Footzy Ballonnendag Wandeling Koeien melken 'Tegen Zilverzandtracé' Njeuw$blad Nat Flishoek wint Volksspelen in Espelo PAGINA 11 Spannende avonturen tijdens vakantieweek RECREATIEWERK GRAAN MAAIEN TijOEN BIEB WINKELDIEVEGGE SUPERMOTO HOLTEN - Door Foot- zy.nl wordt donderdag 26 juli om 19.00 uur bij camping De Holterberg de zesde Nationale Foot zy Ballonnendag voor War Child gehouden. Ie dereen is welkom om een ballon voor het goe de doel op te laten. Ballonnen gaan bij camping Holterberg de lucht in voor het goede doel BON Holtens Nieuwsblad NUMMER 29 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK. WEGENER.NL HOLTEN - Natuurdiorama Hol- Lerberg aan de Holterbergweg 12 is woensdag 1 en woensdag 8 au gustus om 6.30 uur het vertrek punt van een wandeling voor vroege vogels met aansluitend een ontbijtbuffet. Samen met een professionele natuurgids van het natuurmuseum gaan de deelnemers op zoek naar de ge heimen van het bos en de heide. Schitterende vergezichten en het geheimzinnige Numendal zullen de tocht tot een onvergetelijke er varing maken. Na de wandeling, die anderhalf uur duurt, staat een uitgebreid ontbijtbuffet gereed bij Restaurant Woody's pancakes steaks tegenover het museum. Tot slot wordt een bezoek ge bracht aan Natuurdiorama Hol- terberg. De kosten voor het com plete programma zijn 14.75 euro, kinderen mogen mee voor 7,50 euro. Van te voren graag reserve ren voor dit speciale 'vroege vo gel arrangement' door te bellen naar 0548-36 19 79 of een e-mail te sturen naar museum@holter- berg.nl Het Interkerkelijk Recreatie- werk aan de Borkeld heeft dagelijks een vol program ma. Zoals een barbecue, spooktocht en waterspelen. Hieraan kunnen ook Holtena ren aan deelnemen. De tent is te vinden bij bun galowpark De Lindenberg. Aan het Beukenlaantje wordt zaterdag 28 juli op ouder wetse manier het graan ge maaid. Met de hand en met paard en wagen. Daarnaast staat er een authentieke dorsmolen. ledereen is wel kom om een kijkje te gaan nemen. De openingstijden van de bi bliotheek zijn van 16 juli tot en met 11 augustus gevyij- zigd. De bibliotheek is in juli en augustus elke zaterdag gesloten. Van 16 juli tot en met 11 augustus is de biblio theek ook op maandagavond gesloten. Bij een supermarkt aan de Smidsbelt werd dinsdag 10 juli om 8.30 uur een diefstal gepleegd. Een 60-jarige vrouw uit Duitsland nam een pak wijn mee zonder te beta len. Enkele andere producten betaalde ze wel. Ze kreeg een boete van 130 euro. Industrieterrein Vletgaars- maten is zondag 5 augustus weer het domein van moto ren. Dan wordt er geracet op zowel verharde als onverhar de wegen. Ook zullen de zij spannen niet ontbreken. Op bijna honderdzeventig campings, bungalowparken, attractieparken en zwembaden in heel Nederland kunnen de bezoekers voor één euro een ballon kopen om kinderen te helpen die getroffen zijn door oorlog. Exact om 19.00 uur zul len zo door heel Nederland meer dan tachtigduizend oran je ballonnen als symbool voor de vrijheid worden opgelaten. Marco Borsato, ambassadeur van War Child, zal op alle par ken via grote schermen het pu bliek toespreken en met hen af tellen om de ballonnen op te la ten. Dankzij de hoofdsponsoren RWE en Europeesche Verzeke ringen, die alle vaste kosten voor hun rekening nemen, is ook dit jaar de volledige op brengst van dit evenement be stemd voor War Child. Naast de ballonnenverkoop zal de op brengst worden bepaald door de aanvullende activiteiten die op veel deelnemende recreatie- bedrijven voor War Child wor den georganiseerd. De eindop- brengst zal naar verwachting 90 duizend euro bedragen. Hiermee zal de opbrengst van zes jaar Ballonnendag op ruim 470 duizend euro uitkomen. Footzy organiseert namens de recreatiesector al zes jaar met veel succes de Nationale Bal lonnendag voor War Child. Dit doet Footzy omdat er wereld wijd nog miljoenen kinderen slachtoffer zijn van oorlog en War Child deze kinderen een betere toekomst biedt. LEES OOK OP PAGINA 9 HOLTEN - Rond heL Zilver- zandlracé is een volgende fase aangebroken: de ontwerpbe- sLemmingsplannen. Deze heb ben beirekking op het Zilver zandtracé - Drostenstraat en het Wansinktracé. Hierop kunnen voor 1 augustus zienswijzen worden ingediend. Daar zijn drie groeperingen mee bezig, die zich bedreigd voelen door de plannen. Volgens de bewoners lapt het bestuur de bezwaren volledig aan zijn laars, zoals blijkt uit het niet beantwoorden van de bezwaren. De gemeente neemt, volgens hen, geen enkele moeite om maar de schijn op te houden naar de bewoners te willen luisteren. En dat staat haaks op het goedwillende lij kende voornemen van de ge meente serieus met de bewo ners te willen omspringen. Be doeld hiermee is de in oktober 2004 gepubliceerde tekst geti teld: Burgercontacten en Volks vertegenwoordiging. Een citaat uit de inleiding: 'Door burgers meer directe zeggenschap over gemeentelijke aangelegenheden te geven kan de betrokkenheid ook worden vergroot'. Dick van der Torre is een van de bewo ners, die zich bedreigd voelt: "Er worden aanbevelingen gedaan waar je de tranen van in de ogen springen. Het gaat in de trant: Wij willen graag naar jullie lui steren en ook handelen, maar de laatste inspraakronde over het Zilverzandtracé logenstraft dit." LEES VERDEROP PAGINA 11 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: ESPELO - Een vaste prik tijdens het Sploder Feest, dat afgelopen weekend werd gehouden, zijn de Volksspelen. De gekste onderde len komen voorbij. Zoals het over een bak met water zwemmen in trekkerbanden. Het leverde vele hilarische momenten op. De Flishoek won uiteindelijk de zeskamp. foto: johan bounk HOLTEN - Stadse kinderen die voor het eerst het melken van een koe zien, wenden zich vaak verwonderd tot hun moeder met de opmerking, 'melk komt toch uit de fabriek?'. Speciaal voor hen wordt op de Holtense boerderij 'De Elshof gemolken voor publiek. Bezoekers kun nen elke dinsdag vanaf 18.00 uur komen kijken naar het mel ken van de koeien op deze boer derij. Wanneer er kleine kalijes zijn, mogen de kinderen deze voeren. Ook kan de verse melk van de zojuist gemolken koe ge proefd worden. Kleine kinderen kunnen vervolgens een ritje maken op een Shetland pony. Na het melken wordt een video film vertoond over de 16.000 kippen die De Elshof telt. Een bezoek aan de boerderij is een leuke belevenis. Reserveren van tevoren bij de WV Holten, tele foon 0548-36 15 33. Het koeien melken is alleen te bezoeken bij voldoende deelname.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1