Reformatorisch park Holtens Nieuwsblad Kaarten Hemelvaartconcours Website 4 mei Kinderen herdenken oorlogsslachtoffers Keunefeest DEZE WEEK I HOLTEN - Casa Fami lia, de organisatie voor het opzetten van vakan tieparken voor de refor matorische gezindte, start in Holten het twee de reformatorische va kantiepark, Dat is ruim een half jaar na de pre sentatie van het eerste park in Voorthuizen. Casa Familia bouwt reformatorisch bungalowpark aan Vianenweg KINDERBOERDERIJ KORHOENDERS OUDE TRACTOREN WANDELENDE TAK KORENMOLEN BON IN HOLTEN PAGINA 9 Blokker verkoopt lot waarop een miljoen is gevallen Holtens Nieuwsblad NUMMER 19 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - H01TENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Er werd in mei 2006 gestart met het onderzoek naar de behoefte aan reformatorische vakantie parken, voor kopers en huur ders. De beslissing om na de lo catie Voorthuizen te starten met een tweede park in Holten komt voort uit de gehouden en quête. De organisatie is verder nog bezig met het ontwikkelen van verschillende locaties in Zeeland en in het buitenland, Casa Familia Salland wordt ge situeerd in het bosgebied aan de Vianenweg. Het park, groot drie hectare, zal in totaal 39 vrij staande woningen omvatten, ingepast in het bosachtige ka rakter van de omgeving. Op het park zullen voldoende speel- voorzieningen aanwezig zijn voor kinderen. De woningen zullen in de stijl van een Twent se hoeve worden gebouwd, waarbij een rieten kap tot de mogelijkheden behoort. De wo ningen beschikken over een be- nutbaar vloeroppervlak van 100 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. De inde lingsmogelijkheden zullen met kopers worden besproken. Ook op het nieuwe park wil Ca sa Familia voor gehandicapten aangepaste woningen laten bouwen. De woningen (inclu sief de grond), waarvan de ver koop nog niet is gestart, hebben prijzen vanaf 175.000 euro, ex clusief omzetbelasting. Om de financiering van Casa Familia Salland te realiseren gaat de onderneming opnieuw een obligatielening uitgeven. Het gaat om ongeveer 250 obli gaties van 5000 euro. Kinderboerderij Dondertman viert zaterdag 12 en zondag 13 mei het Nationale Kinder boerderij Weekend. Er zijn dan ook verschillende activi teiten. Zoals het tellen van vlinders en een puzzeltocht met verscheidene opdrach ten. Er werden vijftien korhanen geteld door een telgroep van zo'n 45 man. Volgens Staatsbosbeheer zou dit een onderschatting zijn, want in het gebied zouden meer hanen te vinden zijn. Toch is het aantal normaal te noemen. Tijdens een groots te vieren jumelageweek in juni, zal op Kalfstermansweide een show worden gehouden door de HOT-club. Verschillende oude tractoren zijn dan te bezichtigen. Maar ook een oude machinale dorsmolen. Sinds kort zijn er wandelende takken te vinden op sport park Meermanskamp. Geen dieren maar mensen die met stokken lopen. Ook wel Nor- die Walking genoemd. Wandelende Tak is de naam van de nieuwe tak van AV Holten. In molen De Hegeman in Dij- kerhoek is het zaterdag Na tionale Molendag, ledereen is dan welkom om een rond leiding te volgen. Verder is dit het begin van een lange re openingsstelling. HOLTEN - Scholieren uit de groepen 6,7 en 8 herdachten afgelopen vrijdag 4 mei de oorlogsslachtoffers op de Canadese Begraaf plaats. Hierbij waren ook enkele veteranen aanwezig. Er werden bloemen en kransen gelegd. foto: johan bounk HOLTEN - De totaal vernieuw de website van de Keunefeesten gaat vrijdag de lucht in. Op de site www.keunefeesten.nl zijn de laatste nieuwtjes en program mawijzigingen te lezen. HOLTEN - Ponyclub De Berg- ruitertjes houdt donderdag 17 mei het jaarlijkse hemelvaart concours. De voorbereidingen zijn in volle gang en ook het paardensport- terrein op de Borkeld ligt er uit stekend bij. Om 8.30 uur zullen de eerste po nycombinaties van start gaan in de klasse B en klasse L springen. Zij hebben de eer om als eerste over het nieuwe hindemismate- riaal te springen. Het huidige materiaal van de ponyclub was nodig aan vervanging toe onder andere door de steeds strengere veiligheidsmaatregelen. Het nieuwe materiaal is de ponyclub aangeboden door Bemei, roest vrij staal producten uit Holten. Om 9.00 uur zullen in de dres suur ringen de eerste proeven worden beoordeeld door de ju ry's. Op het concours zullen ook de winnaars van de loterij bekend worden gemaakt. Komende week zullen de leden van de po nyclub de loten verkopen en zo maakt men kans op de leuke prijzen. De eerste prijs is namelijk een mobiele telefoon, de tweede prijs een poef en de derde prijs een Philips Senseo, en natuurlijk vele andere schitterende prijzen. Als u geen prijs heeft niet ge treurd, want elk lot is tevens een waardebon voor Sill voor sfeer vol wonen. Iedereen is van harte uitgeno digd om een kijkje te nemen op het concours, de entree is gratis. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) O 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - Omdat er een run op kaarten wordt voorspeld, zijn de passe-partouts voor de Keune feesten al in de voorverkoop ge gaan. "Er komen veel vragen binnen naar wanneer de kaarten ver krijgbaar zijn", legt Jan Herman ten Velde uit, waarom gekozen is voor een vervroegde voorver koop. "Jan Smit treedt zondag 16 september op en juist naar dat optreden is veel vraag". Alleen de kaarten voor het hele weekend zijn nu te koop. De dagkaarten zullen in augustus pas in de voorverkoop gaan. De passe-partouts kosten 15 eu ro per stuk en zijn op dit mo ment alleen te verkrijgen bij Fo to ten Velde en de VW in Hol ten. Keunefeesten worden van don derdag 13 september tot en met zondag 16 september gehou den. Naast Jan Smit, staan Gebroe ders Ko, The Heinoos, Frag ment en Stef Ekkel op het pro gramma.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1