Jubilarissen brandweer Holtens Nieuwsblad Cursussen Spaans en PC Goed weer Keunefeest Jubileum Kwart eeuw vrijwilliger bij de brandweer DINSDAG Jan Vincent krijgt koninklijke onderscheiding lid Oranje Nassau FOUT PARKEREN COLLECTE SCHAAKCLUB SCOREBORD DIGITALE QUIZ BON 11 SEPTEMBER 2007 Holtens Nieuwsblad NUMMER 37 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK. WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL DIIKERHOEK - WD Rijssen- Holten heeft invulling gegeven aan de wens van de leden dat het goed zou zijn om meer en vaker direct contact te hebben met hen en andere sympathisanten. Daarom is besloten om een Libe raal Communicatief Café (L2C) op te zetten om ideeën, vragen en opmerkingen te horen om zo ook de politieke invulling van de WD een breder draagvlak te ge ven, gesteund door uw opmer kingen! Ook diegene die geen lid is van de WD is natuurlijk ook welkom op de L2C avonden. Neem daarom vrienden, kennis sen, gezinsleden etc. mee naar L2C. Daarom volgende bijeen komst van L2C wordt gehouden op dinsdag 11 september bij Het Bonte Paard in Dijkerhoek en start om 20.00 uur.De organisatie heeft gedacht dat het best inte ressant zou zijn om een avond te beleggen met als onderwerp het klimaat. HOLTEN - Jan Vincent werd af gelopen vrijdagavond verrast tijdens een jubilarissenavond van de brandweer korps Hol ten. Hij kreeg niet alleen een af scheidscadeau uitgereikt, om dat hij bij de brandweer stopt. Maar werd opgenomen als lid in de orde van Oranje Nassau. Jan werd in 1989 lid van het Brandweerkorps van de toen malige gemeente Holten. De laatste jaren werkte hij in de brandweerfunctie manschap in de rang van Brandwacht eerste klas als chauffeur. Naast zijn werkzaamheden voor de brandweer is Jan ook wekelijks actief, al vanaf 1992, voor de MAC, de Motor- en Automo bielclub De Holterberg, in Hol ten. In 1992 werd hij er alge meen bestuurslid, met de spe cifieke portefeuille organiseren van puzzelritten. Van 2001 tot 2006 was hij voorzitter van de puzzeltochtencommissie en vanaf2006 tot heden is hij voor zitter van de autocrosscommis sie. Zowel bij de brandweer als bij de MAC heeft men hem le ren kennen als iemand die zich enthousiast en trouw inzet, die er staat als het nodig is. Naast het uitreiken van de ko ninklijke onderscheiding aan Jan Vincent, reikte burgemees ter Bort Koelewijn nog enkele medailles uit. Wiico Boode, Jo- han Hofman en Wim Jacobs zijn namelijk alle drie 25 jaar bij brandweer Holten. "Tijdens het uitrukken van de brandweer bent u altijd aanwe zig", zegt Koelewijn tegen Boode. "Daarnaast organiseert u vele activiteiten als darten, fa miliedag en carnavalsoptocht". Hofman was de eerste die ver lenging aanvroeg. Koelewijn: "U hoefde er nog niet uit. Als chauffeur bent u altijd aanwe zig". Jacobs heeft de meeste dienstjaren als bevelvoerder. Daarnaast heeft hij de brand weer ATB-club opgericht. Zij werden allemaal in het zon netje gezet, waarna er nog ge zellig met familie werd gefeest in de kazerne. De politie gaat vanaf volgen de week streng controleren op fout parkeren. Zoals bijvoorbeeld de auto half op de stoep, te dicht bij de kruising, voor een uitrit, niet in het parkeervak of stie kem op een invalide parkeer plaats. Het Prinses Beatrix Fonds houdt tot en met 15 septem ber de collecteweek. Gene zen of een beter leven, daar voor werkt het fonds. De op brengst wordt gebruikt voor onderzoek naar het oplossen van spierziekten en bewe gingsstoornissen. Dinant van Beek is gekozen tot voorzitter van de schaak club. Hij hoopt de stagnatie in het ledental te doorbre ken. Voor wie een kijkje wil nemen, de schaakvereniging houdt maandags haar cluba vond in de kantine van Meer manskamp vanaf 20.00 uur. Langs het hoofdveld van Blauw Wit '66 heeft afgelo pen zaterdag de onthulling plaatsgevonden van het sco rebord. Dit werd gerealiseerd door De Poppe, TIB Koude- techniek, Veneklaas Staal constructie, Intermetec En schede en Ten Brinke. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool kunnen van 18 tot en met 20 sep tember meedoen met een quiz. Deze is bedoeld om ze kennis te laten maken met de website www.schoolbieb.nl HOLTEN - In dorpshuis de Boschkamp start donderdag 13 september een nieuwe cursus Spaans. De cursus Spaans 1 is bedoeld voor hen die (bijna) geen kennis hebben van het Spaans. Er wordt gewerkt uit de methode voor volwassenen Asf es 'zo is dat'). In Spaans 1 wordt aandacht be steed aan onderwerpen als ken nismaken, informeren naar een winkel, naar vertrek- en aan komsttijden vragen, een hotel kamer reserveren, je woonplaats beschrijven, over je werk vertel len. Alledaagse dingen dus. De cursus wordt aangeboden in twee blokken van tien weken, eën blok vóór Kerst en een blok na Kerst. Cursisten kunnen af hankelijk van hun kennis instro men in september of januari. Het is mogelijk met Kerst op te houden en een ander seizoen na Kerst door te gaan. De cursus Spaans 1 vindt weke lijks plaats van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten bedragen 70 euro voor tien lessen. Voor meer informatie of opgave kan men contact opnemen met de Stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk. Tuinstraat 2, Hol ten, telefoon 0548-362755. Basiscursus PC-gebruik Verder wordt maandag 17 sep tember gestart met een basis cursus PC-gebruik. Deze basis cursus is bedoeld voor de harde werkers, de doorzetters, die in een rap tempo de computer wil len leren gebruiken. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47.80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor liet Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:, HOLTEN - Brandweer Holten huldigde afgelopen vrijdag drie jubilarissen. Wilco Boode, Johan Hofman en Wim Jacobs werken na melijk 25 jaar als vrijwilliger bij de brandweer. Daarnaast werd ook Jan Vincent In het zonnetje gezet. Na achttien jaar stopt hij we gens gezondheidsklachten. Naast een afscheidscadeau werd hij ook nog eens onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. FOTO'S: JOHAN BOUNK Woensdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling wordt nog steeds bepaald door een hogedrukgebied met het cen trum op de Oceaan ten westen van Ierland, en een uitloper naar onze omgeving. Een gordel van lagedrukgebieden die bo ven IJsland naar Scandinavië koerst. Hier tussen staat nog steeds een noordwestelijke stroming met aanvoer van vochtige en vrij koele lucht. Af en toe trekken zwakke storin gen die opgenomen worden in de noordwestelijke stroming over ons land, doordat het ho gedrukgebied wat te ver weg ligt. Toch krijgen we geen on aardige week. Het is droog de zon schijnt geregeld, wel trek ken er wolkenvelden over. De temperatuur ligt rond de 19.0 a 20.0 graden. De wind is zwak en komt nog steeds uit richtingen tussen west en noordwest. Goed weer voor de Holtense Keunefeesten. Weerman Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1