Bedrijvenloop blijkt erg populair Edwin van Hoevelaak in jury Holtens Nieuwsblad 7 Met Just Us gratis naar Normaal W' 3097 Bijeenkomst ANBO met Oorlogsherinneringen dia's van Jan Geerdink Hardlopen Nieuwe startlocatie Diepe Hel Holterbergloop Inschrijven kan via de website nog tot en met 26 september lijeenkomst Jejaardensoos INIJVERDAL/ HOLTEN Voor de vierde achter eenvolgende keer wordt zaterdag 25 oktober de jong Laan-bedrijven- loop gehouden. g& holten - De eerste bijeen- (Binst van de bejaardensocië- |teil in het nieuwe seizoen wordt linsdag 23 september om 14-.30 fur gehouden in de Kandelaar, pst bestuur hoopt dat weer ve- J® deze middag komen bezoe- ften. Breng gerust de buren fee. Bezoekers leggen er con- jacten die de eenzaamheid ver- Preken. Ook heren zijn meer flan welkom. Deel 15 Onlangs vond de onderteke ning plaats van het contract, waarbij Geert Klumperman na mens AV Atletics uit Nijverdal en Gert Romate van de Jong Laan aanwezig waren. De be drijvenloop is een onderdeel van de Diepe Hel Holterberg loop. Bij bedrijven bestaat veel animo voor deze loop vanwege het informele karakter en de professionele organisatie. Teams kunnen kiezen uit een afstand van tien mijlen (16,1 ki lometer) of vijf mijlen (8,05 kilo meter). Volgens Geert Klumper man, voorzitter van de wed strijdorganisatie van AV Atletics, is de bedrijvenloop een niet meer weg te denken onderdeel van de Diepe Hel Holterberg loop. "De bedrijvenloop is erg populair. Elke editie zien we een stijging van het aantal deelne mende teams. Vorig jaar had den we een recordaantal van 57 teams. Dit jaar verwachten we de stijgende lijn te kunnen doorzetten, mede door de pro fessionele inzet van de Jong Laan. Samen steken we er veel tijd in om er een succes van te maken", aldus Klumperman. Gert Romate van de Jong Laan in Nijverdal ziet de bedrij venloop als een goed voorbeeld van een regionaal sportief eve nement dat bedrijven aan spreekt. "Wij sponsoren dit eve nement omdat het bij ons past. Het is gezond, sportief en com petitief. Voor de deelnemend bedrijven is het een uitstekende manier om intern aan team building te doen. Daarnaast is de bedrijvenloop een goede ge legenheid om op een informele manier in contact te komen met andere bedrijven." De startloca tie van de Diepe Hel Holter bergloop bevindt zich dit jaar aan de rand van de Holterberg en wel op het kruispunt van de G.J. Piksenstraat - H. Limbeek- straat, net buiten het centrum van Nijverdal. Inschrijven voor de bedrijven loop kan tot en met 26 septem ber 2008 via www.diepehelhol- terbergloop.nl. -,r" NIJVERDAL/ HOLTEN - De 21ste editie van de Diepe Hel Holterbergloop wordt gehouden op zaterdag 25 oktober. Start en finish zijn dit jaar in Nijverdal. De laatste edities werd er gestart in het centrum van het dorp. Helaas zal dat nu niet mogelijk zijn. Door de vele bouwactiviteiten moest ook de organisatie van de Diepe Hel Holterbergloop op zoek naar een nieuwe startlocatie. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de H. Limbeekstraat. Het verplaatsen uit het centrum heeft als grote voordeel dat de lopers de Smidsweg niet meer over hoeven te steken. Hierdoor hoopt de organisatie dat ook de overlast voor het verkeer af zal nemen. Naast het bepalen van een nieuwe startlocatie is er druk gewerkt aan de verschijning van een fraaie poster en nieuwe flyers van de wedstrijd en werd de website volledig up-to-date gemaakt voor de editie van 2008. Inschrijven voor het evenement is mogelijk via de website www.diepehelholterbergloop.nl. HOLTEN - Het bestuur van AN BO Holten houdt donderdag 11 september om 14.30 uur een le denbijeenkomst in dorpshuis De Boschkamp. Te gast is Jan Geerdink uit Hen- gelo. Hij neemt een driedimensiona le diaserie mee. Met een speciale bril op, kan men de diepte waarnemen van de dia's. De serie toont beelden van Twente en andere streken van Overijssel. HOLTEN - Het gaat goed met idwin van Hoevelaak: zijn looftop Studio's produceerde lit jaar liefst zeven nummer één tits en zijn eigen single 'Van- laag' doet het ook fantastisch. 'Je merkt zelf ook dat je beken- Ü^Jler wordt; iedereen weet ineens de Van Hoevelaak is, van Gro- ngen tot aan Breda. Vroeger /as het: "Wat kom jij hier loen?" en dan moest ik uitleg en dat ik kwam zingen. Tegen- 'oordig is het: "Hé, Van Hoeve lak!' Dat is best leuk." Met ze- :n nummer 1 hits en zelf een iedlopende single kan dat ook laast niet anders. Van Hoeve lak: "Je merkt ook dat je overal 'oor gevraagd wordt." Zo klop te ook de TROS bij hem aan 'oor een nieuw televisiepro- amma. In Sterren.nl Academy rijden drie talenten - geselec teerd uit ruim zesduizend deel- Edwin van Hoevelaak is jurylid bij de Tros. nemers - om een platencon tract. Zij bewandelen het hele traject van talent tot artiest on der het toeziend oog van de te levisiecamera, daarbij begeleid door professionals. "Het begint allemaal hier", vertelt Van Hoe velaak: "Ik schrijf voor alle drie de kandidaten een liedje en dat nemen ze hier ook op, zodat ze studio-ervaring kunnen op doen. Ik train ze daarbij. Daarna moeten ze met die plaat een ra dio-interview doen en een tele visie-optreden. Degene die zich het best ontwikkeld heeft, wint het platencontract." Van Hoe velaak zit in de jury samen met Menno Muis (organisator van de Mega Piratenfestijnen en manager van onder anderen Jan Keizer en Marianne Weber) en Sander de Klerk (CNR Enter tainment) "We zijn wel kritisch, het is niet allemaal gezellig, maar we zitten daar niet om mensen af te zeiken. We zijn se rieus met nieuw talent bezig en deze drie mensen zijn niet voor niets uit zesduizend kandidaten gekozen", vindt Van Hoevelaak, die het toch wel enigszins gê nant vond dat van de tien kan didaten die hij langs zag komen tijdens de selectie, zeven een nummer van hem zongen. "Dan zie je eigenlijk pas hoe die liedjes leven." Sterren.nl Acade my is vanaf 4 oktober tien afle veringen lang te zien op de TROS bij Nederland 1. ESPELO - Het duo fust Us, be staande uit Marlies Eijkelkamp en Joke Vruggink, zal 12 sep tember in Go-Planet Enschede het voorprogramma van Nor maal verzorgen. Tijdens de Sallandse Talenten jacht van de pompdagen in Hei- no, was Willie Oosterhuis onder de indruk van hét optreden van Just-us. Waarop hij spontaan publieke lijk aankondigde dat Just-us 12 september in het voorprogram ma van Normaal zou staan. Vervolgens kreeg het duo vijf bussen ter beschikking om sa men met hun 'fans' gratis naar het concert van Normaal te kunnen. Heel lang bleef het onzeker, maar nu is er een bevestiging dat het officieel doorgaat. Er zullen drie bussen vanuit Heino vertrekken en twee bus sen vanuit Espelo. De woon plaatsen van de zangeressen. Exacte vertrektijd is nog niet be kend, maar zal waarschijnlijk zal dat rond 18.00 uur zijn. ledereen die met het duo sa men een feestje wil gaan bou wen, kan zich aanmelden via e- mailadres duojustus@live.nl Vermeld in de mail het aantal personen, en vanaf welke opst applaats men mee wil. DOOR: KAREL VAN RIJN We schrokken wel even, maar de jerrycan kwam niet verder dan een meter of drie, vier en daar brandde hij uit. De sensa tie, die wij beleefden, was echter van korte duur, omdat iets voor bij de hooiberg, een paar Cana dezen op stoeltjes voor de boe renwoning met elkaar zaten te keuvelen. Ze hadden er niets van gemerkt wat die jongetjes daar in hun schild voerden, maar door de plof van de steek vlam en het luchtreisje van de jerrycan, vlogen ze overeind. Ze waren woedend toen ze zagen wat er gebeurd was en uit hun woorden en gebaren in de rich ting van de hooiberg, maakten we op dat... als die jerrycan daar was beland, de gevolgen ernstig waren geweest. Wij ke ken een beetje beteuterd en dr open toen af. We vonden ech ter, dat deze Canadezen zich druk maakten over een kleinig heidje. Wij zagen het als een in teressante ervaring, waardoor we iets meenden te begrijpen van het functioneren van een vlammenwerper. Al heel gauw kon je bij de plaat selijke boekhandel ansichtkaar ten kopen, met afbeeldingen die de bevrijding illustreerden. Ik zocht er een uit, waarop een meisje van een jaar of zes stond afgebeeld met een feestmuts op en een lampionnetje, dat zij voor zich uithield, met het on derschrift "Happy daw are here again!" De PTT was alweer ac tief en mijn moeder heeft die kaart op de binnenkant van haar provisiekast geprikt, waar hij een vaste plek heeft gekregen voor de rest van haar leven. Binnen een paar dagen kreeg ik een uitvoerige brief van mijn moeder, met goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws was, dat zij de ontberin gen hadden overleefd, dankzij MWdHt 1 11 het 'voedseltransport van mijn vader. Het slechte nieuws was, dat mijn tante Dora, een zuster van mijn vader, die sprekend op elkaar leken, en die heel aardig was, ziek was geworden van uit putting en daaraan was overle den. Haar man, schoenmaker van beroep, hield zich letterlijk aan zijn leest, en weigerde er op uit te trekken. Zij leefden van het rantsoen van de gaar- keu ken, waar haar man altijd het grootste deel van nam, zo heb ik later gehoord. Vaak kwam mijn tante bij mijn vader en moeder en deelden zij hun voedsel met haar. Op een gegeven moment bleef zij weg en dat bleek voor- te zijn. Het duurde nog geruime tijd voordat het treinverkeer weer op gang was gekomen en toen kwam er een eind aan mijn ver blijf in Holten, waar ik zo liefde vol was opgenomen door de Dikkers-familie en waar ik nog vele malen ben teruggekomen. Het Canadese kerkhof heb ik vaak bezocht, vooral op 5 mei. Tijdens de zestigjarige herden king liep ik de daar aanwezige Canadezen mijn hele geschie denis te vertellen, vanaf de reis met de auto van Wansink tot en met de bevrijding door hun va ders of grootvaders in 1945. Er kwam zelfs een reportageteam aan te pas. Een week later hoor de mijn jongste dochter van haar vriendin, die toen op va kantie was in Canada, dat zij mij in het journaal had gezien waar ik uitgebreid de Canade zen stond te bejubelen. De fiets van mijn vader heb ik nog altijd en gebruik ik als boodschappenfiets. Alleen het frame heeft de tand des tijds niet doorstaan. Maar ik stuitte bij toeval op iemand die met oude rijwielen stoeide, wat de redding van de fiets betekende. Vaak, als ik opstap, gaat de ge dachte door mij heen, dat mijn vader het stuur onder geheel andere omstandigheden in zijn handen heeft gehad. Jtsz± - atir_

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 7