Individual Domino Toppling Holtens Nieuwsblad Meimarkt Wisselvallig weer Groot kabouterfeest DEZE WEEK Natuur Kinderboerderij in ban van puzzels en vlinders Kerkdienst IN HOLTEN PAGINA 7 Afscheid van Mister Boschkamp VOORJAARSFEEST VERBOUWING BOEK BEUSEBERG OPENINGSTIJDEN STENENBANKJE HOLTEN-Maar liefst dertigduizend dominos tenen en acht bouwers komen eraan te passen tijdens het Individual Domino Toppling van Stefan Schöppers. Stefan Schöppers pakt het nu groter aan met dominospektakel t ESPELO - Kinderboer derij Dondertman aan de Meester Bosweg maakt zich op voor de inmiddels bij velen bekende kabou ters Appie, Eppie, Okkie en Ukkie. BON Hol tens Nieuwsblad NUMMER 20 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK,WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL De Beuseberg viert komend weekend het Voorjaarsfeest. In een grote tent aan de Langstraat komen de Hoolter Korhanen langs en Reijling Co. Verder wordt er een heuse boerenbruiloft gehouden. De entree is gratis. Er wordt dFuk verbouwd aan Natuurdiorama Holterberg. Er komt een nieuwe entree en binnen wordt gewerkt aan het in ere herstellen van een halve diorama. In juni moet de verbouwing hele maal klaar zijn. Ondertussen is het museum open. Wim en Gerritjansen hebben een boek gemaakt over Beus eberg Vroeger en Nu. De be doeling is dit boek te gaan presenteren tijdens het Beus- ebergs Feest dat dit weekend wordt gehouden, ledereen is welkom het boek dan te be kijken en te bestellen. Tijdens het Hemelvaartweek- end is kinderboerderij Don- dertman dagelijks, inclusief Hemelvaartdag, geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Tot 1 juni blijft de poort dan 's ochtends gesloten en kan men er terecht tussen 13:00 en 17:00 uur. Het Stenenbankje in de Beus eberg is weer in ere hersteld. Net als het uitzichtpunt daar. ledereen kan nu weer rustig genieten van de mooie na tuur die de Zuurberg te bie den heeft. Hij heeft hiervoor speciaal drie dagen de sportzaal aan de Riet bergstraat afgehuurd. Zaterdag 4 augustus gaan de stenen dan echt om, met hopelijk veel jui chend publiek aan de zijkant. Al vanaf 1998 is Stefan fan van het laten vallen van dominoste nen. "Tijdens een kijkdag bij het tv-programma Domino Day werd ik helemaal geraakt", zegt hij. "En ben ik thuis zelf begon nen met bouwen". De uitdaging is natuurlijk om telkens grotere en ingewikkel dere projecten te bedenken. Terwijl de spanning wordt op gevoerd: gaan alle stenen tegen de vlakte, of blijven er onver hoopt toch een heel stel staan? Stefan had zijn zinnen gezet om een individueel wereldrecord in de Holtense sporthal te organi seren. "Dit bleek uiteindelijk toch te duur uit te vallen", geeft hij aan. "Je zou dan alleen al acht weken de sporthal af moe ten huren om alles op te kun nen bouwen". Omdat de sport hal druk wordt gebruikt door sportverenigingen, bleek dit niet haalbaar. "Daarnaast gaat er veel geld zitten in het kopen van stenen en het maken van decors". Omdat allemaal te kunnen financieren had hij al 375 grote bedrijven aange schreven, met de vraag hem te sponsoren. "Ik kreeg maar vier reacties terug. En ook nog eens allemaal afwijzingen". Hij liet het er niet bijzitten en kwam in contact met verschei dene dominofans. Zelfs uit Den Haag en Berlijn. Zij wilden maar wat graag helpen met het bouwen van de domino-uitda ging van Stefan. LEES VERDER OP PAGINA 3 ESPELO - Het was Nationale Kinderboerderij Weekend bij kinderboerderij Dondertman. Veel kinderen kwamen een kijkje nemen. Vooral zondag namen velen deel aan de puzzelroute met opdrachten op het terrein. Onderdeel daarvan was het tellen van vlinders bij de Nectarkroeg in het kader van de Nationale Vlindertelling. Als gevolg van de weersomstandigheden lieten de vlinders zich afge lopen weekend (helaas) niet of nauwelijks zien. foto. johan bolink HOLTEN - De Holtense Han delsvereniging houdt zaterdag 19 mei de bloemenmarkt. Deze zal worden gehouden op Smidsbelt van 10.00 tot 16.00 uur. Ook is er ponyrijden voor de kinderen van 10.00 tot 12.00 uur, er worden schapen gescho ren in de middag. ESPELO - In navolging van voorgaande jaren is de kantine van Kinderboerderij Dondert man op Hemelvaartdag op nieuw decor voor de jaarlijkse Dauwtrapdienst van de her vormde gemeente Holten. Ie dereen is welkom, de dienst be gint om 07.00 uur en wordt voorgegaan door J. Bogaard. Voorafgaand en na afloop is er koffie. Woensdag tot en met zaterdag. Wat luchtdrukverdeling betreft, een lagedrukgebied wordt aan gestuurd op de Azoren ten zuid westen van Engeland, en ligt dinsdag boven België. Andere lagedrukgebieden trek ken over Schotland naar Scan dinavië. Hogedrukgebieden zit ten boven Zuid-Europa en de Middelandse zee. En zorgen daar voor droog, zonnig en warm weer. Tussen deze twee systemen blij ven wij in een zuidwestelijk stroming zitten. Af en toe trekt een hogedrukge- bied naar Scandinavië en zorgt dan voor tijdelijk beter weer. Storingen van die lagedrukge bieden trekken de komende da gen van zuidwest naar noor oost over ons land, met regen of buien en veel wind. Het blijft dus wisselvallig nat en koel, met overdag rond de 15.0 graden. We moeten het er maar mee doen. Weerman Freddie Paalman Het ludieke viertal verzorgt za terdag 19 mei in een toepasselijk decor weer een als vanouds oer gezellige middag met dolkomi sche avonturen. De voorstellin gen worden kostenloos aange boden door Dondertman, wel geldt de normale entreeprijs. Gratis parkeergelegenheid is ruimschoots aanwezig. De drie voorstellingen, om 14.00, 15.00 en 16.00 uur gaan over verschillende onderwer pen. Zo krijgen de kabouters te rrtaken met een gebroken tafel poot, een wensvaas en beleven een avontuur op de wip-wap. Stuk voor stuk thema's die onge twijfeld voor veel vermaak zor gen bij jong en oud. Om een op timale uitvoering te bewerkstel ligen krijgt Dondertman verster king van een professionele ge luidsinstallatie. Ook het welbe kende Ploplied zal meerdere malen over het terrein schallen en vanzelfsprekend mogen alle kinderen spontaan met Appie, Eppie, Okkie en Ukkie meedan sen- en -zwaaien en na afloop zelfs om een handtekening vra gen. Om de kaboutermiddag ex tra glans te geven mogen kinde ren verkleed als kabouter naar de kinderboerderij komen. Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1.00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1