Gemeente denkt Twents Hollens Nieuwsblad Opbrengst Prinsraden gaat naar Haarschool Bakken Smikkelen aan Oosterhofjes Leesgroep senioren PAGINA 3 GerdaWibbeünk Kandidaat voor Waterschap ERELID HMV OPENLUCHTSPEL FILMCLUB SPEELGOEDBEURS mark tuitert Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL UMMER 45 UITGEVER Teuni Krooshof was erg ver rast toen ze naar voren werd geroepen tijdens het najaars- concert van HMV. Zij werd benoemd tot erelid van de Holtense muziekver eniging. ZIE OOK PACINA 3 Het openluchtspel krijgt steeds meer voeten in de aar de. Dit wordt volgend jaar in Dij- kerhoek gespeeld. De repeti ties kunnen nu daadwerkelijk beginnen. ZIE OOK PACINA 5 Filmclub Todabokr uit Espelo geeft dit weekend twee voor stellingen. Er worden oude films over de Okkenbroekseweg getoond in Het Trefpunt in Espelo. ZIE OOK PACINA 5 HOLTEN - De samenvoeging van Rijssen en Holten blijft de ge moederen bezighouden. Vooral de aanpak van de gemeente waarbij Rijssen-Holten in het merendeel van de gevallen als een Twentse gemeente wordt beschouwd, valt bij de doorsnee Holtenaar niet altijd even goed. Zeker niet bij Teun Deijk. De ge boren en getogen Holtenaar schreef een brief naar burge meester Koelewijn en naar de fractievoorzitters van de politie ke partijen om zijn ongenoegen te uiten over de website van de gemeente. Op de site staat de ge schiedenis van de gemeente om schreven in het Nederlands én in het Twents, maar ontbreekt het Sallands. Volgens Deijk houdt de gemeente zich niet aan de af spraken. "Ze kunnen wel zeggen dat ze alles drietalig willen doen, maar we hebben er geen enkele moer aan als het niet gebeurt." Deijk wil dat de gemeente zich houdt aan het principe van een man een man, een woord een woord. "Op deze manier maken ze je blij met een dode mus. Als ik op site Twents kan aanklikken, wil ook op Sallands kunnen aan klikken. Je moet beide kernen eer aan doen", aldus Deijk die zelf het initiatief nam tot een vert aling van het verhaal in het Sal lands en die tekst ook opstuurde naar de burgemeester en de po litieke partijen. "Het grootste deel van Rijssen-Holten ligt in Salland", zegt Deijk. "In de Rijs- sense vertaling komt dat niet naar voren. Zij hebben het er over dat Rijssen-Holten op de rand van Twente ligt, maar het gaat tot ver voorbij de Holterberg Salland in. Toen Holten nog zelf standig was, was het qua opper vlakte drie maal zo groot als Rijs sen. Dan moet je dat als gemeen te ook op de site zetten. Je moet recht doen aan iedereen", aldus Deijk die wel ageert, maar ook vindt dat de soep niet te heet moet worden opgediend. "Het is ook weer niet zó belangrijk hoor. Ik had best tijd om het stuk te vertalen en het zou mooi zijn als ze zo groot zijn om het te veran deren, maar het hoeft niet speci fiek mijn vertaling te zijn. Wel blijf ik er op attenderen als ik merk dat men het heel gewoon vindt dat Rijssen-Holten een Twentse gemeente wordt ge noemd. In Holten vindt men dat niet." HOLTEN - Gerrie Marsman bakt zaterdags Oosterhofjes. Gevulde lekkernijen uit de oven. Wie met eigen ogen wil zien hoe dit oud- Hollands gerecht klaar wordt gemaakt en hoe het smaakt, is welkom bij boerderij Zorgvliet aan de Larenseweg 106 in Holten, rele- foon 0573-221102. HOLTEN - Senia Literair houdt in samenwerking met Bibliotheek Rijssen-Holten in de bibliotheek in Holten woensdag 19 november om 10.00 uur een informatieoch tend voor mensen die belang stelling hebben om deel te ne men aan een leesgroep voor senioren. De toegang is gra tis. Senia Literair richt zich op deelnemers vanaf 50 jaar. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld. Dit kan bij Ma rijke Slager, tel. 0570-562 055 of mslager@senia.nl. website: www.senia.nl. Senia Literair introduceert leesgroepen voor 50-plussers in heel Nederland in samen werking met bibliotheken of ouderenbonden. Van Drach ten tot Venray zijn er al lees groepen van start gegaan. Ook in het werkgebied van Bibliotheek Rijssen-Holten biedt Senia deze mogelijk heid. Wie belangstelling heeft, kan vrijblijvend deze informatieve bijeenkomst bij wonen. Meedoen met een leesgroep betekent dat men een aantal boeken per jaar leest en die bespreekt, samen met anderen. De leesgroepen volgens de werkwijze van Senia Literair bestaan uit zes tot acht perso nen die vijf boeken per jaar lezen. Elk seizoen kunnen de leesgroepen kiezen uit een uitgebreide literatuurlijst. De bibliotheek kan u hierbij be hulpzaam zijn. U leest litera tuur die de laatste jaren ver schenen is, maar soms ook een boek van langer geleden, zoals "Nooit meer slapen" van Willem Frederik Her mans. Mooie boeken, soms ook titels waar men uit zich zelf nooit aan begonnen zou zijn. De leesgroepen krijgen bij ieder boek dat zij gaan le zen en bespreken informatie over het boek en de auteur. Daarnaast worden er vragen en gespreksthema's aange reikt, wat tot een goed ge sprek in de leesgroep kan lei den. Deze begeleiding kost 27 euro per jaar per persoon. FOTO: JOHAN BOUNK De speelgoedbeurs van de peuterspeelzaal werd afgelo pen zaterdag zeer goed be zocht. Velen kwamen langs in de Boschkamp om te kijken of er iets bijzat. ZIE OOK PACINA 13 Het schaatsseizoen is weer begonnen en Mark Tuitert wist meteen drie keer het po dium te bereiken. ZIE OOK PACINA 19 HOLTEN -Door op een formu lier een of meerdere namen aan te kruisen kan men gokken wie de nieuwe Prins Carnaval voor het komende seizoen gaat wor den. Per voorspelde naam be draagt de inleg 50 eurocent. De formulieren zijn te verkrijgen bij Blokker van de Maat, Combi Fo to Ten Velde, Bierlokal am Bahnhof en café Jansen. Ook zullen de Fienpreuvers zelf de formulieren actief aan de man proberen te brengen. Met de op brengst wordt jaarlijks een plaatselijk goed doel of initiatief gesteund. Dit jaar gaat de op brengst naar de Stichting Vrien den van de Haarschool. Deze stichting probeert geld in te za melen, onder andere door oud papieracties. Dit geld gebruikt men om dingen aan te schaffen ten behoeve van de schoolkin deren waar de school zelf géén budget voor heeft of krijgt van de overheid. Hierbij valt te denken aan extra lesmateriaal, compu ters en speeltoestellen voor op het schoolplein. De Fienpreu vers staan bij deze actie garant voor 555 euro. Op zaterdag avond 15 november zal tijdens het Elfde-van-de-Elfde-bal in het Bonte Paard een cheque worden uitgereikt aan een verte genwoordiger van de Stichting Vrienden van de Haarschool. Voor de winnaars zijn er prijzen van 55,44 en 33 euro te winnen. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1