Emoties rond plan golfbaan z Holtens Nieuwsblad Bereik Later droog Nazomerfair Dondertman Opening Natuurdiorama Holterberg pakt uit KOFFIEOCHTEND UITGIFTE TOERIST BETAALT DIEPE HEL ESPELO - Het plan om een golfbaan te realise ren aan de Rutgersweg in Espelo, zal niet tot onteigening van grond gaan leiden. Nieuwe golfbaan De Koolmees zal niet leiden tot onteigening grond BOEKJE BEUSEBERG Holtens Nieuwsblad NUMMER 40 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WH K.WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK. WEGENER.NL De koffieochtenden begin nen weer in de Boschkamp. Mensen die zin hebben in een praatje, zijn van harte welkom. De eerste ochtend wordt vrijdag 12 oktober om 10.00 uur gehouden. Oud heidkamer Hoolt'n laat foto's van het oud-Holten zien. Eindelijk is het dan zover. Het heeft jaren moeten duren, maar nu gaat toch eindelijk de uitgifte van het nieuwe complex De Meenhorst van start. Het complex aan de Oranjestraat krijgt op de be gane grond een winkel en daarboven appartementen. De hondenbelasting gaat volgend jaar omlaag in de gemeente, maar de bedoe ling is dat de toeristenbelas ting juist iets omhoog gaat. De vakantieganger die hier logeert, gaat vanaf volgend jaar iets meer per nacht beta len. De Diepe Hel Holterbergloop wordt zaterdag 27 oktober gehouden. De start is deze keer vanaf Kalfstermanswei- de. Om alvast te wennen, werd afgelopen zondag het parcours verkend. Op dit moment is er alleen sprake van een negenholes golfbaan en die past op het ter rein van Gerrit Lubbersen. Ook hoeven omliggende agrariërs niet bang te zijn voor maatrege len, want de milieuzone loopt niet verder dan tien meter rondom het terrein. Dit maakte wethouder Wim Stegeman dui delijk aan de aanwezigen tij dens een bijeenkomst over de nieuwe golfbaan De Koolmees. Hiervoor was vorige week woensdag een bijeenkomst be legd in kinderboerderij Don- dertman. De kantine was over laden vol, zodat sommigen zelfs een plaatsje moesten zoeken onder de luifel. Voornamelijk jonge boeren waren op de bij eenkomst afgekomen, omdat zij bang waren voor onteige ning van grond en het wegval len van agrarisch gebied. Hier door zouden agrariërs steeds meer in de verdrukking komen. "De agrariërs die we nu nog hebben, laten we daar zuinig op zijn!", klonk het in de kantine. De emoties liepen soms hoog op. Ook al benadrukte de wet houder dat het hier alleen om een beperkte negenholes golf baan gaat. Geruststellen kon hij de aanwezigen niet echt. Er zou namelijk al een tekening met een uitbreiding naar een acht tienholes baan ingetekend, er gens in een lade bij de gemeen te liggen. Zomaar over ander mans grond heen waarvan de eigenaar nog geen weet van heeft. Stegeman ontkende dit niet. "Het klopt dat er zo'n teke ning heeft gecirculeerd. Maar deze is niet officieel. Puur theo retisch om te kijken of er in de toekomst eventueel uitbreiding mogelijk zou kunnen zijn". VERVOLC OP PAGINA 7 Beuseberg is een boekje rij ker. En wat voor boekje: Beuseberg Vroeger en Nu gaat als warme broodjes over de toonbank. Iedere Beuse- berger wil toch zeker een exemplaar in de boekenkast hebben staan. De voorraad is er dan ook al bijna doorheen. HOLTEN/ RIJSSEN - De bur ger moet nog meer centraal ko men te staan bij de gemeente. Dat is een streven dat in de be groting van 2008 naar voren komt. Zo moet de bereikbaarheid van de gemeente worden vergroot. Nu bestaat de receptie nog uit één persoon, maar dat blijkt in de nabije toekomst onvoldoen de. De receptie krijgt dan een eigen ruimte en zal steeds meer gaan dienen als een tele fonisch informatiecentrum dat ook veel gestelde vragen kan beantwoorden. Binnen twee jaar zou 60 pro cent van alle vragen door de receptionistes afgehandeld kunnen worden. De middagpauze wordt korter, waardoor de telefonische be reikbaarheid wordt vergroot. HOLTEN - Met een toneelstukje van een theatergroepje onder leiding van Maryse van der Lee, werd de nieuwe entree van Natuurdi orama Holterberg geopend. De officiële handeling werd gedaan door burgemeester Bort Koelewijn en vijf basisscholieren, door pakpapier weg te trekken waarmee de entree was ingepakt. De scholieren hadden meegedaan met een tekenwedstrijd en zij hadden de vijf mooiste tekeningen gemaakt Roy Tempelman werd de winnaar. De bezoekers konden na de openingshandeling de nieuwe entree bekijken en de nieuwe onderaardse gang in het museum. foto: sander scheperman Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk betreft, die wordt bepaald door een hoge- drukgebied boven Zuid-Euro pa. Een uitloper daarvan trekt naar Engeland en de Noordzee. Een zwakke storing van een de pressie die voor de kust van Por tugal op de Oceaan ligt komt naar ons toe vanuit het zuiden. Woensdag is het half tot zwaar bewolkt met een opklaring en soms wat zon. Op een enkele bui na blijft het droog. De tem peratuur komt op 15.0 a 16.0 graden te liggen. Donderdag tot zaterdag is het half bewolkt en nu en dan zonnige perioden, het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt op een mooie nazomer niveau van 18.0 a 20.0 graden, en dat voor de eerste week van oktober. De wind is over het algemeen zwak tot matig uit noordoostelijke tot oostelijke richting. Op wat lan gere termijn lijkt het best aardig weer te worden. Weerman Freddie Paalman ESPELO - Wegens succes gepro longeerd. Dat geldt zeker voor de Nazomerfair die kinderboer derij Dondertman zaterdag 6 oktober houdt rond het terrein aan de Meester Bosweg. Het gezellige evenement staat voor de tweede maal op de acti viteitenkalender en duurt van 10.30 tot 16.00 uur. In tegenstel ling tot de gebruikelijke ope ningstijden in het najaar is Don dertman derhalve de hele dag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. De markt is gratis toegankelijk. Wie daarna de kinderboerderij wil bezoeken betaalt de normale entreeprijs aan de kassa (Pipo- wagen). De Nazomerfair wordt gehou den op het speciaal daarvoor vrijgemaakte terras en het voor malige parkeerterrein bij de hoofdingang. Via een speciale looproute kan men tevens naar het Speelhonk en de ernaast ge legen filmruimte. Net als vorig jaar is de Nazomer fair van Dondertman bedoeld voor jongen oud. Kinderen kun nen op de eerste plaats zelf een kaars maken. Niet alleen het standaard model, maar ook een leuk paddestoeltje. In het Speel honk kan de jeugd vervolgens onder leiding van enkele mede werkers van Dondertman cre atief aan de slag met onder an dere kalebassen en wie wil kan bij het goed en voldoende mel ken van de koe een heus melkdi ploma bemachtigen. LEES VERDER OP PAGINA 7 Geef dat ook eens Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49.50 per jaar {betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1.00) Dhr,/mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1