Hollens Nieuwsblad Beeld Catharina Koetsier Restaurant Vosman blijft, maar wel appartementen Kinderboerderij sluit eerder Zachter Zang Playbackshow Dijkerhoek groot succes PAGINA 13 Kulturhusdag rond Smidsbelt i VEILING WERELDTIJDPAD VOORLEZEN WERK JAN BRUGGE nieuwe trainer Blijf op de hoogte HOLTEN - Bij restau rant Vosman komen ap partementen en ook blijft het restaurant bestaan. MbvëM Deveiling en boekenmarkt van de hervormde kerk heeft het record van vorig jaar ver broken. Ook de oliebollen gingen weer als warme broodjes over de toonbank. ZIE OOK PAGINA 3 De eerste paal is al de grond in geslagen door burgemees ter Bort Koelewijn. Een gede puteerde doet het zaterdag nog eens dunnetjes over, maar dan als opening voor het eerste deel van het pad. ZIE OOK PAGINA S Leerlingen van De Regen boog gaan meedoen aan een voorleesmarathon in de bibli otheek van Holten. Zij zullen hierbij andere kin deren gaan voorlezen. Het gaat om een tegenprestatie. ZIE OOK PAGINA S De gemeente koopt kunst werken van de Deventer kun stenaar jan Brugge. Stichting Collectie Nagelhout Holten is hiermee erg in hun sas. jan Brugge was een vriend van dokter Nagelhout. ZIE OOK PAGINA 13 Het handbaldamesteam heeft een nieuwe trainer. Da nielle Volmer is gestopt we gens gezondheidsklachten. Bob Malag is de opvolger. Z|E OOK PAGINA 13 Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: I Woonplaats.' Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten I laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar; Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Holtens Nieuwsblad NUMMER 41 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Dat zei eigenaar Citges gisteren. De appartementen komen aan de achterkant, de eetgelegen heid aan de voorkant. Geruch ten dat het hele pand tegen de vlakte zou gaan voor de bouw van appartementen zijn hier mee uit de lucht. Citges is ook ei genaar van Femis Shoarma in Rijssen. In mei nam Citges Vos man over. Het van 1892 geda teerde Vosman was twintig jaar in het bezit van de familie van Brands. Gerard Brands verkocht het res taurant begin dit jaar aan een groep van investeerders rond Marinus van Brussel uit Rijssen. Van Brussel was van plan vier nieuwe woningen neer te zetten op het terrein rond Vosman. Het zou om vrijstaande huizen gaan, die tot een parkeerprobleem voor het restaurant zouden kun nen leiden. Onder meer om die reden zag eigenaar Vermeulen van restaurant Hoog Holten af van de aankoop van Vosman. Wanneer met de bouw van de appartementen bij Vosman wordt begonnen en wanneer het restaurant opengaat, is nog onduidelijk. ESPELO - In verband met een feestelijke bijeenkomst voor alle medewerkers, sluit Kinderboer derij Dondertman zaterdag 11 oktober de poort om 15.00 uur. Omdat die dag de herfstvakan tie begint voor de regio zuid midden opent, de kinderboer derij die dag al om 10.00 uur. Tot en met zondag 26 oktober is de kinderboerderij dagelijks - ook op maandag - geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag 19 oktober is er Kabou terfeest met gratis voorstellin gen om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur, Wel geldt de normale entreeprijs van de kinderboer derij. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt de komend week bepaald door een lage drukgebied dat een overblijfsel is van de ex-tropische storm Laura. En die vinden we in het zeegebied tussen Groenland, IJsland en Ierland. Een hogedrukgebied ligt boven de Azoren. Tussen deze beide systemen komt een zuidweste lijk stroming te staan. Het zach te weer dat ons de komende tijd staat te wachten hangt samen met lucht aanvoer uit het zuid westen. Wel blijft het nog wat onstabiel. Dinsdag kan het in de zachte lucht plaatselijk 19 a 20 graden worden. Later in deze week word het s middags circa 16.0 graden. Deze gunstige ontwikkeling hebben we te danken aan het Azorenhoog dat zich naar het Europese vasteland verplaatst. Donderdag/vrijdag loopt de ba rometer in onze streken op tot 1030 Hpa. In het weekeinde neemt de kans op regen mogelijk weer toe. Het hogedrukcentrum komt namelijk boven de Balkan en de Zwarte Zee te liggen, waardoor uitlopers van oceaan depressies het Noordzeegebied kunnen bereiken. WeermanFreddie Paalman ESPELO - Het bestuur van de Catharina Koetsier Stichting heeft een beeld laten maken van de oprichtster en naam- geefster van de stichting. Het bronzen beeld komt te staan op een grote steen bij de boerderij die Catharina Koet sier vroeger bewoond heeft aan de Koeweideweg. Het beeld van de Gelderse beeldhouwster Lia Crol wordt komende vrijdag middag om drie uur onthuld. Om de plechtigheid te voltrek ken is burgemeester Bort Koe lewijn bereid gevonden. De stichting is in 1989 opgericht en heeft als doelstelling jaarlijks een bepaald bedrag te doneren aan mensen of instellingen in Espelo die een sociale functie vervullen. "Dit jaar hebben we besloten om aan haar zelf te denken", zegt Eddy Vincent, bestuurslid van de stichting. De andere leden van de stichting zijn Jos Kamphuis, die in de voormalige boerderij van Koet sier woonachtig is, en notaris Gerard Heuping, de voorzitter van de stichting. "We vroegen ons af wat we zouden kunnen doen ter herinnering aan Cat harina Koetsier. Iedereen wordt ouder en straks heeft niemand haar meer gekend. Dan is het mooi als er een beeltenis van haar is. Daarom hebben we een beeld laten maken dat op de plek wordt neergezet waar ze altijd heeft gewoond", aldus Vincent die de vier jaar geleden overleden Catharina Koetsier persoonlijk heeft gekend. "Ze heeft altijd op die boerderij ge woond en is later naar het dorp gegaan. Daar heeft ze besloten naar een notaris te gaan en heeft ze haar stichting in het le ven geroepen." Van het geld dat Koetsier in haar stichting stoptê wordt jaarlijks wordt een bedrag ge fortuneerd aan een goed doel dat betrekking moet hebben op het sociale leven in Espelo. Zo kregen de school en de kinder boerderij al eens een x-bedrag. Dat de stichting over het alge meen niet zo bekend is en wei nig naar buiten treedt, is vol gens Vincent het gevolg van een bewuste keuze. "We hebben er niet zo'n behoefte aan om aan te geven hoe goed we wel niet zijn, In haar testament heeft ze duidelijk bepaald wat er met haar vermogen mag gebeuren", aldus Vincent. De bedragen die uitgekeerd worden liggen in de grootte van enkele duizenden euro's. Vincent: "Het gaat niet om tonnen, maar wel om re spectabele bedragen. Iedereen is er altijd blij mee. Te gelijkertijd is onze zorg dat het blijft voortbestaan." DIJKERHOEK - De jaarlijks playbackshow voor de jeugd in Dijkerhoek was zondag een groot succes. In het Bonte Paard waren liefst dertig optredens te zien waarbij zeker zeventig kinderen voor het voetlicht traden. Buurtvereniging Dijkerhoek zorgde traditiege trouw voor de organisatie, terwijl de presentatie in handen was van Erik Rensen. lees verder op pagina 21 foto: johan bounk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1