Rocktoberfest met Blinde Ed l cl'gvt'rko,,p Kans op mist Jaarlijkse griepvaccinatie Ho,tens Njeuw$bjad DINSDAG Zingen Ware artiesten op podium Bonte Paard 9 OKTOBER 2007 VEILING DIEPE HEL PROFOTO DIGITAAL ZAAGMOLEN AMAZING BON DIJKERHOEK - Voor de tweede keer wordt za terdag 27 oktober het Rocktoberfest gehouden in Dijkerhoek. Deze keer alleen programma op zaterdag en in Bonte Paard Holtens Nieuwsblad NUMMER 41 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B,ZIELEMAN@WHK. WEGENER.NL De veiling en boekenmarkt van de hervormde gemeente heeft maar liefst 1 3.000 euro opgebracht. Dit bedrag is gelijk aan vorig jaar. Velen kwamen een bezoekje brengen aan de veiling, boe kenmarkt en rommelmarkt of kochten oliebollen. De hardloopwedstrijd Diepe Hel Holterbergloop hoopt op maar liefst tweeduizend deel nemers. Dat zou een record worden. Verder wil de orga nisatie graag dat er meer kin deren meedoen. Scholen zijn dan ook aangeschreven voor de Kids Run. Fotoclub Profoto kan einde lijk digitaal gaan. Vele leden waren al overge stapt naar digitale fotografie, maar bij de club zelf waren er weinig mogelijkheden. Nu zijn er onder meer een laptop, Photoshop en een beamer. Schietvereniging De Zaag molen bestaat vijftig jaar en dat wordt zaterdag 13 okto ber gevierd met een receptie en een feestavond. De club heeft al sinds jaren een eigen gebouw achter Bethanië met eigen schietba nen. Het koor Amazing werd har telijk onthaald in zuid-Frank rijk. Hier heeft het koor twee optredens gegeven. De be doeling is dat volgend jaar een tegenbezoek wordt ge bracht door de Fransen. HOLTEN - Griep is voor jongere, gezonde mensen een vervelen de maar onschuldige ziekte. Voor andere mensen kan griep wel ernstige gevolgen hebben. Elke winter worden in Neder land gemiddeld twintigduizend mensen in het ziekenhuis opge nomen en tweeduizend mensen overlijden als gevolg van griep. Dit zijn meestal 65-plussers of mensen met een verminderde afweer, diabetes of een hart-, long- of nierziekte. Voor hen is een jaarlijkse griep prik dus extra belangrijk. De griepprik wordt alleen voor deze mensen aanbevolen en gratis gegeven. De mensen die in aanmerking komen voor een gratis vaccina tie, krijgen automatisch een uit nodiging thuisgestuurd. Hierop staat de tijd vermeld wanneer de mensen in de gym zaal worden verwacht. Er wordt gevaccineerd op woensdag 24 oktober tussen 15.00 en 18.30 uur in de gymzaal aan de Vrijheidslaan, achter de groepspraktijk van de huisart sen. Mensen die niet in aanmerking komen voor een gratis griepprik kunnen, indien zij toch een griepprik willen ontvangen, een recept afhalen bij de groep spraktijk. Met dit recept kunnen deze mensen ook terecht op de vacci natiemiddag op woensdag 24 oktober. Naderhand ontvangen deze mensen een nota. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk betreft die wordt opnieuw bepaald door een hogedrukgebied dat op de Oceaan ten zuidwesten van de Britse Eilanden ligt. Deze trekt richting ons land en ligt tegen het weekend ten zuiden van de Britse Eilanden. Een uitloper daarvan ligt over ons land. Het zorgt voor perioden met zon en wat wolkenvelden, het blijft waarschijnlijk droog. Met een relatief warme zuidwestelijke stroming krijgen we tamelijk hoge middag temperaturen van 18.0 tot 19.0 graden (mogelijk nabij de 20.0 graden). Ook de nachtelijke temperatuur stijgt - enkele graden. Wel is er tot aan het weekeinde kans op mist in de nacht en ochtend. Voor het zover is krijgen we woensdag een storing over, of net ten wes ten van ons land. deze trekt naar het zuiden toe, dit kan ge paard met veel regen, dit is aan vankelijk van de koers. Tempe ratuur. wordt eerst 14.0 a 15.0 graden. Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblacl op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: DIJKERHOEK - Kinderen uit Dijkerhoek mochten zich afgelopen zondag weer uitleven op het podium van Het Bonte Paard. Buurt vereniging Schoolkring Dijkerhoek hield namelijk de jeugdplaybackshow. Veel kinderen hadden zich dan ook aangemeld, om zo eindelijk eens in de huid van hun favoriete artiest te kunnen kruipen. foto: johan bounk Weerman Freddie Paalman Liefhebbers van een portie strak gespeelde rock 'n roll kun nen iri partycentrum Het Bonte Paard terecht voor een geva rieerd avondje knallende mu ziek en een klasse sfeer. De avond wordt georganiseerd door vriendengroep de Haffafa- club en partcentrum Het Bonte Paard. Het muzikale geweld wordt ver zorgd door twee bands en door een special act. De eerste band is geen onbekende in Dijker hoek: Shirt Happens! Deze vijf dames en heer weten hoe ze een feestje moeten bou wen. Enkele jaren geleden lie ten ze dit al zien tijdens een op treden op Haffafa Open Air, de voorloper van het Rocktoberf est. Ze spelen naast eigen werk covers van AC/DC, Sweet, Kim Wilde, Johnny Cash en vele an deren. Gitarist Richard 'Gorro' Jansen was in aprü ook in actie te zien in Het Bonte Paard. De ex-gita- rist van Jovink speelde toen mee met de schiagerrockers van de Reeperbahner Stim- mungsmacher. Nu komt hij te rug met zijn eigen nieuwe band: De Richards. Zij staan ga rant voor dampende en stam pende dialectrock van het hoogste niveau en krijgen het HOLTEN - Supportersvereni- dak er ongetwijfeld af. ging HMV houdt zaterdag 20 De avond wordt echter afge- oktober de Totaalleegverkoop- trapt door Blinde Ed. Hij is al- dag in de winkel aan het Zwar- lround toetsenman, zanger en tepad 8 en in de opslagloods party-animal. Rauw stemgeluid aan de Jeurlinksweg. en puik toetsenwerk betekenen Alle opbrengsten zijn voor de maar één ding: Feest! Rock, pop Holtense muziekvereniging of smartlap, Ed staat zijn man- HMV. Er is van alles te koop zo- netje. In tegenstelling tot vorig als huishoudelijke artikelen, jaar is er dit jaar geen Rockto- bedden, tafels, stoeien, kasten berfest-programma op de zon- en kopjes en schotels, dag. Vanaf 21.00 uur barst het programmalos. Kaarten kosten Cphftnlffttn'c 7,50 euro aan de deur en 6,00 JGllUUliULU 3 euro in de voorverkoop (bij Het HOLTEN De bibliotheek zoekt Bonte Paard of bij leden van de oude schoolfoto's om een ten- Haffafa-club) toonstelling mee in te richten. Wie een leuke foto van de schooltijd heeft, kan voor 15 ok tober contact opnemen met Annelies Kremer, bibliotheek Rijssen, telefoon 0548-513431.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1