Neem abonnement en win Nieuwe tijd Holtens Nieuwsblad Privé? Zachter Volkstuinen verhuizen BON weer Contract 'Ne Hoolterkraante zal der bliem'n' DINSDAG PAGINA 3 Rubriek Profiel, met deze week: Jan de Ontvanger SCHOOLFOTOS GOLFBAAN TOERISTENWEG FILMS OVER ESPELO HOLTERBERGLOOP 23 OKTOBER 2007 Holtens Nieuwsblad NUMMER 43 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN THAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL HOLTEN - Voor u ligt het Hol tens Nieuwsblad. Een unieke krant Niet alleen voor Holten, maar voor heel Nederland. Want het is nog een van de weinige be taalde nieuwsbladen die er te vinden zijn. En daar mogen de Holtenaren best trots op zijn. Want waar is een vergelijkbaar plaatsje te vinden met nog een eigen krant? Zo goed als nergens meer. Om zo'n blad in stand te houden zijn naast adverteerders ook abonnees nodig. Daarom wordt het Holtens Nieuwsblad de komende weken huis aan huis verspreid, zodat al le inwoners van Holten kennis kunnen maken met de krant. Laat ons weten wat u van het blad vindt. Wat vindt u er goed aan of heeft u juist gemist? Dit kan via e-mail: holtens.nieuws- blad@whk.wegener.nl of per brief: Holtens Nieuwsblad, Haar- straat 100,7461 AT in Rijssen. Over vier weken stopt de huis aan huis verspreiding weer, zo dat u een goed idee heeft kunnen krijgen van het blad. Wilt u ook daarna het laatste nieuws over Holten blijven ontvangen? Geen gezoek op Internet of wachten tot de buurvrouw langskomt die iets heeft horen zeggen? Lees het nieuws uit eerste hand en neem een abonnement. Wie zich nu opgeeft, krijgt het Holtens Nieuwsblad tot en met het eind van dit jaar gratis in de bus. Bovendien wordt er onder de nieuwe abonnees een ballon vaart verloot. En omdat we ook hart hebben voor de lezers die de krant al ja ren steunen, wordt er ook een ballonvaart verloot onder de hui dige abonnees. Des te meer re den om nu de bon op deze pagi na in te vullen en op te sturen. Daarnaast steunt u een unieke krant voor Holten, die niet verlo ren mag gaan. Zoals Mark van de Maat zegt: "Het Holtens Nieuws blad is de beste communicatie voor de Holtenaar. Je kunt er al les in kwijt, zowel aankondigin gen als aanbiedingen". Hij is ei genaar van Blokker van de Maat en lid van het Stichtingsbestuur Holtens Nieuwsblad. "Ik denk dat de mensen het Holtens Nieuwsblad pas echt gaan mis sen als het er niet meer is. En dan is het te laat. Want als we hem kwijt zijn, krijg je hem niet meer terug. En dat zou voor Holten eeuwig zonde zijn". De wintertijd gaat zondag 28 oktober in. De klok wordt dan om 3.00 uur 's nachts een uur teruggedraaid. Iedereen kan dan lekker nog een uurtje langer slapen. Een beetje privé is het zeker. Er gens in deze krant vindt u een pagina met soms persoonlijk getint vragen en antwoorden. Gesteld aan ondernemers in Holten. ledereen heeft wel schoolfo to's ergens in de kast liggen. De bibliotheek zou deze graag willen exposeren als onder deel van Nederland Leest. Wie dus nog foto's heeft lig gen, kan contact opnemen met de bibliotheek. Zoals het er nu naar uitziet, is de gemeente voor een golf baan aan de Rutgersweg. Zij vindt het een goed plan van de familie Lubbersen om een negenholes golfbaan aan te leggen. Omwonenden zijn wat minder gecharmeerd van het idee. De gemeente ziet de Toeris- tenweg in de wintermaan den het liefst al dicht vanaf 17.00 uur. Nu is dat van 21.00 tot 9.00 uur. Omdat het niet de bedoeling is dat woon-werkverkeer van deze weg gebruik maakt, zou het geen probleem opleveren. Filmclub ToDaBoKr gaat twee filmavonden houden in 't Trefpunt aan de Valeweg in Espelo. Er worden beelden getoond over Espelo van vroeger en nu. Vrijdag 9 no vember is bedoeld voor jon geren en een dag later zijn ouderen welkom. Kalfstermansweide zal zater dag 27 oktober gesloten zijn voor het parkeren van auto's. Hier wordt namelijk de start en finish gehouden van de hardloopwedstrijd Diepe Hel Holterbergloop. HOLTEN - De volkstuintjes die nu nog op sportpark 't Vletgoor liggen, verhuizen naar de Deventerweg/ Oude Deventer- weg. Ten oosten van de algemene be graafplaats komen dertig volks tuintjes. De huidige plek moet worden gebruikt voor het nieu we netwerkplan sport, 't Vlet goor zal anders worden inge deeld, zodat meerdere sportver enigingen er straks een plek krij gen. voor het gebied aan de Ou de Deventerweg is in 2005 een gebiedsvisie De Telgen opge steld. Volgens deze visie ont breekt het aan structuur en her kenbaar beeld. Het aanbrengen van kamers, lanen en houtwal len moet verbetering brengen. Met de volkstuinvereniging is af gesproken dat er geen losse bouwsels op het terrein worden opgericht. Er komt een kleine centrale schuilhuit van 10 vier kante meter op een niet in het oogspringende plek. Verder wordt het terrein omheind met een haag, zodat het vanaf de Deventerweg niet zichtbaar is. De toegang komt aan de Oude Deventerweg. Vanaf de parkeer plaats komt een pad richting de nieuwe volkstuinen. Op de plek zijn twee bestem mingsplannen van kracht, waar bij het plan Holterberg in strijd is met de bestemming volkstui nen. Daarom is een zogenaam de artikel 19 WRO-procedure wenselijk om dit op orde te krij gen. De gemeenteraad zal zich hierover 29 oktober beraden. Beleg in het Holtens Nieuwsblad, en het rende ment betaalt zich weke lijks in vele nieuwspagi na's uit... Wie abonnee wordt of zichzelf opgeeft krijgt een Parker- Jotter ballpoint. Onder nieuwe en huidige abonnees wordt een ballon- Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 6Ö2, 7^0 AR Enschede t.a.v. Service- \.A afdeling k I-] 51,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 49,70 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,10) Bovenstaande abonnementsprijzen gelden voor 2008 Dhr./mevr.: Adres:J Postcode*. Woonplaats: TelefooijT' Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op, of ik word zelf abonnee: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Bovenstaande gegevens kunt u ook e-maiien naar abonnementen@whk.wegener.nl HOLTEN - Mans van Sangel kwam afgelopen zaterdag met klepper de raadzaal van het oude gemeentehuls binnen. Hier werd op dat moment het krantenarchief van Stichtingsbestuur Holtens Nieuwsblad overhandigd aan de Oudheidkamer Hoolt'n. Mans: "Vandaage gèèf ie het archief weg en mann'n gèèf ie der óons bie weg en hèwwe gen kraante meer. Det kan neet, dat mag neet, det geet neet gebuur'n. In naam van alle Hoolter vroag ik geraanties." Daarom liet hij zowel burgemeester Bort Koelewijn en voorzitter Herman Beltman van het stichtingsbestuur een contract tekenen, met ais tekst: 'Ne Hoolterkraante zal der bliem'n'. FOTO: JOHAN BOUNK Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk betreft, die wordt aangestuurd door een hogedrukgebied boven de Brit se Eilanden. In het midden van de week trekt dit naar Scandinavië en de Oostzee naar Rusland. Hierdoor kunnen storingen in de buurt komen. Dit betekent dat het vanaf woensdag weer wat zach ter wordt. Verder is het half tot zwaarbe wolkt met nu en dan zon, de re genkansen zijn klein te noe men. Overdag komt de tempe ratuur uit op zo'n 12.0 tot 13.0 graden. Ook de nachten wor den minder koud met een mini mum van 5.0 tot 6.0 graden. De wind is alle dagen zwak tot ma tig en komt uit het noordoosten. Tijdens het weekeinde verliest het Russische hogedrukgebied zijn greep op het weerbeeld in het Noordzeegebied. Weerman Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1