Expositie postzegels A Rutterkamp Jubileum Overlijden Zoals Marianne was, was haar uitvaart 3.98 Afsluiting wegen Ichtus bijbelstudie huwelijk Rutterkamp Toertocht Ronde van Overijssel Wim en Bertie Boode-Veneklaas Slots Egbert Stevens Bertha Stevens - Scheperboer Ab Hoefman Dethmer Herman Kielman Ida Bosman-Bos Kantoor: Van Galenstraat 18 Tel. 053 - 431 23 89 www.vredehof.nl TE MORSCHE Joppiesaus Elite, knijpfles a 850 ml.2.98 Kip-Hawaiispies, barbecue, 9 stuks. 7.95 Patat frites, Belgisch topmerk,2Vi kilo... 2.45 Broccolimix, menggroente, 2% kilo,^h95 3.95 Slavinken, extra mager, 8x90 gr., 1L96 3.45 BARBECUE PAKKET A 13.95 APPEL- PUNTEN www.rutterkamp.nl Dinsdag 20 mei 2008 2 Uw geboorte-, huwelijks-, jubileum- en overlijdensberichten kunt u telefonisch, per fax of e-mail aanleveren bij ons kantoor in Enschede tot maandag 09.00 uur. Voor nadere informatie over o.a. formaten en tarieven kunt u contact opnemen met onze media-adviseurs. Telefoonnummer: (053) 484 24 50 Faxnummer: (053) 484 24 63 E-mail: familieberichten@whk.wegener.nl ®s Maandag 2 juni a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd. U kunt ons hiermee feliciteren vanaf 20.00 uur in Cafe Restaurant "Het Bonte Paard", Deventerweg 87, Holten. Espelodijk 11 7451 KS Holten 1948 2008 Dankbaar en blij hopen wij DV op dinsdag 27 mei met onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ons 60 jarig huwelijk te herdenken. Een ieder die ons hiermee wil feliciteren is 27 mei van harte welkom op onze receptie van 15.00 uur tot 17.30 uur bij "de Pothaar". H "de Pothaar" Pothaarsweg 8 7437 SE Bathmen Na een periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet toch nog geheel onverwacht op 59-jarige leeftijd overleden onze zoon, broer, zwager en oom. Echtgenoot van Riekie Hoefman-BaItes Holten: Gerrit Hoefman (in herinnering) Gerda Hoefman-Eggink Henk Hoefman Janni Hoefman-Rensen Inge, Suzan, Corlen Dinant Hoefman Alice Hoefman-Wierbos Malou, Eva, Reml Nijmegen, 8 mei 2008 Bedroefd geven wij u kennis van het over lijden van mijn lieve man, onze vader, schoon vader en opa Officier in de Orde van Oranje-Nassau Nieuweschans, t Raalte, 10 augustus 1933 9 mei 2008 Holten: T.T. Kielman-Stijkel Woerden: Henriëtte en Marcel Holten: Margriet en Carlos Martin, Daniël Woerden: Gerhard Tuinstraat 15-203 7451 EW Holten De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Heden is nog onverwacht uit onze familie kring overleden G. H. Paalman-Schooien H. Rensen-Schoolen G. H. Schooien J. Schoolen-Slijkhuis Holten, 2 mei 2008 Uitvaartcentrum: M.H. Tromplaan 15 Tel. 053 - 431 23 89 AUTOBEDRIJF 24 UUR PER DAG TANKEN MET PINPAS OF CREDIT CARD VERLAAGDE BRANDSTOF PRIJZEN Jutestraat 5 - Rijssen Tel. 0548-51 63 98 Bamischijven Elite, i8xi3ogr„ Tas...6.95 Vietnamese loempia's, 24xzo gr9.95 Rolladeschijven, 8x100 gram,~5ss4.95 Kipfilethaasjes, gegaard. 1 kilo,'635... 5.95 Kipschnitzels Frikiioxioogr.,73s....5. 95 Tongfi let, 600 gram, 4/5 stuks, 3.45 Split-sinasijslolly's, doos a 28 stuks.. 4.95 Aanbiedingen geldig van 19 t/m 31 mei 2008. Uitgebreid assortiment; snacksvlees, groente, soepen, gebak, salades, gourmet- en barbecueprodukten. 4 pers., 5 soorten vlees doos a 10 stuks, 5^5 Vrieskoop Diepvrieshal Holten Keizersweg 50 Holten (Industrieterrein De Haar) OPENINGSTIJDEN: maandag: 13.00-17.30 donderdag: 09.00-20.00 dinsdag: 09.00-17.30 vrijdag: 09.00-20.00 woensdag 09.00-17.30 zaterdag: 09.00-17.00 Voor nog meer voordeel: www.vrieskoop.nl RIJSSEN - Vanwege werk zaamheden zijn de volgen de weggedeelten voor de vermelde periode voor het verkeer afgesloten. Lentfersweg, tussen School straat en Karei Doorman straat: tot en met 30 mei; Lentfersweg, tussen Karei Doormanstraat en Van Broekhuizenstraat: tot en met 30 juni; Frans Hals straat, tot en met 20 mei; Constantijn Huygensstraat, tussen Arend Baanstraat en Joost van den Vondelstraat: tot en met 15 mei; Paulus Potterstraat, tot en met 3 ju ni; Jacob Reviusstraat, tus sen Kruisweg en G Azn. Bre- derodestraat: tot en met 10 juni; Elsenerstraat, tussen Walstraat en Schild: tot en met 6 juni; Bouwstraat, van af de Elsenerstraat tot aan parkeerterrein (achter voor malige Albert Heijn); tot en met 6 juni; Rozengaarde, tussen Elsenerstraat en Kerkstraat: tot en met 21 mei. Een wegafsluiting kan lan ger duren als de werkzaam heden dat noodzakelijk ma ken. Vogelhandel Hofman Koopt vrij 23-5 vogels op in Rijssen Kryptonstr. 6 van 13.00 -19.00 Kanaries 7,50 jong 6 Rood 12,50 jong 10 Wit-kuif-roodpig. 10 jong 8 p.st. Goulds 28 3kl. 32 Diamantvink 32 Bisino 28 Spits-st 21 Zebras 5,50 Meeuwtjes 5,50 Collis 14 Luttino 22 Fischeris+Personats 20 Parkieten 10 p.paar Wij kopen ook andere vogels op. 0548 - 541964 06 - 53235407 RIJSSEN - Oscar Lohuis zal zondagavond 25 mei zijn laatste bijbelstudie over het huwelijk houden bij de Ich tus Vrije Baptistengemeen te. Op zes avonden behan delde hij het thema 'Gods ontwerp voor een gelukkig huwelijk'. Aan de hand van de bijbel heeft hij laten zien wat de ingrediënten zijn voor een goed huwelijk. Op deze laat ste avond zal hij spreken over het belang van gebed in het huwelijk. RIJSSEN - De Filatelis tenvereniging Gabriël houdt ter gelegenheid van haar zestigjarig bestaat van 21 mei tot 12 juni een expositie in de bibliotheek in winkelcentrum De Ho ge Wal. De Filatelistenvereniging Gabriël is een oecumeni sche thematische vereni ging voor verzamelaars van postzegels, poststem pels en poststukken, waar van de thema's direct of indirect verband houden met Bijbel en Christen dom. De tentoonstelling heeft als titel Post van Ho gerhand meegekregen. De Nederlandse Filatelis tenvereniging Gabriël werd Op 16 september 1948 opgericht. De circa tweehonderd leden van deze oecumenische ver eniging verzamelen post zegels, poststempels en poststukken die op de een of andere wijze een relatie hebben met de bijbel of het christelijk geloof. De Nederlandse vereni ging maakt deel uit van een international verband met soortgelijke vereni gingen in tal van landen en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Fi latelistenverenigingen. Naar schatting zijn er mo menteel wereldwijd ruim 50.000 postzegels met een religieuze inslag uitgege ven. Vooral rooms-katho- lieke landen als Italië en Spanje, maar ook veel Afrikaanse en Zuid-Ame rikaanse landen geven graag dergelijke postze gels uit, bijvoorbeeld rond Kerst en Pasen of naar aanleiding van gedenkda- ta. Ook Oost-Europese landen kennen veel van dergelijke uitgiften met afbeeldingen van kerkge bouwen en religieuze kunst. De leden van Gabriël leg gen zich toe op een deel gebied dat hun interesse heeft en streven ernaar van dit onderwerp zoveel mogelijk postzegels te verzamelen. Zo valt te denken aan Madonna, personen uit de kerkge schiedenis, Jezus, kerken en kloosters, kerkramen, heiligen, iconen, Paus, schilderijen, handschrif ten en nog veel meer. In dit jubileumjaar zijn er een vijftal regionale post zegeltentoonstellingen door het hele land, waar van de expositie in Rijs sen er een is. Zes leden van Gabriël laten er een gedeelte van hun verza meling over bijbel en christendom zien, ieder met een eigen invulling van het brede thema. Te zien zijn verzamelingen over: Iconen, bijbel en Bijbelvertaling, kerkge schiedenis, Israël en Bij bel en geloof in de mid deleeuwen. Voor meer in- Rutterkamp uw adres voor grafmonumenten Kryptonstraat 25 - Rijssen tel. 0548-51 91 41 ilucadoorsbedrijf latuursteen schot fomtatie over de filatelis tenvereniging Gabriel kan men surfen naar www.ga- brielfda.nl. RIJSSEN - Tourclub Rijssen houdt zaterdag 2 juni haar jaarlijkse toertocht De Ron de van Overijssel aan de deelnemers wordt de mo gelijkheid geboden om af standen van 120 of 180 kilo meter te fietsen. Deze rou tes zijn uitgezet door mid del van duidelijk herkenba re pijlen. Dit jaar heeft de organisatie van deze schitterende tocht de beide routes aangepast. In de lange voorbereiding van deze vernieuwde tour tocht is de routecoördinator erin geslaagd twee zeer aan trekkelijke routes neer te zetten. De lange afstand gaat via Diepenheim, Gelselaar, Bathmen richting Dalfsen en via de Lemerberg rich ting de Holterberg weer richting Rijssen. Enkele scherprechters hierin zijn de Lemelerberg Sanatori umlaan en de Holterberg. De kort afstand gaat na Bathmen richting Broek land en daarna richting Rijssen. Op de 180 kilome ter route zijn drie rustpun ten aanwezig op de korte af stand twee. Starttijden: 120 kilometer, 07:00 - 09:00; 180 kilometer, 07:00 - 08:00. Er is een ruime parkeergele genheid aanwezig. Na af loop is er voor iedereen de mogelijkheid om te dou chen. Uiteraard zal onder weg ook aan de inwendige mens gedacht worden om de nodige inspanningen te kunnen verrichten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 2