Concert op deel met pianotrio Holtens Nieuwsblad Kunst op Holterberg te vinden op website Holtens Nieuwsblad 5 Lezing Carolijn Visser Evenement aanmelden Open dag Huwelijkscadeau voor Oudheidkamer Hoolt'n Jaguars [gestolen Inschrijving autocross Wildbeheerder betrapt Dirigent Tom Grondman ersterkt 55 leden ellende koor Amazing HOLTEN-Na al eens een keer, tijdens een ko renconcert enkele jaren geleden, naar elkaar 'ge knipoogd' te hebben, is de relatie van dirigent Tom Grondman met het 55 leden tellende koor Amazing een feit. pinsuag p sepiemoer zuua Nieuwe dirigent Amazing Zij worden uitgegeven in eigen beheer of zijn verkrijgbaar bij de door hem zelf opgerichte uitge verij 'ARCO Music Publishing', thans vertegenwoordigd door 'De Haske'. Tom Grondman zal op 4 okto ber samen met Amazing deel nemen aan een internationaal korenconcert in de Kandelaar. Wie interesse heeft om mee te zingen bij Amazing is welkom op een van de repetities op maandag om 20.00 uur aan de Dorpsstraat 43/ 45 in Holten. Er is vooral vraag naar tenoren. Voor meer informatie: www.amazing-holten.nl HOLTEN - Schrijfster Carolijn Visser geeft maandag 15 sep tember om 20.00 uur een lezing over China in de Boschkamp in Holten. Carolijn reist al jaren naar lan den als China, Vietnam, Estland en Nicaragua. Ze is geïnteres seerd in het leven van mensen onder moeilijke omstandighe den. Over haar reizen heeft zij ruim twintig boeken geschre ven. De toegang tot deze bijeen komst bedraagt voor leden van de bibliotheek en van Kunst en Cultuur 5 euro, niet-leden beta len 8 euro. Kaarten zijn te koop bij de bibliotheek en en VW. DIJKERHOEK - Stichting De Verrassing gaat door met con certen op de deel. Het nieuwe seizoen begint zondag 2 no vember om 16.00 uur met een pianotrio, bestaande uit Ri chard Wolfe viool, Bengt Wid- lund cello en Stanley Hoogland fortepiano (een Weense vleugel van Joseph Böhm van ca. 1820 uit de collectie van Hoogland). Alle drie musici zijn zowel na tionaal als internationaal zeer bekend - ook als docent - en zij hebben vele cd's op hun naam staan, zowel als solist als met ensembles, zoals Orkest van de 18e Eeuw, Spinoza Strijkkwar tet, Ensemble Explorations, Ar- cis Ensemble en het Schubert Consort. Voor nadere informa tie: www.stichtingdeverras- sing.nl. Toegang: 27,50 euro inclusief programma, koffie/thee, buffet en drankje. Reserveer nu via: re- serveren@stichtingdeverras- sing.nl. Men ontvangt dan een bevestiging en informatie over betaling en routebeschrijving. HOLTEN - Politie Twente heeft donderdag 4 september in sa menwerking met de wildbe- heerders van de Holterberg (Sallandse Heuvelrug), een 51- jarige collega wildbeheerder aangehouden omdat hij verbo den vangmiddelen in zijn bezit had en een deel reeds had uitge zet. Politie en wildbeheerders (bui tengewoon opsporingsambte naren) van de Holterberg had den sinds enige tijd het vermoe den dat de eenden in een bos perceel op de Holterberg ge voerd werden en troffen daar woensdag 3 september een vangkooi met een lokvogel erin aan. Op donderdag 4 septem ber omstreeks 16.00 uur werd een man op heterdaad betrapt bij het voeren van de eenden en het verwijderen van de vang kooi. De man, een 51-jarige wildbeheerder uit Holten, werd aangehouden en in zijn auto werden meerdere verboden vangmiddelen en gif gevonden. HOLTEN - Vanaf nu is het mo gelijk om uw evenement of acti viteit zelf aan te melden via de internetsite www.vwholten.nl De VW roept alle organisatoren op om hiervan gebruik te ma ken, zodat het overzicht com pleet is. Het is tevens van belang om dat zo spoedig mogelijk te doen, in elk geval onmiddellijk als men over de nodige gege vens beschikt. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de söchbng Holtens Nieuwsblad. Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris, KoHngserf 4,7451 XC Holten. Klachten bezorging: Tel. 0900 - 4245726 of verspreidklachten@whm.wegener.nl Abonnementen: tel. 053-4842 383ofe-mail: abonnementen@whm.wegener.nl Abonnementen worden na 15 december automatisch met een jaar verlengd. Eindredacteur. Peter Bulthuis Tel: 0548-597 370 Fax: 0548-597 369 Mail: p.bulthuis@whm.wegener.nl Adres Holtens Nieuwsblad: Haarstraat 100, 7462 AT Rijssen. Persberichten: holtens.nieuwsblad@whm.wegener.nl Inleveradres: Blokker Van de Maat, Smidsbelt 7, 7451 BL Holten (tot donderdags.) Advertentie-adviseur Brenda Zieleman Tel: 0548-597350 Mobiel: 06-51198351 Fax: 0548-597359 Mail: b.zieleman@whm.wegener.nl Commercieel regiodirecteur: G.j.M. ter Hedde Directie: J.V. Munsterman Algemeen hoofdredacteur: M.G.). Jochemsen Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Algemene voorwaarden www.wegenerhuisaanhuismedia.nl Amazing zingt a capella en be staat uit sopranen, alten, teno ren en bassen. Tom Grondman werd 17 juni 1965 geboren in Enschede. Hij studeerde daar aan het con servatorium en specialiseerde zich in schoolmuziek, composi tie en solozang. Zijn naam is inmiddels geves tigd in de zangwereld. Klassieke muziek, pop en jazz hebben vooral zijn interesse en maken hem tot een expert op deze ge bieden. Als zangdocent is hij verbonden aan het conservatorium van de ArtEZ Hogeschool voor de kun sten en de muziekscholen van Hengelo en Losser. Tevens is hij dirigent van meer dere pop-,jazz-, en Close Har mony koren in de regio, name lijk: het 'ArtEZ popmuzikanten koor', het Deventer koor 'Bouw kunde', het Winterswijkse koor 'Jazzy Women' en nu dus ook het Holtens koor 'Amazing1. Als tenorspecialist is hij te belui steren in oratoria, opera's, mu sicals, cantates en missen, In de loop der jaren heeft hij zich toegelegd op het arrange ren van (hoofdzakelijk) vocale pop en jazz voor diverse ensem bles. Zijn arrangementen worden door tal van koren in binnen- en buitenland gezongen. HOLTEN - Tijdens de open dag van Oudheidkamer Hoolt'n, afgelopen zaterdag 6 september, werd door de familie Coenen het ei kenhouten kabinet van oud-burgemeester Baron van der Borch van Verwolde aan de oudheidkamer geschonken. Hij kreeg dit ka binet bij zijn huwelijk in 1909. Het was niet de enige overhandiging die dag. Ook werd een Friese en een Gelderse staartklok over handigd. De Friese is een vergelijkbaar exemplaar welke in de beginjaren 70 werd gestolen uit het gemeentehuis. Loco-burgemees- ter Willem ter Schure ondertekende het bruildeencontract. De gemeente heeft namelijk de klok gekocht en in bruikleen gegeven aan de oudheidkamer. Deze heeft nu een plekje gekregen in de oude burgemeesterskamer. De Gelderse klok werd aangekocht door een gift van het Prins Bemhard Cultuurfonds en staat nu te tikken in de oude raadszaal, foto: johan bounk De unieke situatie deed zich voor dat de vorige dirigent van Amazing naar een koor in En schede ging en de dirigent van dat koor naar Holten kwam. Zo waren alle partijen tevreden. HOLTEN - Bij de politie werd 1 september aangifte gedaan van liefstal van twee auto's. Deze stonden geparkeerd aan de On- lernemersweg. Het betroffen twee blauwe Jaguars met het kenteken 59-PV-KZ en 24-YA- 67. Ook bleek dat er een poging tot inbraak was geweest. Door een achterdeur te verbreken was men binnengekomen. Er wordt niets vermist. HOLTEN - De laatste autocross van dit jaar van de MAC de Hol terberg wordt zondag 21 sep tember om 12.30 uur verreden °P het terrein van de familie Van Coeverden. ®e inschrijving hiervoor wordt dinsdag 16 september om 20.00 am gehouden in het clubge bouw van de MAC de Holter- berg HOLTEN - De 22e expeditie van het kunstproject Overal In Overijssel bracht de schrijfsters Heieen Bosma en Alied van der Meer naar een roerloos spar renbos midden op de Holter berg. Konden ze zich bij hun eerste bezoek volledig concen treren op de kale stammen, de kleine zonnevlekken op het mos en een merkwaardige zin ken emmer, bij het uitdelen van het door hen gemaakte gedicht twee weken later, troffen zij op de bospaden een keur van men sen uit alle windstreken. Met al lemaal een duidelijk doel en heel veel te vertellen. Over de poëzie, de natuur, het huwelijk, de paardenavondvierdaagse en het rookverbod. Én over de nieuwsgierigheid. Nieuwsgie righeid als motor van het leven. Ook nieuwsgierig geworden? Ga snel naar www.overalin- overijssel.nl en maak het alle maal mee. Vanaf 15 september staat de Holterberg vooraan. Heieen Bosma en Alied van der Meer deelden gedichten uit op de Holterberg. FOTO:SANDERSCHEPERMAN Elke maand bepaalt de compu ter een willekeurige locatie in Overijssel. De noorderbreedte/ oosterlengte-coördinaten van deze locatie voeren Alied en He- leen in, in een GPS-systeem. Met deze GPS gaan de twee - in overall natuurlijk- op pad. Ze kijken waar het lot hen brengt en laten zich verrassen door wat ze in of op het aangegeven wei land, wildernis, industrieter rein, schoolplein of dorpsstraat aantreffen. Ze maken een ge dicht, een verslag van de dag, foto's en filmpjes.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 5