Holtens Nieuwsblad 3 Espelo gaat weer voor grootste boake bezoek Op naar nieuwe zege Politie zoekt getuigen van auto-inbraak Kinderen op onderzoek in de natuur bij Hoolt'n 17 O «bruar. Vöt met den kroam Onze leden zijn van harte welkom Uitnodiging afdelingsvergadering Rabobank West Twente Column Rabobank Dinsdag 26 februari 2008 'tHOLTEN - De Oudheidkamer Hoolt'n houdt donderdag 6 maart een begunstigersbijeen komst in de Kandelaar aan de Stationsstraat in Holten. De bij eenkomst begint om 20.00 uur. Aan het begin van deze avond, die vrij toegankelijk is voor be gunstigers en genodigden, geeft bet bestuur een uitzetting over het afgelopen jaar. Hierna is er een diapresentatie over het buurschap Look. Na de pauze treedt Aalt Wester man uit Nieuwleusen op. Hij zal in Sallandse streektaal voor ons zingen en sketches brengen. Aalt Westerman is onder andere bekend van RTV Oost en heeft ook al diverse cd's uitgebracht. De Kandelaar is al om 19.00 uur geopend voor het bezichtigen van een selectie van de in het af gelopen jaar ingebrachte artike len. HOLTEN - Op donderdag 21 fe bruari omstreeks 13.00 uur werd er ingebroken in een per sonenauto die geparkeerd stond aan de Heksenweg te Holten. Een ruit werd ingesla gen. Een portemonnee en een mobiel telefoon werden wegge nomen. Twee wandelaars heb ben de vermoedelijke daders gezien. De politie verzoekt deze of andere getuigen zich te mel den. Oavera kroam. Bie mie in de warkkamer köi 't eene been neet meer vuur'n n'aandem zett'n. Ofgelööp'n wekke hef moodermèènse in e grepp'n. Zö heurt det. As'n kroam te grööt wordt, mött ter rech- dag word'n e heul'n. Wat doo we in Hoolt'n met'n kroam? Wie gèèft öönze keu- ne op'n Beelt de schuld van'n kroam den't oavera lig. Die arme dèèrs zöll'n zich doar lekker bie veul'n. Det geet mie te vèèr of eerlijke zeg, neet vèèr genog. Juus, wie mött iets vèèrder kiek'n. In det gebouwtje achter de keune. Doa zit'n 'n kroam, diet ter wat an doo kan. An den grööt'n kroam op't het Rööie Plein, op'n Beelt en vuur't gemeentehuus. Óönz'n Hoolter wethoolder mött det toch ök zee? Hij löpp ter alle daag'n duur hen te sloffn. Doa mött toch wat an te doon wèèr? Het likk mie neet zo moeilijk. Net doo as moodermèènse, anpakk'n den kroam. Iedereene argert ter zich greun en gel an. Of gelóöp'n vriedag heur'n ik het nog van de visboer. Hij was't gleunig met mie eens. Vöt met den kroam, aans schei'k der met uut, kwam der uut ziene möönd. Zelf bin'k ök hen kiek'n e wes. Wis en waarachtig, het be gun a op de Kalfstermans- weire, ne grööt'n kroam. Ie Nestkastjes maken Kinder boerderij Dondertmanwoensdag 27 februari 2008 13:00-16:00 Passage Holten: G. Kraa over de leu en de sproake in Overiessel Kandelaardonderdag 28 februari 2008 20:00 NBvP Holten: lezing Tineke Beishuizen Irene donderdag 28 februari 2008 20:00 Voorleesochtend voor senioren Bibliotheek Holten vrijdag 29 fe bruari 2008 9:30-11:30 MAART ONK Enduro Zuurberg Holten zaterdag 1 maart 2008 8:30 Nestkastjes maken Kinder boerderij Dondertman zaterdag 1 maart 2008 13:00-16:00 Postzegelshow Boschkamp za terdag 1 maart 2008 1 3:00-1 7:00 Passage creatieve middag Kan delaar donderdag 6 maart 14:00 De boakebouwers van Espelo hebben maar één doel voor ogen: de titel prolongeren. foto: iohan bounk ESPELO - Het duurt nog even voor het werkelijk Pasen is, maar de strijd om de paasvu ren in Holten woedt in alle he vigheid. De boakebouwers zijn druk in de weer met het opha len van hout en dat alles met het ene doel voor ogen: een zo groot en zo mooi mogelijk paasvuur maken. Ook de bo akebouwers van Espelo zijn al begonnen met het verzamelen van hout. Zij zien de concur rentie met Dijkerhoek, de Beuseberg en Holterbroek met vertrouwen tegemoet. Vorig jaar won Espelo de com petitie met een bult van 13,62 könnt der neet umme hen. Hèèmao neet, ai van vis hööld. N'kroam doar, völl mie neet tèèg'n en met'n kroam doar, völl 't nog wa met. Ja, ai der oaver met willt proat'n, möi goa kiek'n. Ie könnt neet zó ma wat uutk- roam'n. Rouwvoot deur det disse wekke wa. Wie vergriezt te volle. Hij wil ööns wier an't wark hemm'n. Doar mött wier meer vroole an't kro- am'n. 'N las wordt te grööt um al die ööle leu, de köm- m'nde twintig joar, an'n eine te help'n. Het zal de bakkers good in'n kroam te passé komm'n. Vuur dai der arg in hebt, ritt half Hoolt'n wier met ne krèènt'nstoet'n ach terop de fletse. Amoal kro- amschudders. Gelukkig bint ze der nog neet hèèmaol uut. Het schient det meer wichter ök wier meer kroam gif en nog arger, mèèr piene in de knippe en het helpt neet tèèg'n vegriezing. iüoam'n en kroamschudd'n, doar möw wet nog mar is oaver hemm'n. Oaver één dinge hebt de Hoolter de kiokke wa liek hang'n. Vöt met den kro- am. Gemeente doot ter wat an, leever vandaage as man- n'n en loat ööns dan ök eff n wèèt'n, wai der an doot, net as met den ööld'n kroam fiets'n, in Riess'n op't station. Anpakk'n. Wis en waarach tig. De Vwjkop meter, een omtrek van 79,20 meter en een inhoud van 2719 kuub. De cijfers komen van Gerrit Jan ten Dam, één van de boakebouwers in Espelo. Hij heeft ze in de computer staan. Of de bult aan de Koeweideweg dt jaar weer de grootste wordt, blijft afwachten, stelt Ten Dam. "Dit jaar is nog niet duidelijk wie er gaat winnen, maar wij gaan zeker weer voor de groot ste." Of de bult de afmetingen van 2007 haalt, valt volgens Ten Dam te betwijfelen. "We schie ten mooi op, maar we moeten nog wel even door. Er ligt nog niet genoeg. Het valt ook een beetje tegen met het hout dit jaar. Het ene jaar is het moeilij ker te vinden dan het andere. Maar vorig jaar dachten we ook dat het tegen zou vallen, maar uiteindelijk werd het de groot ste in tien jaar tijd!" Ten Dam (22) bouwt met een groep van zo'n tien tot vijftien man aan de boake. Zeven jaar geleden deed hij voor het eerst mee, maar had toen de pech van de MKZ-crisis. "Meestal doen de jongens mee vanaf een jaar of vijftien. Dan gaan ze door tot een jaar of vijfentwin- HOLTEN - Nature experience for kids is woensdag 27 februari het motto bij Natuurdiorama Holterberg. Na een bezoek bin nen nemen de gidsen van het natuurmuseum kinderen en hun ouders mee naar het Bos van Daantje Das. Daar gaan we opzoek naar een vossenburcht om uit te zoeken hoeveel ingan gen het geheime hol van Reintje heeft. Waar drinken reeën en welke sporen laten deze ranke dieren na in het bos? Reserveren voor deze activitei ten is niet nodig. De kosten zijn gelijk aan de entree museum. Natuurdiorama Holterberg is in de hele vakantieweek dagelijks geopend van 11.00 - 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met het natuurmuseum: 0548-361979 of kijken op de site: www.museumholterberg.nl U bent lid van Rabobank West Twente. Als lid kunt u meepraten over het beleid. Daarom nodigen we u van harte uit voor onze afdelingsvergadering op i 1 maart 2008. U bent welkom vanaf 19.30 uur in Restaurant De Poppe in Markelo, De vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staat onder meer de benoeming van leden in de ledenraad. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering en de overige rele vante stukken liggen voor leden van de afdeling ter inzage op ons kantoor in Holten en Markelo. We hopen u te mogen verwelkomen, want uw stem telt tig en dan stoppen ze ermee. Dat is ook het mooie, de groep wisselt steeds en op een gege ven moment geef je het door aan de jeugd. Wat er zo leuk aan het bouwen van boakes is? Het is gezellig en je doet iets met z'n allen. Het is ook om een stukje folklore, traditie in stand te houden.De vier paas- bulten worden op de zaterdag voor Pasen door een paasvuur commissie opgemeten met landmetersapparatuur. De omtrek en de inhoud worden bepaald, maar ook wordt geke ken naar de vorm en de afwer king. Het moet allemaal leiden tot een mooi paasvuur én een moment van glorie bij de prijs uitreiking in Am Bahnhof, za terdagavond voor Pasen. Ten Dam: "Of er onderling haat en nijd is? Ach, dat valt wel mee. Er is wel een beetje strijd, maar je ziet de andere jongens heel vaak. Het blijft vriendschappe lijk." Wij /ossen het graag voor a op! A'D KEUKENS Ethaanstraat 2 Rijssen 0548 540922 De directie Hieronder vindt u de verkorte agenda: Opening Notulen vorige ledenvergadering Benoeming leden, ledenraad Actuele stand van zaken Rabobank West Twente Rabo Projectprijs Extra

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 3