Dijkerhoeks Feest Holtens Nieuwsblad mm Onstabiel weer Binnen week 5 dode reeën Fair de Panne Jumelage Genieten van lekkere hapjes op Preuverieje DINSDAG IDIJKERHOEK - Dat Dijkerhoekers weten hoe ze moeten feesten, laten ze komend weekend zien. Dan wordt name lijk het Dijkerhoeks Feest gehouden. Met bus vanuit Holten naar feestterrein in Dijkerhoek GEVAARLIJKE RUPS STRAATSPEELDAG OPEN HUIS ESPELO MUZIEKSCHOOL BON A/ITTERMANSPRIJS Holtens Nieuwsblad NUMMER 25 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.2IELEMAN@WHK.WEGENER.NL 19 |UNI 2007 Er zal dit jaar maar één feesttent staan. Enkele jaren heeft de feestcommissie een grote en een kleinere tent op het feest terrein gehad. De bedoeling was om met de kleinere tent de wat oudere Dijkerhoekers za terdagsavonds ook te laten ge nieten van het feest. Zij bleven vaak weg, omdat deze avond vooral is gericht op jongeren. Met een kleine tent erbij, waar onder'andere Krijn Torringa muziek draaide, leek een uit komst. Maar in de praktijk bleek het echter niet echt veel meer bezoekers te trekken. Daarnaast ontstond er in de grote tent onnodig veel ruimte. Daarom is dit jaar afgezien van een extra tent. Wel zal er zon dags een tweede tent komen. Hier wordt dan namelijk de af terparty gehouden. Vrijdagavond begint met de re- vue van toneelvereniging DAT en zal het Agrarisch Duo optre den. De optocht start zaterdagoch tend om 10.00 uur. Verder is er zaterdagmiddag een dansact, en de zeskamp met Fiets 'em er in. De PPM Band treedt 's avonds op. Dan wordt er ook een spec taculaire lasershow gehouden. Zondag wordt begonnen met een brunch. Verder zijn er op tredens van Kabaal, The Anno- nannos, Blinde Ed (after-party). Ook zijn er hout raden, kunst zinnige Dijkerhoekers, roofvo gelshow en een skatershow. Vanuit Holten rijdt er zaterdags om 21.50 uur een bus naar het feestterrein. De terugreis is om 1.30 uur. Voor meer informatie: www.dijkerhoeksfeest.nl HOLTEN - Fair de Panne wordt zondag 24 juni van 11.00 tot 17.00 uur gehouden aan de Schreursweg 12 in Holten. Er zijn vele kraampjes en activitei ten. Daarnaast kan men uitrus ten op het terras. Entree is gratis. De eikenprocessierups werd vorige week ook in Holten ontdekt. Aan de Tolweg zat een populatie. De rupsen zijn door een gespecialiseerd be drijf vernietigd. De haren van deze rups kun nen zorgen voor irritatie op de huid. Om kinderen een dag per jaar op straat te kunnen laten spelen, zonder dat ze aan de kant moeten voor auto's. Dat is de Nationale Straat- speeldag. Deze werd afgelopen woens dag aan de Hoffesstraat ge houden. In het kader van de week van het water, wordt er open huis gehouden in de waterfa- briek van Espelo. Aan de Beerdijk is een fabriek gebouwd die het drinkwater zachter maakt. Er worden 28 juni rondleidin gen gegeven. Voor september kan bij de Muziekschool weer worden ingeschreven voor muziekles. Alle instrumenten zijn moge lijk. Opgave, maandags en dinsdags: telefoon 0548- 361412. HOLTEN - Het smaakte goed, het eten van de Preuverieje. Deze werd afgelopen zaterdag gehouden op Smidsbelt Nu nog als activi teit tijdens de jumelageactiviteiten. Maar de bedoeling is om er een terugkerend evenement van te maken. Zowel jong als oud geno ten van de lekkere hapjes en de muziek op het podium. foto: iohan bounk Woensdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling veran dert de komende dagen maar weinig. Het weer wordt be paald door lagedrukgebieden die zich uitstrekken van de oceaan ten westen van Portu gal en over de Britse Eilanden tot boven de Oostzee. Deze lagedrukgebieden zitten ingeklemd tussen een hoge- drukgebied dat op de oceaan rond IJsland ligt en dan een keer wisselt tussen IJsland en Noorwegen. En een ander hogedrukgebied met het centrum boven Italië en Griekenland. Storingen van deze lagedrukgebieden trek ken in een zuidelijke tot zuid westelijke stroming die hier door in stand worden gehou den, en geregeld over ons land heen trekken. Het blijft dus onstabiel met pe rioden met regen en onweers buien. Eerst nog warm, maar tegen het weekend weer koe ler. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - Regelmatig worden door de boswachters in het Na tionaal Park de Sallandse Heu velrug dode dieren aangetrof fen. Elk jaar zijn er weer slacht offers onder dieren veroorzaakt door menselijk handelen. Het zijn meestal de jonge dieren en broedende vogels die daar in het voorjaar het meest onder te lij den hebben. Het meest in het oog vallen natuurlijk reeën die dood gaan door aanrijdingen met het verkeer. Minder opval lend zijn de verstoorde broed sels van vogels of zelfs gedode vogels en jonge dieren die door loslopende honden gepakt zijn. Loslopende honden kunnen zo veel schade veroorzaken in de natuur. Ook het afgelopen weekend werd er weer een ree geit gedood door een loslopen de hond. Helaas was de eigenaar in geen velden of wegen meer te bekennen. De reegeit was in doodsangst in een aangrenzen de tuin gevlucht waar het door de hond letterlijk is verscheurd. Het ging hier om een zogende moederree. Vooral jonge dieren en zogende moederdieren zijn een gemakkelijke prooi voor honden omdat ze de kalveren niet in de steek willen laten en daardoor nooit ver weg rennen. Binnen een week tijd zijn er vijf dode reeën aangetroffen. Zeer waarschijnlijk zijn er meer slachtoffers gevallen omdat niet alle aangereden of gedode die ren worden gevonden. Op we gen door natuurgebieden wordt vaak veel te hard gereden. Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: H andtekening: Gemma Groenewoudt en Merel Schuppert krijgen de loop Wittermansprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Stichting joop Wit- termans. Gemma gaat film pjes maken in Australië. Me rel denkt aan een internatio nale studie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1