Humpie Dumpie de financiële wereld op z'n Bij ons is het deze week 100,00 200,00 Waan ders Bezorgers m/v Rijssen Tubantia Bij besteding van of meer: Bij besteding van of meer: Homeopathische zorgverzekering nn -■ geldig op de gehele collectie B De Distributie-Organisatie van De Twentsche Courant Tubantia Grotestraat 55-57, Nijverdal - Tel. 0548-610036 (ook op maandagmiddag geopend) Hogepad 3, Rijssen - Tel. 0548-518215 (dinsdag gehele dag geopend) ORGANISATIETALENT MET VERKOOPCAPACITEITEN M/V zoekt Leeftijd vanaf 15 jaar in: Aanmelden: Dhr. Leeftink C. Huygenstraat 2 Rijssen 0548-513946 E-mail: bezorgers@tubantia.Wegener.n 1 www.humpiedumpie.eu mail: info@humpiedumpie.eu KOP TOP 10% top-korting 20% TOP-korting REGIO - Homeopathische ge neesmiddelen die bewezen ef fectief zijn, horen in het basis pakket van de zorgverzekering. Dit zegt arts A.LB. Rutten, naar aanleiding van de publicatie van zijn studieresultaten waarbij de werkzaamheid van homeopathi sche behandelingen gelijkwaar dig is gebleken met die van de re guliere geneesmiddelen. De stu die verschijnt binnenkort in het Journal of Clinical Epidemiolo gy."! Samen met R. Lüdtke ana lyseerde hij de gegevens die ont braken in een publicatie uit 2005 in The Lancet *2. Daar werd ge concludeerd dat homeopathie niet werkzaam was in een verge lijking tussen homeopathische onderzoeken met onderzoeken naar reguliere genèesmiddelen. De analyse van Rutten en Lüdtke weerlegt deze conclusie. "De be schikbare gegevens duiden niet op onwerkzaamheid van home opathie, integendeel", aldus Rut ten. Rutten is van mening dat ho meopathie in het basispakket thuishoort. "Volgens richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap zijn antibiotica meestal niet effectief bij acuut hoesten, oorpijn en keelpijn. Echter: antibiotica worden ver goed via het basispakket. Home opathie is volgens de Lancet pu blicatie bewezen effectief bij acu te bovenste luchtweginfecties (zoals keelpijn, oorpijn en hoes ten). Deze medicatie zit niet in het basispakket." De Artsenvereniging voor Ho meopathie is tevreden met de uitkomst van de studie: "Het toont de gelijkwaardigheid van beide soorten behandelingen aan. We blijven de dialoog aan gaan met betrokken instanties want homeopathie heeft recht op een geïntegreerde plaats in de gezondheidszorg. Een plek in het basispakket zou dan ook zeker niet misstaan", reageert Ton Ni- colaï namens de Artsenvereni ging voor Homeopathie, VHAN. "Vanzelfsprekend zijn ook wij verheugd met de uitkomsten van deze studie. Het bevestigt dat ho-i meopathische behandelingen werken en veilig zijn. Het Neder landse publiek weet dat trou wens al heel lang: bij 2 van de 3 gezinnen staat een homeopat hisch geneesmiddel in huis*3. Bovendien stappen consumen ten ook steeds vaker met hun klachten naar een homeopat hisch behandelaaraldus Jaap. Wegens uitbreiding van activiteiten in ons bedrijf zijn wij op zoek naar: Uren in overleg, leeftijd is niet belangrijk Affiniteit met kamperen is natuurlijk een pre. Sollicitaties kunt u richten aan: Waanders Caravans Campers t.a.v. Wim Waanders Molendijk Noord 51 7461 JG Rijssen Tel: 0548-522551 D E T W E IM T S C H E COURANT

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 22