Zorgloket Holten uitgesteld Holtens Nieuwsblad Fietsen Succesvol SMALL Wandeltocht met rolstoel DEZE WEEK Sport Stratenvoetbal is vooral gezelligheid IN HOLTEN LEKKERJAZZ MOTOROPSTAPDAC FIETSVIERDAAGSE HOLTEN-Vanwege aanloopproblemen is be sloten om het Zorgloket Holten voorlopig uit te stellen. Vooral nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt voor uitstel 4 'flAs*1* WANDELEN TENTFEESTEN BON Holtens Nieuwsblad nummer 22 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL lekker genieten van sfeervol le muziek in een bosrijke tuin. Met oneindig veel lek kere hapjes en drankjes. Dat kan bij De Swarte Ruijter. Daar wordt namelijk zondag 24 juni het nieuwe jaarlijkse evenement Lekkerjazz ge houden. Erik Davids houdt met Euro ticket een motoropstapdag voor beginnende motor- crossertjes. Deze vindt zater dagmiddag 2 juni plaats op het crosscircuit De Imhof. le dereen tot en met 16 jaar en in het bezit van een motor is welkom. Vier dagen fietsen door Sal- land en Reggeland. Dat kan van 12 tot en met 15 juni. De start is elke dag ergens an- ders: Hellendoorn, Raalte, Hoge Hexel en Holten. Opgeven kan bij het VW- kantoor en kost 11 euro per persoon. Reden hiervoor zijn vooral or ganisatorisch van aard. Vooral de nieuwe taak 'huishoudelijke verzorging' in het kader van de Wet Maatschappelijke Onder steuning (WMO) zorgt ervoor dat uitstel noodzakelijk is. Het Zorgloket, ook het WMO lo ket genoemd, is niet uitsluitend een gemeentelijke taak. Het Zorgloket heeft ook de functie van cliëntondersteuning en in formatieverstrekking over mantelzorg en vrijwillige thuis zorg. Deze taken worden niet alleen door de gemeente uitge voerd. Externe organisatie zoals Stichting Welzijn Ouderen Hol ten (SWOH) zijn nadrukkelijk betrokken bij het Zorgloket. Ook vanuit de WMO-advies- raad is aangeboden om over de invulling van het loket na te denken. Daarnaast deed zich in Holten een ongelukkige gebiedsinde ling voor van het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling). Beide kemen, Holten en Rijssen vie len onder verschillende CIZ- kantoren. Dit werkte belemme rend voor het starten van de dienstverlening van het Zorglo ket in Holten. Per 1 mei 2007 heeft het CIZ haar rayoninde ling aangepast en voortaan val len Holten en Rijssen onder het ClZ-kantoor van Enschede. Dit is positief voor de dienstverle ning dat vanuit het loket gebo den gaat worden. Om een en ander goed op el kaar af te stemmen is uitstel noodzakelijk. In juni 2007 start een initiatiefgroep. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de WMO-adviesraad, Zorg loket Rijssen (afdeling Publieks- contacten gemeente Rijssen- Holten) en de projectleider WMO. LEES VERDER OP PAGINA ■Tm 8 v 4 HOLTEN - Op sportpark Meermanskamp voetballen zaterdag 2 juni stratenteams tegen elkaar. Welke straat van Holten kan het beste voetballen? Naast goede voetballers, zijn supporters natuurlijk ook van harte welkom om hun buurman of buurvrouw aan te moedigen. Het Stratenvoetbal is dan ook vooral gezellig met elkaar samen zijn. foto: johan bounk HOLTEN - Soms flink trappend een heuvel op, om vervolgens al rollend weer naar beneden te gaan. De boswachter zal af en toe de gebaande fietsroutes ver laten om juist dat andere plekje te laten zien. LEES VERDER OP PAGINA 3 HOLTEN - Het eerste SMALL- project is succesvol verlopen. Acht weken heeft een groep niet-actieve ouderen (opnieuw) kennis gemaakt met sporten en bewegen. De reacties na afloop van het project zijn lovend en zeer enthousiast: 'voor herha ling en vervolg vatbaar' enmijn stappenteller ga ik dagelijks ge bruiken!'. Na de zomer start de volgende groep. Het project, dat staat voor sti muleringsmodel voor een actief leven door middel van leefstijl activiteiten, is in februari 2007 speciaal gestart voor mensen in de leeftijd van 55 tot 70 jaar die onvoldoende in beweging zijn. Deze senioren kregen de gele genheid om samen met leeftijd genoten meer te gaan bewegen en een meer actieve leefstijl te ontwikkelen. Om dit te bereiken hebben zij persoonlijke begeleiding gekre gen en is gebruik gemaakt van een stappenteller. De deelne mers zijn gestart met een fittest onder deskundige begeleiding, gevolgd door een beweeg- en leefstijlprogramma van zeven weken. LEES VERDER OP PAGINA IS Wie liever gaat wandelen kan kiezen uit een zwerftocht of een meerdaagse tocht over de Sallandse Heuvelrug. Met een tentje slapen op de berg en gezamenlijk eten. Verder van de natuur genieten. Dat kan met de Eindeloze Wan deling. Bijna elke buurtschap heeft z'n eigen tentfeest. Vier hier van hebben de koppen bij el kaar gestoken en een specia ls strippenkaart gemaakt. Deze geeft toegang tot vier feesten. HOLTEN - Woonzorgcentrum Diessenpias houdt dinsdag 5 ju ni een speciale tocht voor Senio ren uit Holten die aangewezen zijn op een rolstoel. Samen met een begeleider ma ken zij een mooie tocht. De rou te loopt door Holten zelf, maar ook door natuurgebied rondom het dorp. Alle belangstellenden kunnen zich voor 29 mei aan staande opgeven bij de receptie van Diessenpias. De kosten zijn 10 euro per deel nemer. Begeleiders kunnen gra tis mee. "Het is leuk om iets te organise ren voor deze groep mensen", zegt Monique Overmeen van Diessenpias. "Doordat zij in een rolstoel zit ten, gaan ze er toch minder op uit dan mensen die nog goed ter been zijn. De animo is zeer groot, omdat iedereen hier aan mee kan doen. Nu kunnen zij genieten van een mooie tocht en aansluitend picknicken we met elkaar in de Binnentuin van Diessenpias. Een gezellige, spor tieve activiteit dus." "Rolstoellers die geen begeleider hebben, kunnen toch meedoen. Diessenpias heeft een aantal be geleiders beschikbaar. Dit moet wel van tevoren ken baar gemaakt worden," voegt Monique Overmeen nog toe. De rolstoeltocht begint om 10.00 uur bij Diessenpias en om 14.00 uur is het programma afgelo pen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1