I Vertraging voor vezels Holtens Nieuwsblad j Dhr./mevr.: i Deze week stuk frisser Voorlopig geen sloop huizen aan Lageweg DINSDAG Open huis Boschkamp Minder Slecht weer houdt zwemliefhebbers tijdens vierdaagse thuis 28 AUGUSTUS 2007 PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 15 PAGINA 15 PAGINA 18 Aanleg glasvezel in Dijkerhoek later door problemen met apparatuur Holtens Nieuwsblad SUMMER 35 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Twee jaar lang oefenden ze bij de familie Jansen, daarna repeteerden de Hanen op het terrein van Reinardus. Ik oktober van het vorige jaar begonnen de Korhanen ein delijk met de verbouw van hun eigen nest. Komend weekend is de opening. Hij kwam als 10-jarig jochie om corhoorn te spelen. Ze ventig jaar later is de inmid dels 80-jarige Jan Schippers nog altijd lid van 'zijn' Hol- tense Muziekvereniging. Zijn mooiste moment: het sa mengaan van beide muziek verenigingen. Het is de derde keer in twee jaar dat ze zijn verhuisd, maar nu lijkt speel-o-theek de Boshut dan toch een plek gevonden te hebben, waar ze voorlopig kan blijven. Vo rige week nam de speel-o- theek haar intrek in een deel van de bibliotheek. De leden van De Ideale Old timer Club DIOC hebben hun eerste lustrum gevierd met een geslaagde tour tocht. DIOC werd vijf jaar ge leden opgericht en wordt Jaarlijks uitgebreid met gezel schapsrijders die allen in het bezit zijn van een Zundapp. Endurance Holten bestaat 20 Jaar en dat wordt zaterdag 1 september gevierd met een uitgebreide wedstrijd over verschillende afstanden voor zowel de beginnende ruiter als de ervaren ruiter. HOLTEN - De aanleg van glas vezelskabels door het Rijssense bedrijf Reggefiber in Dijkerhoek heeft vertraging opgelopen. De bedoeling was om eind deze maand alle aansluitingen ge reed te hebben, maar dat lukt niet, stelt Mark Krams van Reg gefiber, het Rijssense bedrijf dat deel uitmaakt van het Regge- borgconcern en verantwoorde lijk is voor het glasvezelnetwerk dat leidt tot supersnel internet verkeer. De oorzaak van de stagnatie ligt in de apparatuur. Omdat Dij kerhoek een kleine gemeen schap is koos Reggefiber voor het plaatsen van straatkastjes in plaats van tranformatorhuisjes. Probleem is echter dat de straatkastjes van andere appa ratuur moet worden voorzien en op die apparatuur een lange re levertijd zit. "Het is een fout van ons", zet Krams eerlijk. "Er is een kleine vertraging opge treden. De bewoners krijgen begin deze week een brief van ons." Voor Rijssen heeft de vertraging geen gevolgen. Daar begint de vraagbundeling zoals eerder gepland op 1 oktober. Het per- centage deelnemers dat ge haald moet worden om met de aanleg te kunnen beginnen, staat nog niet vast, meldt Her man van Voorst van Reggefiber. "De markt wijzigt constant. De waag naar bandbreedte is de laatste zeven maanden verdub beld. Eigenlijk moet je tegen woordig net zo snel kunnen up- loaden als downloaden. De mensen willen foto's en film pjes fullscreen versturen en dat kan het gewone netwerk niet aan, maar glasvezels wel. Wij hebben de markt mee, maar het gaat niet zonder slag of stoot", aldus Van Voorst. In Dij kerhoek ligt het percentage dat aan de glasvezel gaat op 76 pro cent. De verwachting is dat het pro ject in Rijssen anderhalf tot twee jaar in beslag neemt. Daarna kan Holten overstap pen op de glasvezel. HOLTEN - De Holtense zwemvierdaagse trekt normaal gesproken zo'n 450 deelnemers. Dit jaar bleef de teller steken op een kleine driehonderd. Een kleine domper voor de organisatie, maar geen reden af te zien van een 33e editie volgend jaar. FOTO: SANDER SCHEPERMAN HOLTEN - Dorpshuis de Bosch kamp aan de Tuinstraat 2 houdt vrijdagavond 31 augustus open huis. Belangstellenden zijn wel kom tussen 19.00 en 21.00 uur. De vaste gebruikers presente ren deze avond de activiteiten die in het nieuwe seizoen wor den georganiseerd. Voor velen is het open huis een uitstekende gelegenheid te kijken wat er ko mende winter op het program ma staat. Dat er gretig gebruik wordt ge maakt van de mogelijkheid zich voor een bepaalde activiteit in te laten schrijven, is de afgelo pen jaren wel gebleken. Tijdens het open huis worden jaarlijks zo'n zeshonderd cursisten inge schreven. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft: die word bepaalt door een tweetal kernen. De ene kern, een hogedrukgebied ligt ten westen van de Britse Eilanden en onze omgeving en de tweede kem een depressie ligt boven Scandinavië. Tussen deze twee systemen komt een noordwestelijk tot noordelijke stroming te stand. De aangevoerde lucht is wel sta biel, maar toch wel behoorlijk frisser dan we de laatste tijd ge wend waren, vooral de nach ten dus. Het is tot vrijdag droog, wolkenvelden worden afgewis seld door zonnige momenten. Vanaf vrijdag neemt de bewol king meer toe op nadering van storingen. De neerslagkansen nemen dan wel wat toe. De temperatuur ligt overdag tussen de 18.0 en 21.0 graden. De wind is meest zwak tot matig en komt uit noordwestelijke tot noordelijke richting. De herfst komt er geleidelijk aan zou je denken. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - De vier woningen van Spectrum Wonen aan de La geweg, die moeten wijken voor nieuwbouw, blijven voorlopig nog even staan. Spectrum is er nog niet uit, wat er nu uiteinde lijk voor in de plaats moet ko men. Aanvankelijk was het plan om drie blokken van drie huizen te bouwen, maar inmiddels is ook levensloopbestendig bouwen in beeld als optie. Zowel de plan nen van de gemeente Rijssen- Holten die de bouw van een groot aantal nieuwe woningen op de Kol behelzen, als de nood woningen die direct naast de vier panden staan, maken dat de woningbouwstichting er nog niet uit is. De ingrijpende plannen van de gemeente zullen waarschijnlijk een grote impact hebben op de rest van de wijk en de noodwo ningen zullen ook binnen niet al te lange tijd moeten worden aangepakt. Spectrum wil zeker weten dat ze straks geen last heeft van haar eigen bouwactivi teiten en beraadt zich voorlopig nog op hoe dat het beste voor el kaar te krijgen. Ondertussen staan de vier wo ningen aan de Lageweg dus nog J Adres: Als lezer van het Geef dat ook eens j Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! 1 Postcode: „goed geïnformeerd. w Als abonnee bent u t daarvan verzekerd. BON Telefoon: t Gebruik deze bon voor J Geeft als abonnee voor het U ontvangt het opgeven van een J Holtens Nieuwblad op: een fraaie nieuwe abonnee J Parker-Jotter Dhr./mevr.: ballpoint Inzenden aan: j Adres: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, UoonPlaats: abonnee 7500 AR Enschede Postcode: opgeeft! t.a.v. Service-afdeling j Telefoon: Bankrekening: 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Handtekening: 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1