Holtens Nieuwsblad 3 V T Holten gaat naar moskee NBvP Dijkerhoek en mantelzorg Veiling en boekenmarkt brengt 13.000 euro op Inbrekers nemen passen en portemonnees mee Anne van der Meiden gaat naar NBvP Holten SCHUURMAN SCHOENEN mm i!l!|ijii HOLTEN - De tiende veiling en boekenmarkt die afgelopen zaterdag 6 oktober werd gehouden, heeft netto 13.000 euro opgebracht. Column PRIJSWINNAARS LOTERIJ Agenda biMbowi Kijk voor meer aanbiedingen in onze advertentie elders in deze krant! Kijk voor alle adressen op www.schourman-schoenen.nl Dinsdag 9 oktober 2007 HOLTEN - De interkerkelijke commissie Vorming Toerus ting Holten houdt dinsdag 16 ok tober een excursie naar de 1SN Yunus Emre Moskee in Almelo. De Moskee is gebouwd in 1974 en nadien voorzien van fraaie mozaïeken. De excursie naar de Moskee bevat onder meer een presentatie door het bestuur over geloof en cultuur en een rondlei ding door de Moskee. Tijdens en na afloop van de presentatie en rondgang is er mim gelegenheid om vragen te stellen. Het vertrek vanuit Holten is vanaf de par keerplaats van de Kandelaar om 19.00 uur met eigen vervoer. DIJKERHOEK - Vrouwen van Nu Dijkerhoek houdt dinsdag 16 ok tober om 20.00 uur haar maan delijkse bijeenkomst in Het Bon te Paard. Mevrouw Huis int Veld zal dan vertellen over de mantel zorg en over onder meer de on dersteuning van mantelzorgers. De heer Kleerebezem was 17 september de gastspreker. Hij vertelde aan de hand van dia's over de geschiedenis van de ker mis. De dia's waren erg gevarieerd van rond 1700 tot de modernste kermissen in Parijs, Brussel en Tilburg. De excursiecommissie stapte op 26 september met ruim twintig dames op de fiets om een bezoek te brengen aan het mo tormuseum bij de smid. Topdag voor kerk Aandachtig kijken belangstellenden of er nog leuke boeken tussen zitten. FOTO: JOHAN BOUNK Dit bedrag is gelijk aan vorig jaar, ook een topjaar. Het geld Wis en waarachtig bin'k e schrökk'n. Wat wi-j ök. Zoiets verwach ie toch neet in Hoolt'n. Op't ööge zunne röstigen kèèrl, good gezeene in't hèèle darp. Dan möjt lèèz'n in de kraante. Hoe is't meugelijk. De fracüevuurzit- ter van het CDA op e pakt umdette de haande neet thuus kan hööld'n. Ie lèèst der hèèl vaake oaver, ma dan is het vaake vèèr van huus. Ma as't dan in één kèèr zó kort bie kump, hei pas in de gaat'n wat vun gróót vedreet of het is. De rilling'n lóópt oe oaver de rugge. Ie valt in een gat zó deepe, det wi-j neet wèèt'n. Het is ne nachmerrie vuur iedereene, diet ter met te maak'n hef. Jammer ge- nog is't det neet, ai s'manns de öóg'n wier löss doot. Nóóit wörd't wier zo ast isse e wes. En dan ók nog stillek- es geweer'n in huus, vuur ne kèèrl den't bie de plietsie warkt. Ie könt nog hoaste neet begriep'n det't antoal woar is. Ie bint in één kèèr uut e schött'n. Wat wal woar is, is det de scheetvereeniging "De Zaagmölle" uut'n n'Dieker- hook, vieftig joar besteet. Zie scheet doar a vieftig joar met het gröttste plezèèr van de wereld. Zelfs de börgemeis- ter schött doar zó of en tou met. Doar krigge gen las met, want in'n Diekerhook scheet ze wa met vergunning. Ööit bint ze begunn'n in de hoolt- zaagerieje van Kóópman. Det gung nog neet zóó mak kelijk ai zölln dèènk'n. N'öóln Jans van de Sluuter was ter in't begin bange vuur dette goodscheetende streu- pers zöll kweek'n en doar zatte neet op te wach'n. Ge lukkig is det, noar'n betje hen en wier gepraat, amoal good e kömm'n. In die èèrste joar'n schött ze met ne óóld'n Mauser tuss'n de zaag'n duur. Het was be- help'n. Later hadd'n ze al een eeg'n gebouwtje met ne echte scheetbaane met ne knappende en stinkende öl- liekachel. Noar iedern knap pert was alles zwart van'n róók. Zie war'n der ma wat wies met, want aandere ver- eniging'n stunn'n nog altied te scheet'n in ne suuker- biet'ïikoele. Vandaage an'n dag hebt zut amoal good vuur mekaa. Een eeg'n ge bouw op eeg'n gróönd, met drei scheetbaan'n en det wilt ze wèèt'n. N'dartien'n okto ber hóöld ze receptie biet Böónte Peerd vuur leed'n en leu diet uut e neudigt bint. Vanof disse plaatse in ieder geval a vaste van harte ge- filstèèrt. Ik zöll zo zegg'n, knupt der nog mar wier vief tig joar bie an, dan binj drek nog neet uut e schött'n. Wis en waarachtig neet. De Veèrkhante Viefkop is bedoeld voor het vereni gingswerk Ned. Hervormde Gemeente. Vrijdag werd met zo'n twintig vrijwilligers de tenten (500 vierkante meter) opgezet en al volledig ingedeeld. Een bijna helse klus, want de aanvoer was enorm. Na een rustige nacht (dankzij de bewaking) was het al merkbaar dat het een drukke dag zou worden. Een van de kopers meldde zich al om 6.30 uur voor de rom melmarkt. Alle activiteiten wa ren overdekt en alles was keu rig gesorteerd. Het werk van de vrijwilligers werd de gehele dag ruim beloond. De onge dwongenheid onder de kopers en de rust onder de vrijwilli gers maakte het dat de dag in een ontspannen sfeer verliep. Vanaf 10.00 uur moest men bij de rommel- en boekenmarkt echt in de rij lopen. De klein- Tientallen kilometers werden door zeventig vrijwilligers af gelegd om alle 5500 loten te verkopen. Soms was de vraag nog groter dan het aanbod en moesten de verkopers extra boekjes aanvragen. Veel bedrijven en verenigingen boden kosteloos hun diensten aan. De eerste drie prijswin- tjes maakten druk gebruik van de Espelose draaimolen. Bij de boekenmarkt stonden tiental len mensen voor de opening te popelen om naar binnen te mogen. De animo voor de boe ken wordt elk jaar groter. De kracht van de boekenmarkt is dan ook de keurig gesorteerde boeken op soort en auteur. De enthousiaste kopers waren HOLTEN - In twee woningen aan de Hoffesstraat en Bushof straat werd afgelopen dinsdag ingebroken. De daders kwamen binnen door met een voorwerp via de brievenbus het slot van de voor deur te openen. Portemonnees en bankpassen werden weggenomen. Door een getuige werd in de loop van de dag gemeld, dat zij die nacht een man met een bi vakmuts in de Hoffesstraat had gezien. De politie verzoekt iedereen om de voordeur af te sluiten en ge lijk contact op te nemen met de politie indien men iets ver dachts ziet. HOLTEN - De afdelingsavond van de NBvP, Vrouwen van Nu afdeling Holten wordt woens dag 10 oktober om 20.00 uur ge houden in zaal Vosman aan de Oranjestraat. Deze avond komt prof. dr. Anne van der Meiden uit Nijverdal Twentse verhalen vertellen. De reiscommissie heeft voor woensdagmiddag 24 oktober een Herfsttocht georga niseerd met de bus naar Paleis 't Loo te Apeldoorn. Hier wordt samen met een gids een tou- ringcartocht gemaakt door de omgeving. Vertrek bij Vosman om 12.45 uur. Voor inlichtin gen, telefoon 0548-363600. naars van de loterij zijn inmid dels bekend: Ballonvaart voor twee perso nen: j. Beldman kerkplein 4 in Holten. Televisie 250 euro: D. Pijffers, Graaf Ottostraat 34 in Rijssen. Vleesschotel 175 euro: j. Mark voort Burg. van de Borchstraat 16 in Holten. 'oor 3100 euro op brengst. Holten staat al enkele jaren op de agenda van iedere handelaar en dat zegt veel over de kwaliteit van de boeken. De veiling trok zoals altijd wel bij zondere aandacht. Een mime sortering met goede kwaliteit gaf veel kooplustigen. Veiling meester, de heer Grotenhuis had vanaf het begin de lachers op zijn hand. Hoewel er dit jaar geen echte topstukken aanwe zig waren, liet hij toch een schitterend stukje verkoop techniek zien. Alle stukken werden ver kocht. Soms was je echt spekkoper, want een zonnebank voor 5 euro en een dres soir voor 1 euro zijn toch prijzen waar zelfs Marktplaats niet tegen op kan. De secretai res en de schitterende bloemstuk ken werden voor grof geld ver kocht onder het motto: het is im mers voor de kerk. OKTOBER NBvP Holten, Anne van der Meiden over Twentse verhalen, Zaal Vosman, woensdag 10 oktober 2007 Schietvereniging De Zaagmolen 50 jaar, Bethanië Dijkerhoek, zater dag 13 oktober 2007 Nordic Walking tweedaagse, Los se Hoes en Wilgenweard, zaterdag 13 oktober 2007 - zondag 14 oktober 2007 Bejaardensociëteit Holten, Irene, dinsdag 16 oktober 2007, 14.30 uur V&T Holten: excursie naar ISN Yu- mus Emre Moskee in Almelo, Kande laar, dinsdag 16 oktober 2007, 19:00 Bazaar, Diessenplas Holten, woens dag 17 oktober 2007 Roofvogelshow, Erve Deijk, Chur- chillstraat 19 Holten, donderdag 18 oktober 2007, 14:00 Open dag Oudheidkamer, Holten, zaterdag 20 oktober 2007, 10:00 Herfstwandeling Vrienden van het Hoolterpad, Camping Holterberg, zondag 21 oktober 2007 ANBO Holten: gezamenlijke bijeen komst ouderenbonden, Boschkamp, donderdag 25 oktober 2007, 14:30 Passage Holten: P. Janse over Oos terse orthodoxse kerk, Kandelaar, don derdag 25 oktober 2007, 20:00 Mysterie van de nacht, Natuurdio- rama Holterberg, zaterdag 27 oktober 2007 Diepe Hel Holterbergloop, Cen trum Holten, zaterdag 27 oktober 2007 Rocktoberfest, Bonte Paard Dijker hoek, zaterdag 27 oktober 2007 - zon dag 28 oktober 2007 Concert koor Campanella, Her vormde kerk Holten, zondag 28 okto ber 2007, 14:30 Wijkavond Holten, Gemeentehuis Holten, dinsdag 30 oktober 2007, 19:30 NOVEMBER Rondje Holtens Kulturhus, Smids belt Holten, zaterdag 3 november 2007 NBvP Holten, lezing door Van Pijke- ren over Pieterpad wandeltocht, Zaal Vosman, donderdag 8 november 2007 Handbaltoernooi basisscholen, Mossink, donderdag 8 november 2007, 17:00 - 19:00 Korenavond, Holten, vrijdag 16 no vember 2007 V&T Holten: ds. Astrid Douma over geestelijke verzorging in ziekenhuis, Irene, dinsdag 20 november 2007, 20:00 ANBO Holten: schaapherder Hans Abbink, Boschkamp, donderdag 29 november 2007, 14:30 Passage Holten: ds. J. Buitenhuis over een lach en traan in de zorg, Kan delaar, donderdag 29 november 2007, 20:00 Leerlingenconcert MOC, Holten, vrijdag 30 november 2007, 19:30 DECEMBER Kerstmarkt, Smidsbelt, zaterdag 15 december 2007, 12:00 - 21:00 Passage Holten: kerstavond door jo ke Verweerd, Kandelaar, maandag 17 december 2007, 20:00 Trendy laars met gerimpelde schacht Maat 37-42 aMityaU»

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 3