Toeristenweg niet eerder dicht? Evanseliedienst Holtens Nieuwsblad Vaccinatie griepprik DINSDAG Hardloopclinic Regen Eerbetoon Onthulling beeldje Catharina Koetsiers 14 OKTOBER JUBILEUM ZOZIJN GLASVEZEL MUSEUMNACHT KULTURHUSDAG COLLECTIE BRUGGE HOLTEN - De afslui ting in de wintermaan den van de Toeristenweg vanaf vijf uur 's middags lijkt van de baan. HOLTEN - De mensen die in aanmerking ko men voor een gratis griepprik, krijgen auto matisch een uitnodiging thuis gestuurd. Commissie Bezwaar en Beroep geeft negatief advies aan college B en W Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad NUMMER 42 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM,WEGENER.NL Zozijn bestaat 25 jaar en dat werd afgelopen zaterdag ge vierd met een feestje in Tref punt. Bewoners mochten met een brandweerauto mee. Een he le belevenis. ZIE OOK PAGINA 3 Wie nog geen glasvezel heeft aangevraagd, kan dit nog doen tot woensdag 15 okto ber. Daarna sluit de inschrijfter mijn en wordt gekeken of het minimum is gehaald. ZIE OOK PAGINA S De eerste Sallandse Museum nacht wordt vrijdag 17 okto ber gehouden. Onder meer Oudheidkamer Hoolt'n, Na- tuurdiorama Holterberg en museumboerderij Pothaar doet hieraan mee. ZIE OOK PAGINA S Leerlingen van Holtense ba sisscholen lieten afgelopen zaterdag in de blauwe tent op Smidsbelt verschillende acts zien. Met het thema van Rijm tot rap. Dolf Moed pre senteerde de show. ZIE OOK PAGINA 9 De gemeente heeft werken van kunstenaar Jan Brugge aangekocht. Deze passen mooi bij de Nagelhoutcollec tie. ZIE OOK PAGINA 9 Het bezwaar dat het Onderne mers Platform Sallandse Heu velrug heeft ingediend tegen een vroegere afsluiting van de Toeristenweg is gegrond ver klaard door de commissie van bezwaar en beroep. De com missie heeft een negatief advies gegeven aan het college van B en W voor wat betreft een ver vroeging van de afsluiting. "We Hierop staat de tijd vermeld wanneer de mensen in de gym zaal worden verwacht. Er wordt gevaccineerd op woensdag 29 oktober tussen 15.00 en 18.30 uur in de gymzaal aan de Vrij heidslaan, achter de groep- spraktijk van de huisartsen. Griep is voor jongere, gezonde mensen een vervelende maar onschuldige ziekte. Voor andere mensen kan griep wel ernstige gevolgen hebben. Wist u dat elke winter in Nederland gemiddeld hebben het college het advies gegeven met nieuw onderzoek te komen", zegt Arjan Steen- brugge, de secretaris van de commissie van bezwaar en be roep. Vraag blijft of het college hét advies van de commissie opvolgt. Volgens Cor Schagen, de eigenaar van Natuurdiora- ma Holterberg en restaurant Woody's en voorman van het Ondernemers Platform Sal landse Heuvelrug, hoeft het col lege het advies niet op te vol gen. "Het college is niet ver plicht om het advies over te ne men", zegt Schagen, "Maar dit 20.000 mensen in het ziekhuis worden opgenomen en 2.000 mensen overlijden als gevolg van griep? Dit zijn meestal 60-plussers of mensen met een venninderde afweer, diabetes of een hart- long- of nierziekte. Voor hen is een jaarlijkse griepprik dus extra belangrijk. De griepprik wordt alleen voor deze mensen aanbe volen en gratis gegeven. Mensen die niet in aanmerking komen voor een gratis griepprik kunnen, indien zij toch een griepprik willen ontvangen, een recept afhalen bij de groep- spraktijk. Met dit recept kunnen deze mensen ook terecht op de vaccinatiemiddag op 29 okto ber. Naderhand ontvangen deze mensen een nota. is natuurlijk wel goed nieuws. Hij lijkt er op dat we een zaak hebben." Zoals bekend is het college van B en W van Rijssen-Holten van plan om de weg vanaf 1 novem ber om vijf uur 's middags dicht te doen voor al het gemotori seerde verkeer in plaats van om negen uur 's avonds. De be stuurders waren dat vorig jaar ook al van plan, maar toen kwam er een heftig verzet van uit de horecabeweging tot stand, waarop de gemeente uit eindelijk van een vroegere slui ting afeag. De horecaondernemers met een zaak op de Holterberg dien den een bezwaar in en naar nu blijkt: met succes. Schagen: "Het blijkt dat de gemeente het besluit onvoldoende heeft on derbouwd." ZIE VERDER PAGINA 17 HOLTEN - Naast Dijkerhoek wordt er nu ook in Holten ge start met evangeliediensten. In kerkgebouw Bethanië aan de Maatmansweg 1 in Dijkerhoek zijn deze elke zondagavond in oktober en november van 19.00 tot 20.00 uur. In Holten zullen deze op de dinsdagavonden van 20.00 tot 21.00 uur worden gehouden in de Boschkamp. Voor meer inlichtingen: N. Kee H. Oskam, telefoon 06-10 75 32 32. HOLTEN - De hardloopclinic is zaterdag 4 oktober gestart en eindigt na acht zaterdagen op 22 november. Aanmelden is zaterdag 18 okto ber nog mogelijk. De trainingen vinden plaats on der deskundige leiding op het atletiekveld, achter op sport park Meermanskamp. Het begint om 9.00 uur en duurt ongeveer een uur. Deelname aan de clinic is slechts 25 euro. Daarin zit het lidmaatschap van de Atletiekunie inbegrepen. Wil men na afloop van de clinic lid worden van AV Holten dan krijgt men 10 euro korting. Meer informatie is te vinden op www.avholten.nl. Of bij Ger- dien Ophof, telefoon 0548- 362500. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft: die wordt tot dinsdag nog bepaald door een hogedrukge- bied dat met het centrum bo ven de Alpen en de Balkan ligt en zich uitstrekt tot over ons land. Hierdoor blijven storingen nog even op afstand en zitten we nog even in een zuidweste lijke stroming met aanvoer van zachte lucht. Dinsdag nog 16.0 a 17.0 graden. Later op de dag meer bewolking en kan er wat lichte regen of motregen vallen. Vooral in de tweede helft van de week passeren een aantal sto ringen met neerslag. Grote hoe veelheden -worden niet bere kend. Meer neerslag ctaat er vanaf donderdag op het menu. Ook zakt de temperatuur vanaf woensdag geleidelijk terug naar meer normale waarden. ESPELO - Vijf jaar na haar overlijden heeft Catharina Koetsier een bronzen beeldje gekregen. En wel op de plek waar ze jarenlang heeft gewoond: aan de Koeweideweg. Burgemeester Bort Koelewijn en voorzitter van de Stichting Catharina Koetsier, G.H.B. Heu- pink, onthulden het beeldje, zie ook pagina 9 foto: sander scheperman Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres:u, Postcode: Woonplaats: Telefoon; Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1