvaardbaar en dat moeten HOLTEN - De Seaforth High- I landers of Holland [Memorial Pipes and Drums] zal zondag 9 november om 11.00 uur het voortouw nemen om Remem brance Day vorm te geven op de Canadese Begraafplaats. Naast het optreden van de band zal ook gesproken worden door burgemeester Bort Koelewijn en een vertegenwoordiger van de Canadese Ambassade in Ne derland. Behalve de doedelzakmuziek van de band voor de muzikale omlijsting is er een hoornblazer voor onder meer de Last Post. Ook zullen er bloemen (en 'poppies') worden gelegd bij het houden, grote herdenkingskruis. Belangstellenden zijn van harte welkom om hieraan deel te ne men, evenals het leggen van bloemen als eerbetoon aan de Op de Canadese Begraafplaats wordt zondag een herdenking ge- hm trJnn gesneuvelden. Zij hebben im mers het hoogste offer gebracht voor onze vrijheid. Wereldwijd wordt elk jaar op of FOTO: JOHAN BOLINK rond 11 november door het Ge menebest de herdenking ge houden ter nagedachtenis aan alle gesneuvelde militairen in dienst van het Britse Koninkrijk (Commonwealth). Dit geldt niet alleen voor de militairen vanaf WO I, maar ook voor alle ande re hulporganisaties- en civiele diensten verbonden aan de Britse krijgsmacht in welk con flict dan ook. Op vele locaties in Nederland vindt op kleinere schaal een soortgelijke herdenking plaats voor alle geallieerde gesneuvel den van de Tweede Wereldoor log en dat is voornamelijk voor de Engelsen en Canadezen. Even buiten Holten, op het Ca nadian War Cemetery, gebeurt dit al meerdere jaren. Op de begraafplaats is een groot aantal Canadese Seaforth High landers begraven en het is juist daarom, dat dit ereveld is ge adopteerd door de Nederlandse evenknie van het Canadese re giment. zen, naast negen zogenaamde 'geborgde zetels' die voor be stuurders zijn voor onder meer de Kamer van Koophandel. Aan de verkiezingen in Rijssen doen in totaal zes partijen mee. Lijst 1 is de Algemene Waterschaps partij, lijst 2 Water Natuurlijk, lijst 3 Christenunie, lijst 4 CDA, lijst 5 WD en lijst 6 SGP. Het is voor het eerst dat de verkiezin gen voor de waterschappen via het partijenstelsel plaatsvinden. Stegeman ziet wel voordelen in het systeem. "Het waterschap is nog een vrij onbekend feno meen. De mensen op straat kennen het nauwelijks. We wil len de bevolking meer bij het waterschap betrekken. Water wordt in toenemende mate be langrijk. Vroeger wilden we het zo snel mogelijk afvoeren, maar nu moeten we zorgen voor een duurzaam systeem dat redelijk betaalbaar is. Je moet zoeken naar de juiste balans tussen ecologie en economie", aldus Stegeman die in mei dit jaar af scheid nam als wethouder. "Ik heb het veertien jaar gedaan en ik kijk er met een goed gevoel op terug. Al met al ben ik twintig jaar druk geweest voor de partij en het was een leuke periode. Nu ben ik full time boer en dat bevalt me goed, maar ik kijk er naar uit iets anders te gaan doen. Als je eenmaal met het bestuurlijke virus bent be smet...." De Rijssenaar verwacht dat zijn partij op vijf zetels uitkomt en aangezien hij op plaats vier is neergezet, mag verwacht wor den dat Stegeman zijn bestuur lijke activiteiten weer kan op pakken. 'Het blijft natuurlijk af- FOTO: JOHAN BOUN'K wachten, maar we gaan er wel voor." De stemkaarten komen op 13 november bij de inwoners terecht waarna er gestemd kan worden. Stegeman is van plan op 17 november met zijn partij genoten campagne te voeren op de markt in Rijssen. BATHMEN - Zondag 9 novem ber zal in de concertserie uit gaande van de Stichting Mu- ziekkring Bathmen worden ge concerteerd door het blaas kwintet Al bestaande uit: Dini Schuck (fluit), Fokke Mei- ma (hobo), Jan van der Heiden (klarinet), Fons Wijnhoven (hoorn) en Maria Haverkate (fa got). Omdat de leden van het ensem ble afkomstig zijn uit Diepen veen, Bathmen en Hengelo, speelt de auto(snel) weg Al een belangrijke "verbindende rol" in het functioneren van het en semble. Daarbij komt dat de noot A door instrumentalisten altijd wordt gebruikt om op el kaar af te stemmen. Een en an der verklaart de naam van het ensemble. Concert: zondag 9 november 2008 in de Dorpskerk te Bath men. Aanvang: 15.00 uur. Entree: incl. consumptie 10,00. Donateurs 5,00 Jonge ren tot 18 jaar gratis toegang. Meer informatie op www.cul- tuur-tips.nl HOLTEN - In dorpshuis de Boschkamp wordt vrijdag 7 no vember van 10.00 tot 11.30 uur een koffieochtend gehouden. Onder het genot van een kopje koffie kan deze ochtend geno ten worden van de muzikale klanken van het huisvrouwen- orkest 'De Klinkende Pannen' uit Markelo. De toegang is gra tis. Alleen de koffie moet wor- n betaald. HOLTEN - De nieuwe najaars collectie van Unicef, met mooie en inspirerende kaarten en ca deaus, is verkrijgbaar. Van agenda's tot kinderspeelgoed en prachtige kaarten, er is voor elk wat wils. Elke aankoop zorgt voor blijde gezichten en helpt Unicef een wereld van verschil te maken. Want met de verkoopopbrengst realiseert Unicef in zo'n 155 ontwikkelingslanden program ma's voor kinderen op het ge bied van gezondheidszorg, voe ding, schoon water, onderwijs en bescherming. De VN-kinderrechtenorganisa- tie brengt al meer dan 50 jaar kaarten en cadeaus uit. In Holten kan men kaarten en cadeaus kopen bij de volgende adressen. Wereldwinkel: van 20 tot en met 22 november tijdens de Kerstfair van de Wereldwin kel in Holten. En elke vrijdag middag op de Smidsbelt(markt). Avezaath, telefoon 0548- 363632; Bekkernens, telefoon 0548-366603; Beldman, tele foon 0548-363193; Boogaard, telefoon 0548-362398; Osse- waarde, telefoon 0548-365086; Stam, telefoon 0548-655037; Trotsenburg, telefoon 0548- 362823. LOO-BATHMEN - In Loo-Bath men wordt zondag 14 decem ber een kerstmarkt worden ge houden. De markt zal zich afspelen op het schoolplein rondom de Loo-School. De eerste opgaven zijn al bin nen, maar wie ook graag wil deelnemen, kan zich tot 1 de cember opgeven op telefoon 0570-543772 of0570-542490 (na 18.00 uur). De aanvang van de kerstmarkt is 13.00 uur en zal rond de klok van 17.00 uur afgelopen zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 7