ernstig Twee keer winst Mintonette Speelgoedbeurs trekt Uitslagen kleurwedstrijd veel bezoekers Holtens Nieuwsblad 13 Tsjernobylkinderen Stopverbod beide zijden van de Holterbergweg Automobilist rpi 1 1* /T gewond Controle bromfietsen Meiden van Mintonette 3 doen het goed Brand Vuur tussen spouwmuren Bijeenkomsten NBvP Holten Kortnieuws Dronken Holtenaar gepakt door politie Uitslagen Bergruitertjes Dinsdag 4 november 2008 HOLTEN - De speelgoedbeurs werd afgelopen zaterdag in de Boschkamp goed bezocht. De inbreng op vrijdag verliep goed. In totaal zijn er 607 artike len die avond ingebracht. Deze zijn 's avonds allemaal van prijsetiketten voorzien en uitge stald op tafels in de ontmoe tingsruimte van de Boschkamp. Op zaterdag stonden om 9.30 uur de eerste kopers al voor de deur te wachten. Om 10.00 uur ging de deur open en iedereen stormde' naar binnen om de eerste slag te slaan. De verkoop verliep goed en het liep van 10.00 tot 11.30 uur lek ker door. Tussen 11.30 en 12.00 kwamen nog enkele mensen kijken/ ko pen van wat er nog over was. De keuzemogelijkheden waren be duidend minder geworden. Na het sluiten van de deuren om 12.00 uur bleek op het eer ste gezicht al dat er goed was verkocht. Na kasopmaak kwam naar voren dat van de 607 inge brachte artikelen er 327 stuks verkocht zijn. Dit betekent voor de peuter speelzaal een mooie opbrengst en weer een voldaan gevoel dat er weer veel mensen tevreden gesteld zijn met deze 18de speelgoedbeurs. HOLTEN - Bij de stand van Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten konden kinderen in sep tember meedoen aan een kleur wedstrijd. Het heeft even geduurd voordat uit alle kleurplaten een keuze kon worden gemaakt. Maar de prijswinnaars zijn nu bekend: Anne van de Maat. Pim van de Maat, Sem van Heek, HOLTEN - Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 1 juli 2008 een parkeerver bod ingesteld voor beide zijden van de Holterbergweg in Hol ten, vanaf het hoofdsteunpunt tot de gemeentegrens met Hel- lendoom. Het college heeft be sloten het parkeerverbod te ver vangen door een stópverbod. Daartoe is een nieuw besluit ge nomen op 7 oktober 2008. Nynke van Avesaat. Aan deze trotse kinderen werd door de Stichting Hulp aan Tsjemobyl kinderen een leuk cadeautje aangeboden, waar ze zichtbaar blij mee waren. Alle kinderen die een kleurplaat hebben ingeleverd worden heel erg bedankt. Er waren prachtig ingekleurde tekeningen bij. Het nieuwe verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag 21 oktober gedu rende zes weken voor iedereen ter inzage bij het loket Wonen en Ondernemen in de publieks hal in het gemeentehuis in Rijs- sen. Belanghebbenden kunnen tij dens deze periode van terinza- gelegging hun bezwaren ken baar maken aan de burgemees ter en wethouders. BOERINNENDAC HOLTEN - De maandelijkse bij eenkomst van de NBvP Vrou wen van Nu Holten wordt ge houden op donderdag 13 no vember om 20.00 uur in ge bouw Irene. De lezing wordt verzorgt door Corine Naranji aan de hand van haar roman Bittere Thee: het grotendeels autobiografische verhaal van Dorien, een Nederlands meisje dat in de jaren zestig in Delft trouwt met een Perzische stu dent, Hamed. Haar verhaal zal vergezeld gaan van een power- pointpresentatie met foto's van Iran. Op dinsdag 11 november wordt de jaarlijkse Boerinnen- dag gehouden in Het Bonte Paard. Thema van deze dag is: Zorg voor mens en erf. Aanvang 10.00 uur. Op woensdag 26 no vember organiseren we een thema-avond bij de Biester. De gastspreekster zal zijn mw J. Prins uit Oldenzaal van de Reu- mapatiëntenbond. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Voor inlichtingen telefoon: 367767. en de tweede verloren met 6-0. Op zaterdag 22 november kan men al deze meiden komen aanmoedigen omdat dan de volleybalvereniging Mintonette deze wedstrijdronde moet orga niseren in sporthal 't Mossink. De eerste wedstrijd begint om 09.00 uur. Op de foto: op de bank vlnr. Es- mee Fridrichs, Femke Jalving, Mascotte Bongo, Fleur Knol. Op de grond vlnr. Esmay Potman, Romy de Bruin, Romy Nijbij- vank. AUTO IN BESLAG GENOMEN R1JSSEN - Een 30-jarige man uit Holten raakte zijn rijbewijs op maandag 27 oktober kwijt, om dat hij onder invloed van alco hol een auto bestuurde. Omstreeks 16.30 uur contro leerden surveillerende agenten op de Holterstraatweg in Rijs- sen een bestuurder van een au to. Omdat het vermoeden be stond dat de automobilist, een 30-jarige man uit Holten, alco hol genuttigd had, werd de man voor verder onderzoek meege nomen naar het politiebureau. De ademanalyse op het bureau wees 1,22 promille uit. Omdat de man eerder onder invloed van alcohol een auto had be stuurd werd het rijbewijs van de automobilist ingevorderd. Ook werd de auto in beslag geno men omdat de man een 5-da- gen kenteken voerde. EERSTE PRIJS BARVEEINK HOLTEN - Beau Barvelink heeft afgelopen zaterdag in Hattem, een eerste prijs behaalt met haar pony Xarola in de klasse M eventing. HOLTEN - Een 24-jarige auto mobilist uit Nijverdal is maan dagmorgen 3 november ernstig gewond geraakt bij een aanrij ding op de Holterbergweg in Holten. Maandagmorgen 3 no vember werd om ongeveer 07.25 uur een aanrijding ge meld op de Holterbergweg in Holten, ter hoogte van de Plag- genweg. Op de plaats van het ongeval werd een auto aange troffen die op de kop in de berm, tegen een boom lag. De bestuurder was niet aanspreek baar en de brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer te be vrijden. Toen dit was gelukt werd het slachtoffer, een 24-ja- rige man uit Nijverdal, met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede, waar hij met onbekend letsel is opgenomen.De afdeling Ver- keers Ongevallen Analyse van de politie Twente heeft een eer ste onderzoek naar de mogelij ke aanleiding van het ongeval gedaan. Vast is komen te staan dat de 24-jarige, komende van uit de richting Holten, om on verklaarbare reden met zijn rechter voorwiel in de berm is geraakt. Na getracht te hebben e.e.a te corrigeren heeft het slachtoffer een verkeersbord en een boom omvergereden, is met zijn auto over de kop gesla gen en tegen een tweede boom tot stilstand gekomen. HOLTEN - Aan de Reilinksweg in Holten werd donderdag 30 oktober tussen 07.30 en 09.30 uur een bromfietscontrole ge houden. Er werden 34 bromfietsen ge controleerd op de rollentest- bank. Vier bleken er een te hoge constructiesnelheid te hebben. De hoogst gemeten snelheid was 62 kilometer per uur. Ook werd er nog een bekeuring uit geschreven voor een uitlaat met teveel decibel en het rijden zon der geldig rijbewijs. HOLTEN - De meiden van Min tonette 3 moesten afgelopen za terdag 1 november volleyballen in Enter. De vorige drie wed strijden werden allemaal ge wonnen en nu moesten ze te gen de nummer twee van het klassement. De eerste wedstrijd moest Min tonette 3 tegen Holyoke uit En ter. De drie sets werden door de Holtense meiden gewonnen. De tweede wedstrijd moesten ze tegen WVC-volley die mo menteel tweede staat. Holten begon erg goed aan deze wed strijd en bleef erg goed spelen zodat ze ook deze wedstrijd wonnen. Met nog 6 wedstrijden te gaan, waarbij ze tegenstan ders tegenkomen waar al tegen gespeeld is, is er een goede kans dat dit team kampioen wordt. Mintonette 4 heeft, eveneens niveau 3, de eerste wedstrijd verloren en de tweede wedstrijd gewonnen. Mintonette 5, ni veau 2, moest ook spelen in En ter en de meisjes hebben de eer ste wedstrijd met 4-2 verloren HOLTEN - Waar is rook, is vuur. Dat moeten de bewoners van een huis aan de Dorpstraat afgelopen vrijdag gedacht hebben toen ze s ochtends een rookontwikkeling constateerden. Het vuur was in eerste instantie met het blote oog niet te ontdekken maar naar onderzoek bleek de vuurhaard zich tussen enkele spouwmuren te bevinden. De oorzaak was een oververhitting van het rookkanaal van de openhaard. De Dorpstraat was tijdens de inzet van de vrijwillige brandweer enige tijd afgesloten. De politie heeft het verkeer omgeleid. foto sander scheperman De speelgoedbeurs van de peuterspeelzaal werd goed bezocht. FOTO: JOHAN BOLINK

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 13