Enthousiast optreden van koor Amazing in Frankrijk Holtens Nieuwsblad 19 Peuterspeelzaal Dribbel omgetoverd tot bos Pompoen Dorcas Holten blijkt ruim 15 kilo zwaar Wie wint komende Diepe Hel? Uitslagen BC Holten 5 Diepe Hel Holterbergloop krijgt speciale Kids Run Kinderboerderij Dondertman viert nazomer Fair Kort nieuws Bazaar in Diessenplas Paddestoelen Dinsdag 9 oktober 2007 Meer scholieren aan start HOLTEN - Voor de winnaar van de tien mijl van de Diepe Hel Holterbergloop is 300 euro be schikbaar. Vorig jaar won Juwawo Wirimai uit Zimbabwe in 49.34. Beste Nederlander was Erik Sanders uit Nijmegen. Hij werd vierde in 51.23 net voor Leon Sanderman uit Rijssen (53.25). Bij de vrouwen zegevierde Na- dija Weijenberg in 58.01. TIB Finishing en Running Cen ter Enschede zijn dit jaar de nieuwe sponsors van de Diepe Hel. Het evenement start dit jaar op zaterdag 27 oktober van af de Kalfstermansweide. HOLTEN - De derde wedstrijd van team 5 van badminton club Holten werd opnieuw vaak beslist in 3 games. Helaas gingen al deze wedstrij den verloren. Nadat Harry Knuiman de sing le goed was begonnen met een overwinning van 21-18 en 21- 19, verloren Henk Zeeman en Alie Bijen beiden in drie ga mes, Henk de beslissende slechts met 21-19, Alie was in de tweede knap teruggekomen door met 24-22 te winnen, maar helaas ging de derde dui delijk verloren met 21-12. Ma rie Diepenbroek kwam duide lijk te kort en verloor met slechts 13 punten. De herendubbel was een span nende aangelegenheid die uit eindelijk in drie games verlo ren ging. Ook de dames verloren in drie games. De gemengd dubbel van Alie en Harrie Menkhorst werd vervolgens vrij eenvou dig gewonnen, maar helaas kwamen Marie en Henk niet verder dan 14 en 16 punten, zodat er slechts 2 wedstrijd- punten bijgeschreven kon worden. HOLTEN - De organisatie van de Diepe Hel Holterbergloop zet zich bij de twintigste editie van het evenement extra in om meer scholieren aan de start te krijgen. Daarom is er niet alleen gekozen voor een nieuwe Kids Run, maar ook om de afstand van twee Engelse mijlen nieuw leven in te blazen. De twee mijl telt veel recreanten en liefheb bers van het kortere werk, maar deze keer wordt ook een poging gewaagd om veel leerlingen uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs aan de start te krijgen. Daartoe zijn ver schillende scholen in de omtrek benaderd met flyers. Zo hebben de Reggesteyn in Rijssen en Nij- verdal, de Waerdenborgh in Holten en Goor, het Etty Hiller- sum College in Deventer, het Carmel College Salland in Raal- te en en het Staring College in Lochem een uitnodiging ont vangen om mee te doen aan de twee mijl van de Diepe Hel op zaterdag 27 oktober. "De opzet is om de jeugd meer te laten be wegen", zegt Ria Nijland van de commissie Diepe Hel Holter bergloop. "We willen de sport promoten en de jeugd de moge lijkheid bieden om eens mee te doen aan een echte wedstrijd." Of de actie is een succes wordt is nog even afwachten. "De re spons is nu nog niet bekend. Wel is het zo dat de vakdocen ten op de scholen heel enthou siast zijn. Nu de leerlingen nog!", aldus Nijland. "Als het goed loopt gaan we er een heus scholenkampioenschap van maken." Omdat Nijland druk is met de organisatie kan ze zelf niet meedoen aan de Diepe Hel. "Dat is jammer, want de tien mijl was voor mij een mooie voorbereiding geweest op de Berenloop in Terschelling, een week later. Dan doe ik de halve marathon." De nieuwe Stentor Kids Run gaat over een halve mijl, ofwel 804 meter. De loop is opgezet voor leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Bas de Groot, een van de organisatoren, verwacht ESPELO - Bij kinderboerderij Dondertman werd afgelopen zaterdag de Nazomerfair gehouden. Zowel voor volwassenen als kinde ren was er van alles te doen. Kinderen konden bijvoorbeeld zelf een kaars maken. In het Speelhonk kan men aan de slag met kale bassen. Op de markt werden oude ambachten gedemonstreerd waaronder kantklossen. foto: iohan bolink HOLTEN - Koor Amazing kwam maandag 1 oktober terug uit Zuid-Frankrijk na een voor spoedige reis. De reis per Oad-touringcar ver liep vlekkeloos, dankzij de twee chauffeurs die de bus door de zeer smalle en steile straatjes wisten te manoeuvreren. In de bus hield Amazing de adem soms in, maar het lukte altijd, de leden kwamen zonder valse noten aan. De gastgezinnen van het plaat selijke koor hadden een waar feest voorbereid, om het de Holtenaren naar hun zin te ma ken. Streekgerechten en wijn ston den klaar om na het optreden samen van te genieten. De avonden werden afgesloten met zang en dans. Amazing heeft twee optredens verzorgd, de eerste in Claviers en de volgende avond in Barge- mon, waar het Franse koor sa- HOLTEN - De peuters van Peu terspeelzaal Dribbel in Holten ontdekken dat het bos vol zit met Geheimen en verhalen. Nieuwe boeken worden samen gelezen. De peuters kunnen hierover heerlijk fantaseren, spelen en vertellen. Dribbel werkt momenteel rond thema: Het bos. Een speelhoek van het lokaal is omgebouwd tot bos, compleet met zelfgemaakte boom, boomhut, boomstron ken en gras. Om boeken en voorlezen extra onder de aan dacht te brengen is er inge speeld op het thema van de kin derboeken week, boeken vol ge heimen. Om in de sfeer van het thema te blijven staan alle boe ken in een bos waarin groepjes een boek wordt voorgelezen. Koorleden van Amazing waren afgereisd naar Frankrijk om daar te gaan optreden. men met Amazing een concert gaf voor een kerk vol enthou siaste mensen, met aan het eind een staande ovatie. Dit alles onder leiding van diri gent Rogier IJmker, die na vijf weken bij Amazing te zijn in de Franse diepte werd gegooid. Het is de bedoeling, dat het Franse koor volgend jaar naar Holten komt. Hierover later meer in deze krant. HOLTEN - 'Raad het gewicht van de pompoen', was de slo gan, waarbij een mand met een reuze pompoen te winnen was. De opbrengst is bestemd voor het project Watervoorzieningen in Tropoje, Albanië. De werkgroep Dorcas Holten wil in 2007 minimaal 1.500 euro ophalen. Indien men de werk groep wil ondersteunen kan contact opnemen met Jans Slotboom, telefoon 06- 17516419 of e-mail: jslot- boom@hotmail.com. Het raden naar het gewicht van de pompoen bleek moeilijker te zijn dan gedacht. Er werd geraden van 6,3 tot 63 kilo. Een heel verschil. Het dichtst bij het werkelijke ge wicht van 15,6 kilo, kwam Sonja Cath met het raden van het ge wicht van 15,250 kg. zo'n 200 leerlingen aan de start Op alle basisscholen zijn flyers uitgedeeld. "Het is moeilijk om een inschatting te maken, maar ik denk dat we in de buurt kun nen komen van het aantal van de Bevrijdingsloop", zegt De Groot. De Kids Run start in twee groepen. De leerlingen tot en met 8 jaar starten om 12.30 uur, die van 9 tot en met 12 gaan om 12.40 uur op weg. De vijf mijl start om 13.00 uur, de tien mijl om 14.30 uur en de twee mijl om 14.40 uur. CREATIEF AAN DE SLAG HOLTEN - Stichting Vrienden varl Diessenplas houdt woens dag 17 oktober een bazaar in woonzorgcentrum Diessenplas. Van 14.30 tot 21.00 uur is er van alles te beleven en is iedereen van harte welkom. Het woonzorgcentrum biedt verschillende activiteiten. Er is voor elk wat wils. Er kan een flinke gok gewaagd worden en men kan zelf herfststukjes ma ken. Er zijn genoeg prijzen, dus veel kans om iets moois mee naar huis te nemen. Er is een tombola en er worden loten verkocht. Men kan zelfge maakte taarten en andere lek kernijen winnen. Bezoekers kunnen ook zelf creatief aan de slag gaan. Zo is het mogelijk een workshop Herfststukjes maken te volgen. En natuurlijk is er ge durende de hele bazaar een rommel- en boekenmarkt. Er zijn ook leuke activiteiten voor de allerkleinste bezoekers. De inwendige mens komt ruim schoots aan zijn trekken. Ieder een kan gemeten van een kop koffie of thee met krentenwegge of een oliebol. Voor de liefheb bers is er erwtensoep. De bazaar komt mede tot stand door de giften van vele Hol tense bedrijven en middenstanders, vrijwilligers en medewerkers. De bazaar wordt eenmaal in de twee jaar gehouden door de Stichting Vrienden van Dies senplas en is één van de vele ac tiviteiten die op touw gezet wor den om extra investeringen te kunnen doen op terreinen waar de overheid tekort schiet. Een donateurschap kost tien euro per jaar en men kan zich (ook voor een eenmalige gift) aan melden bij de balie van Dies senplas of telefonisch 0548- 362505. MARKELO - Door IVN Diepen- heim en Markelo wordt don derdag 18 oktober een padde stoelenavond gehouden. Deze zal door een excursie op zondag 21 oktober worden ge volgd. De lezing wordt gehou den door Marian Jagers een groot natuurfilmer en kenner. Op het leven van de paddestoe len zal aan de hand van beelden worden ingegaan. Aanvang is om 20.00 uur en zal zijn in café restaurant de Viersprong Lo- chemseweg 1 Markelo. Voor niet leden zijn de kosten 2 euro en voor IVN-leden gratis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 19