Glasvezel komt naar Holten Controle op Keunefeesten I Biijf op de hoogte Hollens NleUWSlllafl DINSDAG Zwemmen Snel naar de bel tijdens zwemvierdaagse Gedichten Muzieklessen Wisselvallig 26 AUGUSTUS PAGINA 27 Nieuwe trainster damesteam Handbal Holten KUNST EN KITCH HOLTEN IS SALLAND HUISARTSENPOST OPEN HUIS OUDHEIDKAMER HOLTEN - Het ligt aan de inwoners zelf of Hol ten in 2009 glasvezel krijgt. Inwoners van Hol ten hebben namelijk nu de kans om de toekomst in huis te halen. Als minimaal 50 procent Holtense huishoudens 'ja' zegt tegen glasvezel NUMMER 35 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL Tijdens de open dag van de Oudheidkamer op zaterdag 6 september, komt Enno de Boer langs. Hij is bekend van het TV Oost-programma Geen kaf maar koren. Hij taxeert kunstwerken. ZIE OOK PAGINA 3 De gemeente is naarstig op zoek naar een oplossing voor de Twentse paaltjes op de Sallandse Heuvelrug. Maar volgens Ronald van der Veen komt er zeker een op lossing. ZIE OOK PAGINA 5 Met het nieuwe ziekenhuis in Deventer, verhuist ook de huisartsenpost naar de nieu we plek. Vanaf 28 augustus kan men op de nieuwe locatie bij het nieuwe ziekenhuis terecht. ZIE OOK PAGINA 9 De Boschkamp houdt vrijdag 29 augustus open huis. Dan zijn alle cursussen te bekij ken. In het boekje van de Bosch kamp staan alle cursussen beschreven. ZIE OOK PAGINA 5 Oudheidkamer Hoolt'n houdt zaterdag 6 september een open dag. Dan is zowel het museum aan de Dorps straat open als 'n Spieker. ïiÊÖÖit PAGINA 3 HOLTEN - Bij de Keunefeesten, die op donderdag 11 tot en met zondag 14 september in hartje Holten plaatsvinden, wordt dit jaar niet strenger gecontroleerd dan in voorgaande jaren. Dat zegt Coen van Hoevelaak, de voorzitter van de Keunefeesten. "We doen het niet anders dan anders. Het enige verschil is dat het nu algemeen beleid is dat er niet gerookt mag worden. Dat is een extra aspect dat erbij is ge komen. Als iemand ergens ach ter in de tent eens een keer een sigaretje opsteekt zullen we er wat van zeggen, maar heel erg is dat niet. Als organisatie moeten we voorkomen dat er gerookt wordt. Als we niets zouden doen, geen borden ophangen bijvoorbeeld, doen we het niet Hele groepen die staan te roken, moeten we niet hebben. Maar feitelijk is er niks aan de hand. Ik ben bij meer feesten ge weest en ik heb de indruk dat ie dereen zich goed aan de regels houdt", aldus Van Hoevelaak. Wie toch een peuk opsteekt en betrapt wordt, krijgt een waar schuwing. Wordt een tweede overtreding geconstateerd, dan is het weg wezen, zo typeert Van Hoeve laak het beleid. Van extra stren ge controles en harde straffen is volgens de voorzitter van de Keunefeesten geen sprake. Nieuw dit jaar bij de Keunefees ten is dat er gewerkt wordt met polsbandjes. ZIE VERDER PAGINA 11 Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Deze unieke kans heeft als voorwaarde dat 50 procent van de huishoudens in Holten "ja" zegt tegen het glasvezelnetwerk van Glashart Holten. Zegt minimaal 50 procent van de Holtense huishoudens "ja", dan zal in januari 2009 gestart worden met de graafwerk zaamheden en profiteert Hol ten binnen drie maanden maxi maal van de voordelen van dit hypermoderne open glasvezel netwerk. Ontwikkelingen in de telecom municatie volgen elkaar snel op. Waar vroeger met de tele foonlijn - erg langzaam - op in ternet werd gegaan, zijn tegen woordig diverse snelle vormen beschikbaar. Deskundigen zijn het er op dit moment over eens: glasvezel is de volgende genera tie verbinding van nu én in de toekomst. Glashart Holten (een zusterorganisatie van Twen- Net) gaat de komende periode inventariseren of Holten zich óók wil voorbereiden op de toe komst. Traditionele netwerken, zoals kabel en ADSL, kennen veel be perkingen. Hun capaciteit is onvoldoende om alle digitale communicatie vlot af te wikke len. Glasvezel kent die beper kingen niet en is daarom hét toekomstvaste middel bij uit stek. Via glasvezel kan er letter lijk met de snelheid van het licht gecommuniceerd worden. Daarom kan via de glasvezelka bel enorm vèel informatie on gelooflijk snel verzonden wor den. En tweerichtingsverkeer is ook geen enkel probleem. Dat heet breedband en maakt di verse vormen van dienstverle ning mogelijk. LEES VERDER OP PAGINA 9 HOLTEN - In Holten wordt za terdagmiddag 11 oktober voor de vijfde maal de Kulturhusdag gehouden. De organisatie is op zoek naar kinderen en volwas senen die een gedichtje willen schrijven. Iedereen tussen de 5 en 100 jaar wordt van harte uit genodigd mee te doen. Het ge dichtje van maximaal zestien regels - voorzien van naam, adres, leeftijd en telefoonnum mer - uiterlijk 15 september per e-mail insturen naar holten@bi- bliotheekrijssenholten.nl. HOLTEN - Het Muziek Onder wijs Centrum (MOC) in De Boschkamp begint weer met de muzieklessen. Er zijn nog plek ken vrij bij de verschillende soorten muziekinstrumenten die kunnen worden bespeeld. Daarnaast heeft het MOC een nieuwe zangdocente aangeno men. Sara Bouwers zal elke week zangles geven. Zij heeft op het conservatorium van En schede gezeten en is gespeciali seerd in klassiek en lichte mu ziek. Voor meer informatie: 0548-361412. HOLTEN - De zwem4daagse in Holten werd van 18 tot en met 22 augustus voor de 33ste keer gehouden door ZPC Twenhaarsveld. De zwem4daagse is een nationaal evenement. In ruim vierhonderd zwembaden in Nederland nemen meer dan honderdduizend zwemmers een duik. zie verder op pagina 11. foto: johan bolink Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt bepaald door een omvangrijk lagedrukgebied tussen IJsland en Schotland. Maar we komen langzaam deze week onder invloed van het Azoren hogedrukgebied, dat een uitloper heeft naar onze omgeving toe. Maar storingen van de depressie bij Schotland die blijven toch wel heel dicht in de buurt, en komen nu en dan bij ons toch wat minder mooi weer bezorgen. Echt hoge tem peraturen hoeven we deze week dan ook niet verwachten. Dit komt omdat het hogedrukge bied zich minder ontwikkeld naar ons land toe, dan eigenlijk de bedoeling was. Het lagedruk gebied houdt toch nog de over hand, hierdoor is de weersver wachting voor deze wat onze ker. Omdat bij een kleine ver schuiving van beide druksyste- men het weer kan veranderen. De middagtemperaturen ko men uit op 21.0 a 22.0 graden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1