Werkeloosheid gedaald Holtens Nieuwsblad Inbraak in drie huizen Weer voor deze week Moordonderzoek afgerond DEZE WEEK Terug Erik Davids maakt rentree tijdens enduro in achtertuin m Oudheidkamer IN HOLTEN MUZIKALE STRIJD De beste rappers van het voortgezet onderwijs bijeen VOOR JUISTE SFEER SCHEVE VERBINDING STRENGERE REGELS EENZAME' STRIJDER KLAAR VOOR TOPPER I HOLTEN/RIJSSEN - Het aantal werkelozen in de gemeente Holten/Rijssen is vorig jaar met 27 procent ge daald van 769 tot 578 personen. Daarvan zijn er 274 van het mannelij ke geslacht en is 304 vrouw. Werkzoekende jongeren onder 23 in 2006 precies gehalveerd BON Holtens Nieuwsblad NUMMER 10 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEJWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Kachelhandel Fuego is sinds een klein jaar gevestigd aan de Ondernemersweg in Hol ten. Het eigenaarspaar Ter Beest is zeer verguld met de showroom op zichtlocatie. Binnenkort zijn de diverse uitvoeringen ook 'brandend' te bewonderen. De verbinding tyssen Rijssen en Holten staat een beetje scheef. Radio 350 is namelijk driftig op zoek naar vrijwilli gers en bestuursleden; het liefst uit Holten. Er zitten elf mensen in het bestuur, daar van slechts drie uit de kern Holten. Het is ieder jaar weer een heel spektakel: de wedrace naar de hoogste paasboaken in Holten. Maar regelgeving van de gemeente dreigt roet in het eten te gooien. Deze bepaalde namelijk dat op veel plekken de paasboaken niet mocht verrijzen. Pieter Schipper is de nummer vijf op de verkiezingslijst van de WD voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hij is str aks, mits hij verkozen wordt, het enige liberale statenlid met ervaring in die hoeda nigheid. "We blijven achter bij het westen." De handbalsters van HV Hol ten lijken klaar voor de top per zondag tegen Marsna. Inzet is dan de derde plaats in de regioklasse B. Zondag wonnen de handbalsters overtuigend bij Sittardia. Het aantal werkzoekenden ligt overigens op 639. Er staan na melijk ook nog 61 personen die wel aan het werk zijn ingeschre ven als werkzoekende bij het CWI. Holten/Rijssen staat in de top drie van sterkste dalers in Twente. In Oldenzaal daalde de werkloosheid het meest (29 procent) op de voet gevolgd door Borne (28 procent) en Holten/Rijssen samen met Dinkelland (27 procent). In Al melo daalde de werkeloosheid met 12 procent het minst. De daling van de niet werkende werkzoekenden was in Hol ten/Rijssen het sterkst in de ca tegorie jonger dan 23 jaar. Van de 50 werkzoekenden aan het begin van 2006 had precies de helft aan het einde van het jaar een baan. Ook in de categorie van 23 tot 40 jaar was er een sterke daling van 42 procent van 297 naar 173 personen. De leeftijdscategorie 40 tot 66 jaar heeft geheel volgens de lande lijke trend ook in Holten/Rijs sen moeilijker werk te vinden. Van de 450 niet werkende werk zoekenden aan het begin van 2006 waren er aan het einde van het jaar nog altijd 377 op zoek naar werk. De daling was in die categorie 'slechts' 16 pro cent. Het aantal verstrekte uit keringen daalde in 2006 met 53 van 284 naar 231. Er kwamen in totaal 67 uitkeringsgerechtigde personen bij, maar van 120 per sonen kon de uitkeringen wor den stopgezet. Van die 'uitstro- mers' kregen er 58 een baan, voor 68 personen werd om een andere reden de uitkering Stop gezet. HOLTEN - Erik Davids zit weer op de motor. Met een wheelie kwam hij tijdens de enduro van Holten de Imhof op. Direct werd hij omringd door de pers die wilde weten hoe het hem verging. Davids, herstellende van een langdurige schouderblessure zat voor het eerst na de blessure weer op zijn motor. Een heel gedurfde stap, omdat het weer er nou niet bepaald een voorjaarsrit van maakte. Het resultaat telde niet, wel het gevoel omterugtezijn.Dit straalde dan ook van hem af. Broer Allan Davids die als eerste op de Im hof arriveerde maakte al schertsend de opmerking 'ik speel vandaag de haas voor Erik'. foto; johan bounk HOLTEN - In drie woningen aan de Diessenplasstraat in Holten is woensdag ingebro ken. Door een gaatje te boren onder het slot kon men de sleu tel omdraaien en binnenko men. Computers, laptops, ca mera's, een bankpas en een grij ze Mercedes Benz, type C180 voorzien van het kenteken 96- DF-DR werden weggenomen. De politie is op zoek naar even tuele getuigen. HOLTEN - De oudheidkamer Hooit'n houdt donderdag 8 maart haar jaarlijkse begunsti geravond: Deze heeft plaats in de Kandelaar, aan de Stations straat te Holten en is toeganke lijk voor begunstigers, genodig den en andere belangstellen den. Het programma begint om 20.00 uur en de zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Woensdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling veran dert maar weinig en wordt de komende dagen nog steeds be paald door een aantal lagedruk gebieden, die vanaf de oceaan over de Britse eilanden naar De nemarken en Scandinavië trek ken. Een hogedrukgebied bo ven Oost-Europa zorgt ervoor dat we in een zuidwestelijke stroming blijven. Hierdoor trek ken geregeld storingen over ons land heen. Het blijft dus wissel vallig met een wisselende be wolking en af en toe zon. Ook valt er elke dag regen of zijn er- buien, afgewisseld door enkele opklaringen en nu en dan zon. Met die zachte lucht in huis wordt het overdag maarliefst tussen de 10,0 en de 12,0 gra den. Ook komt het in de nacht niet tot vorst met 4,0 a 6, 0 gra den. Weerman Freddie Paalman. HOLTEN - Het Team Groot schalige Opsporing (TGO) van de politie Twente heeft het on derzoek naar de moord op een 52-jarige man uit Zwolle bij AC Holten langs de Al met succes afgerond. In dit onderzoek kon den na een week de eerste vier verdachten worden aangehou den: een 40-jarige vrouw en een 42-jarige man (echtpaar) en hun beide zoons van 17 en 18 jaar uit Almelo. Uit het onderzoek werd duide lijk dat de vrouwelijke verdachte zich bezighield met chatten op internet en dat daaruit seksuele contacten voortkwamen. Con tacten vonden plaats in de wo ning van het echtpaar. Aanslui tend werden een aantal manne lijke bezoekers door de man en de vrouw afgeperst en bedreigd waarbij geweld niet werd ge schuwd. De beide zoons worden ervan verdacht bij een aantal af persingen betrokken te zijn ge weest. Naast de moord op de 52- jarige Zwollenaar zijn er meer dere gevallen van afpersing en bedreiging bekend geworden. Vijf van deze gevallen zijn, in op dracht van de officier van justi tie, door het team in gedetail leerd in kaart gebracht. Uit het onderzoek werd duide lijk dat bij een van deze gevallen ook een 37-jarige vrouw uit Vroomshoop betrokken is ge weest. Zij werd op 4 februari aangehouden en is in afwach ting van de terechtzitting vrijge laten. Het edjtpaar en hun bei de zoons zitten nog vast. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1