Nieuwe baan Erwin Autocross Uitbreiding zaalvoetbal W Holten Holtens Nieuwsblad 21 Triatlon repetitie Olympische Spelen Feestje Mixtoernooi W Holten Nieuwbouw Disco-avond voor kleedlokalen Blauw Wit '66 bij opening HEMA Aanrijding motorrijder HOLTEN - In totaal na men vijftig mannen aan de cross deel. De auto's van de crossers waren al lemaal ontdaan van be kleding, glas en koel vloeistof en voorzien van een rolkooi. Mooie vlakke baan aan Schuppertsweg van ongeveer 400 meter lengte Discoavond voor kleedkamers Dinsdag 20 mei 2008 HOLTEN - Na een aantal jaren van afwezigheid wordt zondag 1 juni het W Holten Mixtoernooi gehouden. Alle seniorenelftal len aangevuld met de B- en de A-jeugd worden door elkaar ge mixt en strijden op een half voetbalveld voor de toernooio- verwinning. Om ervoor te zor gen dat de gehele W Holten-fa milie zich kan vermaken is er voor de jongste jeugd een op blaasbaar springkasteel gere geld. De Oranjefans kunnen 's middags het Nederlands Elftal vanuit de kantine aanmoedi gen. Aan melden kan bij ardlammertink@hotmail.com. VERVOLG VOORPAGINA "Alles wat op het gebied van veiligheid en milieu gedaan kan worden, hebben we gedaan", zei Harry van Coeverden, de se cretaris van de autocrosscom missie. Dat de rolkooi een be langrijk element is in het kader van de veiligheid, bleek zondag, want een aantal auto's ging over de kop, zonder dat er gewonden vielen. "Het w&s een spectaculaire cross met een paar koprolletjes, maar gelukkig raakte niemand gewond. Het hoort er ook een beetje bij dat er auto's over de kop gaan", aldus Van Coever den die zich tevreden toonde met de nieuwe baan. "We heb ben een nieuwe baan aangelegd van ongeveer 400 meter lengte met een vaste wal. Daardoor hebben we een mooie, vlakke baan gekregen. Het is bijna net een biljartlaken en je kunt er behoorlijke snelhe den op halen." De eerste manches begonnen zondagmiddag om half een. Per manche kwamen er acht of ne gen auto's in de baan die op volgorde van finishen een be paald aantal punten kregen. De finale werd rond vijf uur verre den. De veteranen vormden een aparte klasse, net als de vrou wen. Bij de veteranen gingen er elf coureurs van start. Uiteinde lijk ging Harry Menkhorst uit Holten er met de eerste prijs vandoor. Evert Jan Lubbers fi nishte als tweede voor nummer drie Arjan Stokkink. Ook bij de dames bestond het deelnemersveld uit elf auto's. Maike Dommerholt was de snelste van het veld, voor Willy van Coeverden - "mijn zusje", aldus Harry van Coeverden - en Joane Vrielink. Chantal van Coeverden, de dochter van Har ry, bereikte de finish niet. Ze viel uit met een kapotte auto. MAC de Holterberg houdt jaarlijks drie autocrossen. De volgende is op zondag 6 juli en de derde op 21 september. HOLTEN - De komende 24ste editie van de Triathlon Holten, die plaatsvindt in het weekend van 27 en 28 juni 2008, is de laatste wedstrijd voor de Olym pische Spelen. Sander Berk is op dit moment zeer waarschijnlijk geplaatst voor de Olympische Spelen. Sander en vele andere topatle ten zullen de wedstrijd dan ook zien als een generale repetitie voor de Olympische Spelen. De organisatie is verheugd om mee te kunnen delen dat de vol gende nationale atleten zich hebben ingeschreven voor de elitewedstrijd van de Triathlon Holten: Heren: Sander Berk, Martijn Dekker, Bas Diederen, Youri Severin, Gerbert Biggelaar, Luc HOLTEN - De A-junioren van Blauw Wit '66 houden vrijdag 23 mei samen met hun leiders een discoavond voor de hele Hol- tense jeugd vanaf 16 jaar. Deze avond wordt gehouden in het clubhuis aan de Dorperdijk en begint om 21.30 uur. De en tree bedraagt 5 euro en aan de kassa moet men zich kunnen legitimeren. De muziek zal deze avond verzorgd worden door de in Holten bekende DJ's Ruben Bolink en Jochem Stam. Daar naast zal Idols-zanger Jordy Kamphuis met zijn band Red Cabbage optreden. A-junior lordy speelde onlangs nog de hoofdrol in het spektakelstuk David. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de nieuwbouw van twee extra kleedkamers op sportpark 't Vletgoor. Deze uit breiding blijkt noodzakelijk door de als maar groeiende jeugd-afdeling. Zo werd in no vember het vijfhonderdste lid begroet en is met name de toe loop van dames en meisjes bo ven verwachting. De bestaande zes kleedkamers die begin jaren '80 gebouwd werden toen Blauw Wit driehonderd leden had, zitten zaterdags overvol. Daarom werden plannen ge maakt voor de nieuwbouw van twee extra kleedkamers met een kleine berging en een scheids- rechtersruimte. De plannen werden door de Blauw Wit- bouwcommissie aangemeld en diverse malen besproken met de gemeente Rijssen-Hoiten. Rond de jaarwisseling werd groen licht gegeven met de aan tekening dat vanwege de kosten de nieuwbouw alleen door kon gaan als het grootste deel door eigen vrijwilligers wordt uitge voerd. Ook zal een aantal acties gehouden worden om het fi nanciële plaatje rond te krijgen. Begin maart ging de schop inde grond, en mede door de tome loze inzet van de vrijwilligers is op dit moment de ruwbouw klaar. Een aantal fitte vutters is nu volop bezig met het tegel werk en de installaties en de verwachting is dat de hele uit breiding rond de bouwvak klaar is. De financiële acties werden in december gestart onder het motto: "Ik draag mijn steentje bij". Een speciaal banknummer werd geopend (13.49.99.649) en alle seniorleden, donateurs en sponsors werden aangeschre ven voor een bijdrage. Daar naast werden eigengemaakte kerstbakjes verkocht, draaide het Rad van Avontuur en liep de Blauw Wit-jeugd tot en met C. onlangs een sponsorloop die ruim 2.700 euro, opbracht. Voor een bijdrage van de A- en B-jeugd kwamen de A-junioren zelf met het idee om een disco avond voor de hele Holtense jeugd vanaf 16 jaar te organise ren. Het moet een echt Holtens evenement worden waarbij het niet uitmaakt of je op voetbal zit. Het gaat puur om het plezier en de gezelligheid. Natuurlijk vraagt het organise ren van een discoavond de no dige voorbereiding. Er moet een vergunning aangevraagd wor den bij de gemeente, contact met buren en plaatselijke hore ca is een must en ook afzetting, controle en toezicht zijn aan dachtspunten. Ook voor de Blauw Wit clubhuisgroep is het een niet alledaagse klus. Zo wordt het hele clubhuis ont ruimd van tafels en stoelen en worden podium, geluid en spe ciale verlichting aangebracht. Alle benodigde materialen voor deze avond zijn pro deo be schikbaar gesteld. Het bezoekersaantal is aan een maximum gebonden dus vol is vol. Kaarten in de voorverkoop zijn donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur verkrijgbaar in het clubgebouw. In verband met de te verwachten toeloop is het clubgebouw vrijdagavond van af 21.00 uur geopend. DOOR: EELCO VAN DER WAL Het zaalvoetbalseizoen is ten einde en we hebben dit jaar me de door de goede sfeer uitste kend gepresteerd. Dit heeft ge resulteerd in een vierde plaats met 138 goals voor en 118 tegen. Voor een eerste jaar verrassend goed. Zoals de plannen er nu uitzien zullen we het komende seizoen de competitie ingaan met vier zaalvoetbalteams. Dit jaar wa ren we begonnen met één team om eens te bekijken of er ge noeg interesse was en hoe het de spelers beviel. Dit is blijkbaar zo goed aangeslagen dat er meerdere mensen zich gingen aanmelden wat nu dus geresul teerd heeft in vier teams. Vanaf september 2008 zullen er namens de voetbalvereniging Holten twee 'recreatieteams' zijn en twee 'prestatieteams'. De indelingen zijn we nu aan het maken, maar de grote lijnen zijn al wel zichtbaar. Holten 1 en 4 zullen prestatieteams vor men uitkomend in de vierde klasse en Holten 2 en 3 de recre atieteams zullen'uitkomen in de vijfde klasse. Ik ben dan ook bij zonder trots dat binnen een jaar de afdeling futsal van de W Holten een grote sprong voor waarts heeft gemaakt. Uiteraard kan ik volgend seizoen niet meer het overgrote deel in mijn eentje regelen dus ben ik nog op zoek naar mensen die ook wat willen doen in de zaal. De men sen die ik zoek zijn bijvoorbeeld scheidsrechters die bereid zijn maximaal één keer per twee we ken een wedstrijdje willen flui ten. Je hebt geen cursus nodig om te fluiten, maar het is wel verstandig de zaalregels te ken nen, verder ben ik nog op zoek naar leiders die de zaken van een team op zich te nemen (aanspreekpunt vormen). Ui teraard kunnen ook nog steeds mensen zich aanmelden die ko mend seizoen ook in een zaal voetbalteam te spelen. Hetzij volledig (22 wedstrijden per sei zoen) of op de reservelijst (on geveer tien wedstrijden per sei zoen). We zullen onze thuis- en uitwedstrijden op de vrijdag avond spelen. Dus wil je je als speler je graag aanmelden, dan kun je contact opnemen met mij (futsal@w- holten.nl) van Es. Dames: Birgit Berk, Danne Bo- terenbrood, Eva Janssen. Bovenstaande deelnemers zul len in 2008 gaan proeven aan de organisatie, het vernieuwde parcours en natuurlijk de ge weldige sfeer tijdens de Triath lon Holten. Dit jaar zal het dus minstens zo spannend worden als voorgaande jaren. HOLTEN - Een 33-jarige motor rijder uit Hengelo is woensdag 14 mei bij een aanrijding op de Al ter hoogte van Holten ge wond geraakt. Het bleek dat in een file een aanrijding was ont staan tussen een motorrijder en een personenauto. De bestuur ster van de personenauto, een 35-jarige inwoonster van Ambt Delden moest in de file rem men. De motorrijder, een 33-ja- rige Hengeloer, zag dit mogelijk te laat en moest vol in de rem men en kwam daarbij in aanra king met de rechter zijkant van de personenauto. VERVOLG VAN VOORPAGINA HOLTEN - Bij de opening op 11 juni wil Schuitert een aantal ac tiviteiten organiseren. "We ma ken er een bijzonder feestje van met een aantal speciale dingen, maar welke dat zijn kan ik nog niet zeggen." De HEMA (Hollandsche Een heidsprijzen Maatschappij Am sterdam) werd opgericht door Leo Meyer en Arthur Isaac, di recteuren-generaal van N.V. Magazijn De Bijenkorf. In 1926 ging de eerste HEMA open in Amsterdam. Nu heef HEMA 344 vestigingen in Nederland, 59 in België, 9 in Duitsland en 1 in Luxemburg. In 2007 werd HEMA voor ruim 1,1 miljard verkocht aan de Britse investeringsmaatschap pij Lion Capital, dat onder an deren eigenaar is van frisdrank maker Orangina, lingerieketen La Senza en ontbijtgranenfabri- kant Weetabix. HOLTEN - Onder andere Jochem Stam en Jordy Kamphuls werken mee aan een disco-avond voor de kleedlokalen van Blauw Wit. Deze wordt vrijdag 23 mei vanaf 21.30 uur gehouden op 't Vletgoor. Alle Holtense jeugd vanaf 16 jaar is welkom. De entree bedraagt 5 euro. De opbrengst is bedoeld voor de nieuwbouw van twee kleedkamers. foto: johan bounk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 21