Geen verhuizing Foto Ten Velde Holtens Nieuwsblad DINSDAG Sport Bewegwijzering Nordic Walking eind september klaar Ijsberen op Holterberg Geen extra stroomkast Onbestendig Okia-jeugd bijna dagwinnaar 19 AUGUSTUS Wi PAGINA 13 Mountainbike Trophy op Zuurberg Blijf op de hoogte KULTURHUS KEUNEFEESTEN LOSSE HOES NICK EN SIMON KANKERFONDS Holtens Nieuwsblad NUMMER 34 UITGEVER' WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHM.WEGENER.NL I Ij I HOLTEN - Fotohandelaar Jan- Herman ten Velde heeft zijn pand in het centrum naast kan toorboekhandel Heusinkveld verkocht aan Esprit Vastgoed fev, maar blijft er wel gewoon doorgaan met zijn zaak. Geruchten dat Ten Velde be langstelling zou hebben voor het naastgelegen, kleinere pand van Heusinkveld verwijst de Holtenaar naar het rijk der fa belen. "De fotozaak blijft zitten waar ie zit, het loopt als een tie relier",zegt Ten Velde. "Het pand is een paar maanden gele den al verkocht, ik huur het nu weer terug. Ik denk dat hier de komende tijd niks zal verande ren." Voor het oude pand van Ten Velde aan de Dorpsstraat 39 - hij zit nu op Dorpsstraat 19 - heeft de fotoman overeenstem ming bereikt met Esprit be treffende de verkoop per 1 ok tober. Wat Esprit met het pand gaat doen is nog niet duidelijk. Michel Boersma van Esprit was gisteren niet bereikbaar voor commentaar voor het sluiten van deze krant. Het gerucht dat Jos Kamphuis van café 't Klavier bezig zou zijn het pand van kantoorboekhan del Heusinkveld over te nemen, wordt door beide betrokkenen tegengesproken. Kamphuis zou met horeca willen beginnen in het pand, omdat het pand waarin zijn huidige café zit smal is en geen ruimte heeft voor een terras. De C1000 zit te denken aan uitbreiden, waarbij de ruimte van het café misschien goed van pas zou kunnen ko men, maar volgens Kamphuis zijn het niet meer dan geruch ten. Ook Joop Heusinkveld zegt niets te weten van enige inte resse in zijn pand. Wel is de Holtenaar nog steeds van plan te emigreren naar Griekenland, maar wanneer dat zal plaats vinden is nog onduidelijk. "Maar wat in het vat zit, ver zuurt niet", aldus Heusinkveld. Dat er in Holten volop wordt gespeculeerd over eventuele ontwikkelingen tussen onder nemers in het centrum is ook een gevolg van het beleid van de gemeente dat de diverse plannen nog niet helder heeft waardoor het lastiger is tot een bepaalde investering over te gaan. HOLTEN - Een zestal routes op de Sallandse Heuvelrug is al bewegwijzerd. De routes die echt door het Nationaal Park lopen, laten nog even op zich wachten. Het Overlegorgaan wil zorgvuldig bespreken en beslissen of en welke bewegwijzering wordt toegestaan in het park. „Dat begrijp ik heel goed. Het gaat natuurlijk niet alleen om die bordjes, maar vooral ook om de Nordic Walkers zelf die over hun terrein gaan. Veel grond is privé-bezit. Ze zitten er natuurlijk niet op te wachten dat er hordes mensen door hun achter tuin komen en dus willen ze rustig bekijken welke routes geschikt en mooi zijn voor Nordic Walkers", aldus Ria van Dijk namens Nordic Walkingnet, dat de bewegwijzering van de routes verzorgt. Het is de bedoeling dat de routes straks ook te downloaden zijn vanaf de website www.nordicwalkingnet.nl. Als kaart, maar ook met GPS coördinaten. Zover is het echter - ook voor de routes die al wel bewegwijzerd zijn - nog niet. „We zijn nog in gesprek met het Nationaal Park, maar gaan er vooralsnog vanuit dat de bewegwij zering eind september klaar is. Of dat helemaal gaat lukken, durf ik niet te beloven." foto: iohan bounk HOLTEN - Het Wereld Natuur Fonds houdt zondag 31 augus tus samen met Natuurdiorama Holterberg een dag vol ijs, ijsbe ren en 'ijspret'. De Noordpool- campagne van het Wereld Na tuur Fonds is er op gericht om de gevolgen van klimaatveran dering zoveel mogelijk te beper ken. Een met ijs en sneeuw be dekte Noordpool is van door slaggevend belang voor het kli maat op aarde: het witte opper vlak functioneert - door de zon terug te kaatsen - als 'koelele ment' voor de planeet. LEES VERDER OP PAGINA 26 HOLTEN - De gemeente ziet er van af om een extra stroomkast neer te zetten bij de Dorpsstraat in Holten. De Holtense Han delsvereniging (HHV) had hier om gevraagd voor gebruik tij dens evenementen. Maar volgens burgemeester Bort Koelewijn is het aantal eve nementen op deze straat te in cidenteel om hiervoor een stroomkast neer te zetten. "Op Smidsbelt en Kalfstermanswei- de staan al kasten en hier wor den ook de meeste evenemen ten gehouden", geeft hij aan. LEES VERDER OP PAGINA 26 Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft; die wordt bepaald door weer een lagedrukgebied, de grote depressieactiviteit duurt nog steeds voort dus. Op het midden van de Atlantische Oce aan bevindt zich een lagedruk gebied met een kemdruk van 974 Hpa. De komende dagen trekt het systeem naar de Britse Eilanden en de Noordzee. Het gevolg is dat ons land wederom met onbestendig weer te maken gaat krijgen. Het blijft wisselval lig weer met vooral dinsdag en woensdag veel wind uit het zuidwesten, later westenwind. LEES VERDEROP PAGINA 26 HOLTEN - Het achtste competi- tietoemooi touwtrekken van ge west Oost dat het afgelopen weekend werd gehouden bij TTV Bekveld in Hengelo Gelder land was een prima dag voor het jeugdteam van OKIA. De jon gens haalden een tweede plaats en moesten alleen in het team van Oele 1 hun meerdere erken nen. Dit was voor de jeugd het laatste competitietoemooi van dit seizoen, want volgende week is er een internationaal toernooi in Duitsland. De OKlA-jugd ein digde op de vijfde plaats, 1 punt achter Heure. De dames trokken opnieuw goede wedstrijden, maar wisten alleen van EHTC 2 te winnen. Oele voert deze klas se aan met Schutshof op een tweede plaats. De heren 640 klasse kenden bij de achtste competitieronde een moeilijk begin. "We waren eerst al te zwaar waardoor er gewisseld moest worden", zegt Marti Jan sen, één van de trekkers van OKIA. "We moesten tegen Ei bergen beginnen. Deze werd verloren, evenals die tegen Heu re en de Bisons. De laatste wed strijden werden wel door ons ge wonnen." Eibergen staat eerste gevolgd door Heure en OKIA. Jansen: "De 680-klasse verliep voor de A- en de B-klasse met wisselend succes, waardoor er geen hoge klassering in zat en we genoegen moesten nemen met een derde plaats." Het laat ste competitietoemooi is zon dag in Vorden. Daarna vertrekt hij naar Zweden voor het EK. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whm.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.:f. Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Jos Kamphuis heeft interesse in een horecazaak in het Kul- turhus. "Er is ai een gesprek geweest, maar er zijn er meer die belangstelling hebben. Veel mensen hebben er op gereageerd. Maar het zal pas in 2010 worden gereali seerd." De kaartverkoop voor de Keunefeesten loopt als een trein. In een week zijn er nog nooit zoveel kaarten ver kocht. Er zijn nog enkele pas separtouts en vrijdagkaarten te koop. De verwachting is dat eind volgende week het Keunefeest uitverkocht is. Hotel Het Losse Hoes krijgt een opknapbeurt en zal daar na de deuren weer openen. Het hotel werd onlangs fail liet verklaard, maar er zijn gesprekken gaande met een nieuwe exploitant. ZIE OOK PAGINA 3 De kaartverkoop voor de Keunefeesten gaat hard. Wie Nick en Simon de vrijdags van de Keunefeesten wil zien, moet er wel vroeg bij zijn. Want het duo begint al om 21.00 uur te spelen. ZIE OOK PAGINA 5 Het Kankerfonds in Holten begint met een nieuwe stap. Er is een nieuw bestuur en begint met frisse moed aan de komende collecteweek. ZIE OOK PAGINA 3

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1