I' Toeristen geven minder uit Holtens Nieuwsblad Proefavond Collecte DEZE WEEK Ijs Leerlingen Haarschool op glad ijs Verwachting van het weer Reumafonds Tijdelijk architectenbureau IN HOLTEN PAGINA 7 De boswachter vertelde over schutkleuren VERBOUWING jUMELAGEWEEK DIERENAMBULANCE HOLTEN - Toeristen geven gemiddeld het minst uit tijdens een be zoek aan het Holtense winkelcentrum. Dit blijkt uit het rapport On derzoek toeristisch be zoek Holten. Toeristen blijken een belangrijke doelgroep te zijn in Holten MUNITIE POLITIEK CAFE Holtens Nieuwsblad NUMMER 11 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Het hoofdsteunpunt op de Holterberg vordert gestaag. Voor een groot deel is het nu bestraat. Van de nieuwe par keerplaatsen bij Woody's en het Losse Hoes wordt al druk gebruik gemaakt. Verder krijgt Natuurdiorama Holter berg een nieuwe entree. Om de banden met Winter berg en Steinfurt te vergro ten, wordt er dit jaar een ju- melageweek gehouden. Hiervoor zoekt de commissie nog kunstenaars en gastge zinnen. Verder is er nu een speciale website geopend met het programma. Om de dierambulance in stand te houden, zijn er drin gend vrijwilligers nodig. Vooral in de gemeente Rijs- sen-Holten zijn dit er nog te weinig. De ambulance moet namelijk 24 uur per dag in zetbaar zijn. Wie van dieren houdt, kan zich opgeven. Geeft een Holtenaar gemiddeld 28 euro per bezoek aan het cen trum uit, een toerist haalt 26 eu ro uit zijn portemonnee. Het meeste geld gaat naar het ko pen van levensmiddelen. Be stedingen aan horeca en toeris tische voorzieningen blijven beperkt. In verhouding geven toeristen daar meer geld aan uit Vakantiegangers nemen 39 procent van de omzet voor hun rekening, wat betreft dagelijkse artikelen/Voor niet-dagelijkse producten is dat 60 procent. Het onderzoek werd vorig jaar zaterdag 22 juli en donderdag 10 augustus in het centrum ge houden. Uit een vorig koops- tromenonderzoek van Goud appel Coffeng BV, werden de toeristen niet meegenomen. Terwijl zij toch verantwoorde lijk zijn voor een belangrijk deel van de omzet in Holten. Daar om werd besloten een nieuw onderzoek te gaan houden in de zomer. Van alle geënquêteerden, bleek 55 procent uit Holten te komen. Zo'n 2 procent kwam elders uit de gemeente. Ongeveer 43 pro cent kwam van buiten de ge meente. Hierbij bleek 13 pro cent uit Overijssel te komen, 29 procent elders uit Nederland (vooral Noord- en Zuid-Hol land) en 1 procent uit het bui tenland (Duitsland, Spanje en Amerika). De helft van de ondervraagde Holtenaren pakt de auto om naar het centrum te gaan en 45 procent kiest voor de fiets of brommer. LEES VERDEROP PAGINA 11 HOLTEN - Leerlingen van groep 5 tot en met 8 zijn op uitnodiging van ijsclub In Beweging naar ijsbaan de Scheg geweest. Hier kon worden meegedaan aan ijshockey, een sprinttoemooi en een marathon van enkele rondjes. Lisa van Eek en Nicky van Eek werden winnaars bij de sprint en marathon. Groep 7B maakte de mooiste vlag. foto: sander scheperman HOLTEN - Nordic Walking Twente houdt in samenwerking met Bikerent Holten en Woody's een informatieavond over nordic walking. Iedereen is woensdag 21 maart om 18.30 uur welkom om eens te proeven aan het nordic walking. HOLTEN - De collecte voor Simavi wordt gehouden van maandag 18 tot en zaterdag 24 maart. Het thema voor dit jaar is gezondheidszorg. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft die word bepaald door een hogedrukgebied boven de Oce aan en een uitloper daarvan ligt boven onze omgeving en Duits land. Lagedrukgebieden boven IJsland trekken naar het noor den van Noorwegen. Deze kun nen het weer bij ons deze week niet beïnvloeden. Voor de ko mende dagen is het eerder ge noemde hogedruk weersbe- paald voor ons land. Het zorgt voor droog en vrij zonnig weer met lenteachtige temperaturen van 13.0 tot 14.0 graden, al een beetje voorjaar dus. De nachten verlopen wel wat kouder met 2.0 a 3.0 graden, met een graadje vorst aan de grond. Tegen het weekeinde trekt het hogedrukgebied zich temg en ligt dan ten westen van de Britse Eilanden. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - Het Reumafonds houdt van 11 tot en met 17 maart een collecte. Dat is hard nodig, zeker nu uit onderzoek in samenwerking met TNO blijkt dat reuma een volksepidemie dreigt te worden. Nog steeds ligt er munitie uit de Tweede Oorlog bij Twen- haarsveld. Leemans Speciaal- werken heeft een groot deel onderzocht en opge schoond. Toch blijkt er nog meer te liggen. Hier zal nu onderzoek naar worden ge daan. In het 't Keuntje wordt een Holter Politiek Café gehou den. Onder meer het toe komstige industrieterrein Lo kerbroek wordt onder de loep gehouden, ledereen is welkom om mee te praten. HOLTEN - Rozenkamp van Hol ding Rozenkamp BV uit Nieuw- Heeten mag aan de Dorpsstraat 62 tijdelijk een architectenbu reau beginnen. Ook al past het niet in de bestemming detail handel, die op het pand zit. Tot voorkort maakte Bosman Woninginrichting gebruik van het pand. De huur is door Bos man al opgezegd. Rozenkamp heeft het liefst een tijdelijke vrijstelling, omdat hij de locatie wil herontwikkelen. De gemeente kan echter geen tijdelijke vrijstelling geven, om dat de tijdelijkheid niet voldoen de wordt gewaarborgd. Daarnaast moet de plek be schikbaar blijven voor aanpass ingen, als daar een aansluiting komt met de Waagweg. Wel is een vrijstelling voor wijzi ging van gebruik van het pand mogelijk. Dan moet het aantal woningen wel gelijk blijven en mag het bruto vloeroppervlak niet groter zijn dan 1500 vier kante meter. Kemper van Palazzo Architec tuur Realisatie BV uit Duiven huurt op dit moment het pand. Hij woont in Holten en wil hier graag een kantoor beginnen. Er werken drie personen bij het be drijf, dus de gemeente denkt niet dat er parkeerproblemen zullen ontstaan. Omdat er geen duidelijkheid is over wanneer de locatie zal wor den aangepakt, zou het pand anders langdurig leeg komen te staan. Dit levert een leeg en don ker gat op in het straatbeeld. J Adres: Ais lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! Postcode u goed geïnformeerd. Woonplaats: Als abonnee bent u t daarvan verzekerd. BON Telefoon: Gebruik deze bon voor Geeft als abonnee voor het U ontvangt het opgeven van een Holtens Nieuwblad op: een fraaie nieuwe abonnee j Parker-Jotter Dhr./mevr.: ballpoint Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad Woonplaats; een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede Postcode: opgeeft! t.a.v. Service-afdeling Telefoon: Bankrekening: 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Handtekening: 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1