Holtens Nieuwsblad Toegankelijkheid testen Otten geen wethouder Kinderen helpen vogels een handje met maken van nestkast Dieseldieven aangehouden In weekeinde regen en wind SPECIAAL VERVOER VOSMAN VERRASSING BON UBILEUM I HOLTEN - Het Gehan dicaptenplatform Rijs- sen-Holten is op zoek naar mensen die deel willen gaan uitmaken van een testteam. Van wandelwagen tot rolla- tor, van scootmobiel tot blindenstok, allerlei mensen die op een min der alledaagse manier op pad gaan in de gemeen te, kunnen deel uit ma ken van dit team. Gehandicapten gezocht om straten en gebouwen op gebruik te toesten OUWERS IMMER 09 Ook dit jaar blijkt de belangstelling voor het maken van een of meerdere nestkastjes bij kinderboerderij Dondertman groot. Met hulp van enkele vrijwilligers timmerden tal van kinderen een reeds voorbewerkt kastje in elkaar in het speelhonk. Woensdag 27 fe bruari en zaterdag 1 maart kunnen kinderen tussen 13.00 en 16.00 uur nog kastjes maken bij Dondertman. E- - pen: een kleiner kastje voor pimpelmeesjes, een iets groter model voor koolmezen. FOTO: JOHAN BOLINK oltens Nieuwsblad ITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - H01TENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHK. WEGENER.NL Wies Hospers werd op haar laatste werkdag op de Waer- denborch op een bijzondere naar school gebracht. "Ik wist dat ik zou worden opge haald, maar die limousine was een complete verrassing. ZIE PAGINA 17 Een groep van investeerders rond Marinus van Brussel uit Rijssên is de nieuwe eigenaar van restaurant Vosman. Er komen vier huizen bij het res taurant dat waarschijnlijk na de zomer weer open gaat. ZIE PAGINA 22 Blauw Wit heeft in de vierde klasse van het zaterdagvoet bal voor een verrassing ge zorgd door een overwinning op koploper Drienerlo. ZIE PAGINA 25 R1JSSEN/HOLTEN - Willy Otten is niet van plan om wethouder te worden. Dat stelt de voorman van de Christenunie zelf. Hij re ageert ermee op geluiden uit de gemeentelijke politiek dat de in voering van een vierde wethou der met het signatuur Christen- Unie of SGP goed zou zijn om de vertrouwensbreuk in de ge meenteraad te lijmen. De SGP en de Christenunie zit ten immers niet in het college van B en W, terwijl beide partij en vroeger in de oude gemeente Rijssen de grootste partrijen wa ren en ook de meeste macht in handen hadden. In de nieuwe gemeente Rijssen- Holten liggen de verhoudingen anders en zijn er tal van sttubbe- lingen opgetreden in de politie ke arena rond het college en de raad. Met Otten als nieuwe wet houder zou de kans op een vruchtbaardere werksituatie aanmerkelijk toenemen, den ken veel politici. Maar Otten voelt er weinig voor: "Ik weet daar niks van. Ik ben ook helemaal niet in voor het wethouderschap. Verder heb ik een hekel aan suggesties. Het speelt niet. Punt. Laten we eerst het onderzoek maar afwachten. Wat ik van het onderzoek ver wacht? Daar kan ik niks van zeg gen." ZIE OOK PAGINA 24 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 6 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: ;r Korhanen be- nenkort vijf jaar. Om het jubileum extra luister bij te zetten wordt een cd uitgegeven. De officiële pre sentatie is op 25 mei als het jubileum wordt gevierd. HOLTEN - Het Gehan- Ook chronisch zieken, zoals astmapatiënten, of mensen met bijvoorbeeld straat- en pleinvrees, zijn welkom in dit testteam. En dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat wel om mensen die zelfstandig naar buiten gaan. Het testteam toetst straten en gebouwen in de gemeente op bruikbaarheid, toegankelijk heid, bereikbaarheid en uitgan- kelijkheid (BTBU). Het team kan ook voor gevraagd worden door bijvoorbeeld instanties en winkels die hun pand aan wil len passen voor mensen die met een wandelwagen of rol stoel naar binnen willen. Eén van de eerste testobjecten wordt het nieuwe gemeente huis. is er door de werkgroep een ad vies uitgebracht. Na de opleve ring gaan mensen uit het test team er door heen", vertelt He- leen Staman van het Gehandi captenplatform. "Zo kunnen we zien of datgene wat op papier stond, ook werkt in de praküjk. Want op papier kun je wel het juiste schuine stoepje voor rolstoelers of iets dergelijks voorschrijven, maar het moet in de praktijk ook werkbaar zijn." "Op verzoek van de gemeente lees verder op pagina 22 HOLTEN - Een 29-jarige Poolse man en een 19-jarige Poolse vrouw zijn op zaterdagnacht aangehouden toen zij dieselolie overhevelden uit de tank van een vrachtwagen die geparkeerd stond op de parkeerplaats bij AC Holten. Een derde verdachte wist te ontkomen. De bestuurder van de vrachtwa gen lag op dat moment te slapen en werd gealarmeerd door een collega chauffeur. De chauffeur waarschuwde de politie die in de omgeving was en dus snel ter plaatse was. Agenten ttoffen een ton aan naast de opengebroken dieseltank van de vrachnvagen. Met een slang werd de dieselolie uit de tank overgeheveld in de ton. De dieven waren kennelijk gestoord en gevlucht, waardoor de ton inmiddels vol was en een grote hoeveelheid dieselolie in middels de parkeerplaats en de berm ernstig vervuild had. De politie sloot het gedeelte van de parkeerplaats af. De weersverwachting voor woensdag tot en met zaterdag. De luchtdruk verdeling wordt niet meer bepaald door het ho- gedrukgebied dat boven Zuid- Europa lag. Het ttekt nu meer naar het zuiden toe. Een depres sie op de oceaan zorgt ervoor dat storingen weer over ons land heen trekken. De komende da gen wordt het wat minder zacht, maar van winterweer is absoluut geen sprake. Bij ons is het deze week en begin maart een komen en gaan van storingen. Geregeld komt het tot regen .Wezienopde weerkaart voor de lange termijn een sterk uitdiepende en om vangrijk laag naar het Noordzee gebied en zuiden van Scandina vië nekken. De druk in de kem van dit systeem loopt zaterdag boven het zuiden van Zweden te rug tot beneden 960 Hpa. Vooral op vrijdag en tijdens het eerste weekeinde van maart veroor zaakt dit systeem regen (later buien) en nogal wat wind. Tem peratuur 9.0 a 10.0 graden en in de nachten 3.0 a 5.0 graden. Weerman, Freddie Paalman ?n en ger Espelo ziet de 3 met Dijkerhoek, ■g en Holterbroek uwen tegemoet. :n mooi op, maar nog wel even

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1