Mannenkoor geeft jaarlijks concert Holtens Nieuwsblad Genieten van jaarlijks najaarsconcert HMV Holtens Nieuwsblad 5 F Imclub Todabokr Oude films over Qkkenbroekseweg fc Dienst over boodschap van Jezus NBvP Dijkerhoek Cursus Excel -# W DIJKERHOEK - Het kan niet lang meer duren voor de eerste repetities van Openluchtspel Dij- kerhoek plaatsvinden. Gespreksavond over bidden b i trefpunt ESPELO - Filmclub Todabokr vertoont vrijdag 7 en zaterdag 8 november een aantal oude films in Het Trelpunt in Espelo. Er worden Mms en een aantal dia's getoond over de Okkenbroekseweg. Vrijdags wordt gestart om 20.00 uur. De entree is dan gratis. Voor de consumpties moet dan wel worden betaald. Er is geen cabaret of muzikaal optreden. De wat ouderen komen zaterdag 8 november om 13.45 uur aan hun trekken. De toegang bedraagt dan 5 euro, maar dat is dan wel inclusief tweemaal koffie, twee consumpties en hapjes. Ook deze middag is er verder geen optreden. FOTO: JOHAN BOLINK 4 Dinsdag 4 november 2008 Repetities openluchtspel Johan Wiersma, de voorzitter van de Stichting Openluchtspel Dijkerhoek, hoopt deze week al met de eerste oefensessies te kunnen beginnen, anders vol gende week. Ook de vijf man sterke werkgroep decor staat in de startblokken om met het bouwen van de decorstukken te beginnen. De decorbouwers maken overigens ook een wa- gen waarmee aan het carnaval kan worden deelgenomen en aan andere optochten. Niet al leen ter promotie van het Openluchtspel, maar ook om 'de luchtigheid' van het evene ment te onderstrepen, zo als Wiersma zegt. Wat de spelers betreft, is 98 pro cent bekend, zo meldt Wiers ma. In totaal zijn er 38 spelers met tekst en negentig figuran ten in touw bij de productie. De meeste figuranten zijn van de school van Dijkerhoek die vol gend jaar 125 jaar bestaat. Het stuk dat opgevoerd wordt, is ge schreven door Anne-Mieke Schrijen uit Lochem. De pro ductie wordt verzorgd door le den van DAT, het Dijkerhoeks Amateurtoneel. Bert Aaftink en Bertus Bronsvoort hebben de regie. De hoofdrollen zijn weg gelegd voor Henk Hartgerink, Anja Brönninkreef en Anne- miek Nijland, al moet niet te veel waarde worden gehecht aan het predicaat 'hoofdrol', legt Wiersma uit. "Je moet niet zo zeer van hoofdrollen spre ken, want je hebt een groot aantal medewerkers met tekst. Eigenlijk zijn er een heleboel hoofdrolspelers." De naam van het openlucht spel is nog niet bekend. "Maar het stuk is wel rond. Het gaat zich afspelen in twee tijdsperio den, één in 1890 en één in 2009. Het plot is hetzelfde. Het is een liefdesverhaal dat zich ontwik kelt. De rode draad blijft gelijk, de sfeer is in de verschillende tijden anders", aldus Wiersma die zeer ingenomen is met de schrijfstijl van de "schrijfster. "We vinden het heel leuk dat niet alles zich op één plek af speelt. Als er twee mensen rechts op het toneel tekst heb ben, gebeurt er links ook wat. Op het hele speelveld is altijd wat te doen, daardoor blijft het levendig." Wiersma wil nog even benadrukken dat het om een blijspel gaat voor een breed publiek. "Het is bedoeld voor jong en oud. Op de tweede avond houden we speciaal voor de jeugd een tentfeest. Daar mee willen we het oubollige een beetje doorbreken." De premièreavond is op 28 au gustus 2009. De andere voor stellingen zijn op 29 en 30 au gustus en op 3 en 5 september. Burgemeester Bort Koelewijn heeft toegezegd bij de première een kleine gastrol te vervullen. HOLTEN/ DIJKERHOEK - Voor iedereen in Holten, Dijkerhoek en wijde omgeving: kom en luister naar de boodschap van Jezus vol van hoop en vrede. Deze wordt nu in alle eenvoud gebracht in kerkgebouw Betha- nië aan de Maatmansweg 1 in Dijkerhoek, op alle zondag avonden in oktober en novem ber van 19.00 tot 20.00 uur. En in dorpshuis De Boschkamp aan de Tuinstraat 2 in Holten. Voorlopig elke dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur. (Zaal 8, tweede ingang.) HOLTEN - De maand novem ber is voor het Holtens Man nenkoor een drukke maand. Na een goed optreden in de Con- statijn basiliek in Trier, zijn de leden nu druk bezig met de voorbereidingen van het jaar lijks concert, dat onder leiding zal staan van de bekwame diri gent Henk Valk. Het concert vindt plaats op 21 november om 20.00 uur in de Kandelaar aan de Stationsstraat 4 in Hol ten. De kaarten voor dit concert kosten 7,50 euro. Donateurs be talen 6.00 euro. Kaarten zijn 's avonds aan de zaal verkrijgbaar. Op deze avond zullen Edith en Arjan Post het koor begeleiden met trompet en zullen zij ook enige muzikale hoogstandjes ten gehore brengen. Beide mu sici zijn bekend van tv en radio. Ook zijn zij te beluisteren op hun cd. Verder heeft het man nenkoor voor dit concert de toezegging gekregen van Gezi- nus Veldman, die ook zeker zal verassen met zijn sublieme pianospel. HOLTEN - Er wordt dinsdag 11 november een gespreksavond gehouden over het onderwerp Bidden met kinderen. Als ouders komt men wel eens woorden tekort in de opvoe ding van je kind. Men krijgt dan moeilijke vragen zoals: "wie is God?" en "waar was ik voordat ik werd geboren?" Er zijn geen pasklare antwoorden voor handen, vooral omdat het antwoord sterk samenhangt met de eigen geloofbeleving en Godsbeeld. Dit geldt ook voor bidden met je kind. Het Onze Vader is snel geleerd, maar hoe zit het met de dagelijkse din gen. Wat vraag je aan God? Bidden is je leven delen met God, kunnen we dat leren aan onze kinderen? Een avond over geloofsopvoe ding, waarin dit thema cen traal staat. Men kijkt naar het eigen Godsbeeld, hoe wordt gebeden en is het tot steun ge weest? In een open gesprek met af wisselende werkvormen zoe ken de aanwezigen naar een weg die past bij zichzelf en de kinderen. Ieder op zijn of haar eigen manier. Want dat is het mooie aan bidden: als het uit het hart komt, kan men het nooit fout doen. De avond wordt verzorgd door Esther Teunissen. Zij is ruim zes jaar werkzaam geweest als kerkelijk werker in Dieren. Mo menteel begeleidt ze onder de naam "Het leven vieren" ritu elen, ceremonies en vieringen. Deze gespreksavond wordt ge houden in gebouw Irene en begint om 20.00 uur. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aarvhuiskranten BV, behorende tot Wegener NV, in samenvwriung met de stichting Holtens Nieuwsblad. Stichtingsbestuur W.H. Beyeis, secretaris, Koffingserf 4,7451 XC Holten Klachten bezorging: Tel.-0900 - 4245726 of verspreidklachten@vvhm.wegener.nl Abonnementen: tel. 053-4842 383 of e-mail: abonnementen@whm.wegener.nl Abonnementen worden na 15 december automatisch met een jaar verlengd. Eindredacteur Peter Bulthuis Tel: 0548-597 370 Fax: 0548-597 369 Mail: p.bulthuis@whm.wegener.nl Adres Holtens Nieuwsblad: Haarstraat 100, 7462 AT Rijssen. Persberichten: holtens.nieuwsblad@whm.wegener.nl Inleveradres: Blokker Van de Maat, Smidsbelt 7, 7451 BL Holten (tot donderdags.) Advertentie-adviseur Brenda Zieleman Tel: 0548-597350 Mobiel: 06-51198351 Fax: 0548-597359 Mail: b.zieleman@whm.wegener.nl Commercieel regiodirecteur C.j.M. ter Hedde Directie: J.V. Munsterman Algemeen hoofdredacteur: M.G.j. Jochemsen Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Algemene voorwaarden www.wegenerhuisaanhuismedia.nl DIJKERHOEK - De afdeling Dij kerhoek van Vrouwen van Nu houdt dinsdag 11 november om 20.00 uur haar maandelijkse bij eenkomst in het Bonte Paard in Dijkerhoek. Mevrouw Van Buren is uitgeno digd als gastspreekster en komt wat vertellen over het leven van dichter Johanna van Buren uit Hellendoom. HOLTEN - In dorpshuis de Boschkamp start donderdag 13 november een nieuwe cursus bcel. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij. De cursus vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis 'de Boschkamp'. De kosten bedra- 8en 90 euro voor zes lessen, in clusief lesboek. Voor meer in formatie of opgave: 0548-36 27 HOLTEN - Als de wind weer be gint te guren en het is buiten nat en koud, dan voelt de muziek liefhebber uit Holten het krie belen. Dat betekent dat het na jaarsconcert van de Holtense Muziek Vereniging (HMV) er aan zit te komen. Afgelopen za terdag was het zover en het lan ge wachten was zeker niet voor niets geweest. De majorettes zitten, ge schminkt en gekleed in trai ningspak van de vereniging, op de banken van sporthal 't Mos- sink zenuwachtig te wachten tot ze op mogen. Ruim twee honderd man publiek in de om gebouwde zaal luistert onder tussen naar de verrichtingen van Kim Aanstoot op de altsaxo foon. In de pauze zijn de bezoe kers weer een attractie op zich zelf vanwege de verloting. Met een stapel enveloppe in de ene hand, houden de deelnemers aan het kansspel, enveloppe na enveloppe tegen het licht om te Onder andere deden de majorettes mee aan het najaarsconcert in de sporthal. kijken of er ook een lot in zit. Na de pauze is het weer genie ten van wat HMV te bieden heeft: een goed orkest onder lei ding van Raymond Waanders, een swingende drumband ge stuurd door gastdirrigent Rik FOTO: JOHAN BOLINK Zengerink en schattige majoret tes onder leiding van Deborah Wesseling. Het mag buiten dan nat en guur zijn, in de sporthal is het gewoon gemeten van een warm en vooral klinkend avondje uit.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 5