Hollens Nieuwsblad Toeristenweg niet dicht Bidden met kinderen Extra avond glasvezel Kouder Sport Samengestelde wedstrijd Stal de Eik PAGINA 21 Hardlopen door mooie herfstkleuren Blijf op de hoogte WACHTEN BEU JUBILEUM OVERSTEKEN SPEELGOEDBEURS CONCERT OP DEEL Holtens Nieuwsblad NUMMER 44 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100,.7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Hotten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker-Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008} Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.:,v..4, Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekëning: Handtekening: - Cerrit Vorkink is het wachten beu. Hem is een nieuw huis beloofd, maar er gebeurt maar niets. Wel is er ges loopt, maar bouwen: ho, maar. Hij voelt zich in de steek gelaten. ZIE OOK PACINA 3 Rijvereniging De Bergruiters bestaat 75 jaar en dat moet worden gevierd. Er wordt een receptie gehouden, en ook een Holtense versie van Toppers te Paard. Aanmel den is nu mogelijk. ZIE OOK PACINA 3 Kinderen van de Haarschool kunnen nu veilig oversteken. Want nu zijn er verkeersbri- gadiers die hen helpen bij het oversteken van de drukke straat. Het heeft even ge duurd voordat het zover was. ZIE OOK PACINA S In de Boschkamp wordt za terdag de speelgoedbeurs gehouden. Er kan nu speelgoed worden ingebracht. Er is van allerhande speel goed te koop. ZIE OOK PACINA S Het concert op de deel in Dij- kerhoek blijkt een groot suc- - ces. - Het komende concert is hele maal uitverkocht. t Z" OOK PACINA 5 HOLTEN - Er wordt dinsdag 11 november een gespreksavond gehouden over het onderwerp Bidden met kinderen. Als ouders komt men wel eens woorden tekort in de opvoeding van je kind. Men krijgt dan moeilijke vragen zoals: "wie is God?" en "waar was ik voordat ik werd geboren?" Er zijn geen pasklare antwoorden voor han den, vooral omdat het antwoord sterk samenhangt met de eigen geloofbeleving en Godsbeeld. Dit geldt ook voor bidden met je kind. Het Onze Vader is snel ge leerd, maar hoe zit het met de dagelijkse dingen. Wat vraag je aan God? Bidden is je leven de len met God, kunnen-we dat le ren aan onze kinderen? Een avond over geloofsopvoe ding, waarin dit thema centraal staat. Men kijkt naar het eigen Godsbeeld, hoe wordt gebeden en is het tot steun geweest? In een open gesprek met afwis selende werkvormen zoeken de aanwezigen naar een weg die past bij zichzelf en de kinderen. Ieder op zijn of haar eigen ma nier. Want dat is het mooie aan bidden: als het uit het hart komt, kan men het nooit fout doen. De avond wordt verzorgd door Esther Teunissen. Zij is ruim zes jaar werkzaam geweest als ker kelijk werker in Dieren. Momen teel begeleidt ze onder de naam "Het leven vieren" rituelen, ce remonies en vieringen. Deze gespreksavond wordt ge houden in gebouw Irene en be gint om 20.00 uur. HOLTEN - Voor mensen die be langstelling hebben voor het nieuwe glasvezelnetwerk van Reggefiber houdt Glashart Hol ten vandaag (dinsdag 28 okto ber) een extra informatieavond. De bijeenkomst wordt gehou den in de voormalige raadszaal van het stadhuis aan de Smids- beld 6 en begint om 20.00 uur. Deze week is de laatste week dat mensen zich kunnen aanmel den voor het glasvezelnetzwerk dat onder meer supersnel inter net mogelijk maakt. Glashart heeft een percentage deelname nodig van vijftig procent om met de daadwerkelijke aanleg te kunnen beginnen. "Er was veel vraag naar of we nog een extra informatieavond wilden hou den", zegt Hanneke Muller van Glashart. "Blijkbaar vinden de mensen dat er veel nuttige in formatie wordt gegeven." Of de vereiste grens van vijftig pro cent gehaald wordt, kan Muller pas volgende week zeggen.We gaan op het eind van de termijn pas tellen. Deze week gaan we er nog even flink tegen aan. Met een speciaal promoteam gaan we bij de mensen langs de deur. We hopen dat we de vijftig pro cent halen." De tien adressen die bij Glashart een gratis jaar abonnement hebben gewon nen bij één van de twee provi ders zijn inmiddels ook bekend gemaakt. De openingstijden van Glashart zijn als volgt: op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, donderdags van 13.00 tot 20.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 13.00 uur. (zie ook de website www.glashart.nl/holten). Dinsdag tot en met zaterdag. De as van de met koude lucht (500 hpa -30 graden) gevulde trog ligt veelal net boven of ten wes ten van ons land. In de trog trek ken storingen vanuit het hoge noorden naar het zuiden. De neerslag kansen worden tijdens de tweede helft van de week kleiner. Overdag word het bij re gelmatig zon niet veel warmer dan circa 8.0 graden, in de nacht en ochtend kan het licht vriezen; een beetje winters dus. HOLTEN - Een vervroegde af sluiting van de Toeristenweg per 1 november gaat niet door. Het conceptadvies aangaande de kwestie komt deze week pas gereed en moet dan nog aan het college van B en W worden aangeboden. 'We hopen het deze week in circulatie te kunnen brengen", zegt Robert Habing, beleidsme dewerker verkeerszaken van de gemeente Rijssen-Holten. Ha bing verwacht dat er vóór de cember een besluit van B en W komt. Zoals bekend is het college van B en W van Rijssen-Holten van plan om de weg in de winter maanden vanaf om vijf uur 's middags dicht te doen voor al het gemotoriseerde verkeer in plaats van om negen uur 's avonds. De opzet was om de maatregel al vanaf 1 november in te laten gaan, maar dat lukt zeker niet, zo bevestigt Habing. Vorig jaar wilde de gemeente de vervroegde afsluiting al invoe ren, maar dat stuitte op een fel verzet vanuit de horeca, met name van ondernemers als Cor Schagen van Natuurdiorama Holterberg en restaurant Woody's. Schagen diende me de namens het Ondernemers Platform Sallandse Heuvelrug een bezwaar in tegen een vroe gere afsluiting van de Toeris tenweg en dat bezwaar werd eerder deze maand gegrond verklaard door de commissie van bezwaar en beroep. De commissie gaf een negatief ad vies aan het college voor wat betreft een vervroeging van de afsluiting. "We hebben het col lege het advies gegeven met nieuw onderzoek te komen", stelde Arjan Steenbmgge, de se cretaris van de commissie van bezwaar en beroep. Dat advies ligt nu op tafel bij Robert Ha bing, maar die weet nog niet of dat advies ook daadwerkelijk wordt opgevolgd. 'We hebben het nog niet concreet of er een nieuw onderzoek moet komen, of dat het college al een besluit kan nemen over de afsluiting. We moeten alles nog op een rij zetten", aldus Habing. Wat ook meespeelt in de kwes tie is dat er een bezwaar ligt vanuit de horeca bij de ge meente Hellendoom en dat die beroepszaak steeds wordt op geschoven. Habing sluit niet uit dat Hellendoom eerst het be sluit van het college van Rijs sen-Holten wil afwachten. De horecalieden vrezen een te rugloop van klandizie bij een sluiting van de weg om 17.00 uur. Ook het woon-werkver- keer tussen Holten en Nijverdal zou er hinder van ondervinden. HOLTEN - Bij manege Stal de Eik aan de Oude Diepenveenseweg werd afgelopen zondag voor de twintigste keer de jaarlijkse sa mengestelde wedstrijd gehouden. Meer dan honderdzestig recreatieruiters uit de hele regio kwamen aan de start. In drie onderde len, dressuur, cross en springen. Het weer viel gelukkig erg mee en het begon pas echt te regenen toen de laatste deelnemers binnen waren. foto: johan bounk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1